Gender studiesRovné příležitosti v souvislostech

04/2014

Téma Zpravodaje: Firma roku: Rovné příležitosti 2014

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, právě otevíráte poslední číslo našeho newsletteru, který vychází v rámci projektu „Mezi péčí a prací: Rovné příležitosti žen a mužů ve věku 45+“. Projekt se po dvou letech chýlí ke svému konci. Jedním z jeho vyvrcholení bylo nedávné vyhlášení vítězů soutěže Firma roku: Rovné příležitosti z hlediska věku na konferenci nazvané „Age Management: Strategické řízení věkové diverzity“.
celý úvodník

Firma roku: Rovné příležitosti

A vítězem se pro rok 2014 stává…GE Money Bank

Vítězem letošního ročníku soutěže o ocenění Firma roku: Rovné příležitosti se stala GE Money Bank. Porotu nadchla zejména komplexním programem, který má za cíl sladit pracovní a osobní život. Banka zaujala také systematickým a aktivním přístupem k otázkám různých forem diverzity, včetně té věkové, na kterou se soutěž tento rok zaměřila. ...více

Česká spořitelna získala ocenění v soutěži Firma roku: Rovné příležitosti z hlediska věku

Česká spořitelna je zaměstnavatel, který dlouhodobě aktivně podporuje rovné příležitosti na pracovišti a rozmanitost v týmech svých zaměstnanců. Její aktivity ocenila také porota soutěže Firma roku: Rovné příležitosti z hlediska věku, která jí udělila 2. místo. Čím konkrétně se o toto ocenění Česká spořitelna zasloužila? ...více

Skupina RWE v České republice na třetím místě

Skupina RWE v České republice dosáhla při své premiéře v soutěži Firma roku: Rovné příležitosti úspěchu především díky šíři opatření a benefitů, které v oblasti slaďování pracovního a osobního života nabízí všem věkovým skupinám svých zaměstnanců a zaměstnankyň. ...více

Magistrát města Mostu – speciální cena poroty

V soutěži o ocenění Firma roku: Rovné příležitosti z hlediska věku udělila odborná porota Magistrátu města Mostu speciální cenu. Porotci a porotkyně ocenili to, že tento úřad přistupuje k problematice diverzity systematicky. ...více

Rovné příležitosti v praxi

Stárnutí obyvatelstva a trh práce

Význam starších osob na trhu práce se bude postupně zvyšovat s jejich rostoucím absolutním počtem, zvyšujícím se věkem odchodu do starobního důchodu a vyšší ochotou pracovat i ve starším věku. Ve starším věku pracují a v budoucnu mají úmysl pracovat především osoby s vyšším vzděláním, osoby žijící ve městech a v nemanuálních profesích.
...více

Rodinní pečovatelé: bez nich by to nešlo

Největší podíl dlouhodobé péče v České republice, s výjimkou předškolní péče, byl již před rokem 1989 poskytován rodinou, zejména ženami. Jedná se o odraz převládající hodnotové orientace české populace, která je vyjádřením přání, aby v případě vzniku potřeby dlouhodobé péče tuto péči vykonávala nejbližší rodina. (Barvíková, Österle, 2013) Role neformálních, resp. rodinných pečovatelů v systému dlouhodobé péče je velmi významná i v současnosti. ...více

Jak rozumět stárnutí

Pozitivní pohled na stárnutí a stáří převažující v posledních desetiletích proměňuje obraz stárnoucích lidí a odráží se v celé řadě pojmů, kterými se toto životní období – a lidé v něm se nacházející – označují. Dříve zcela obvyklému slovnímu spojení „staří lidé“ je dnes přisuzována spíše negativní konotace, a tak se vedle slova „senior“ stále častěji používá spojení „starší lidé“ či lidé ve věku. Pojem „starý“ v sobě zahrnuje sociální exkluzi, avšak „starší“ evokuje zdraví a sociální aktivitu. ...více

Osobnost

Výzkum SHARE – pár zajímavých vhledů do problematiky stárnutí a důchodů

Mezinárodní průzkum SHARE, věnující se tématu stárnutí v Evropě, ve kterém prostřednictvím CERGE-EI participuje i Česká republika, je dle mého soudu u nás neprávem opomíjen. Chtěla jsem, aby se o něm dozvědělo více lidí, a tak jsem pár otázek k výzkumným výsledkům položila Radimu Boháčkovi a Janě Bakalové. Dozvíte se několik možná překvapivých závěrů k české společnosti. Hlavní silou SHARE je ale porovnávání jednotlivých evropských zemí mezi sebou, a tak Vás třeba zaujmou právě tyto komparativní informace. ...více

Aktuálně...

Online bezpečně: gender a bezpečnost na internetu

Na internetu děláme často věci, které bychom v reálném světě neudělali nikdy. Kyberšikana se netýká jen dětí, ale kohokoliv, kdo pracuje s informačními technologiemi. Agrese na internetu se dopouští ženy i muži. Oběťmi kyberšikany se mohou stát ženy i muži. Šikana je společenským jevem, který se klasifikuje mezi formy násilí. Gender Studies se spolu s mezinárodními partnery proto zaměřila na výzkum a osvětu veřejnosti v této problematice. Spuštěna byla také informační webová stránka www.stopkybersikane.cz s novou právní poradnou pro oběti kyberšikany, kterou provozuje proFem, o.p.s. ...více

Volba povolání bez předsudků – Gender Studies vydává novou publikaci

Nová publikace Gender Studies se zaměřuje na zdánlivě neřešitelný problém, kterým je horizontální genderová segregace trhu práce (vysoká koncentrace mužů nebo žen v určitém sektoru trhu práce nebo v určitých povoláních). Problém se zdá být neřešitelným díky neustále se replikujícím genderovým stereotypům. ...více

V rozmanitosti je síla

Gender Studies připravuje manuál pro zaměstnavatele, který otevírá téma diverzity a rovnosti šancí. Specifická pozornost je věnována náboženské rozmanitosti, podrobněji je představován islám. ...více

Co si myslíte o ... ?

Jak zajistit lepší uplatnitelnost absolventů a absolventek škol na trhu práce?

na otázku odpovídají:
Kateřina Michailidisová, GE Money Bank, a.s. Jitka Hausenblasová, Gender Studies, o.p.s. Kateřina Hašková, Centrum Euroguidance

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí

„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.“

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a magistrátem hl.m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

OD 1.ČERVENCE 2008 DO 1.ŘÍJNA 2008 BYL ZPRAVODAJ FINANCOVÁN ZASTOUPENÍM EVROSPKÉ KOMISE V ČR V RÁMCI PROJEKTU "FIT PRO ZMĚNU: FLEXIJISTOTA A GENDEROVÁ ROVNOST NA TRHU PRÁCE"
Obsah tohoto zpravodaje vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

esf TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR Projekt je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.