Gender studiesRovné příležitosti v souvislostech

04/2017

Téma Zpravodaje: Duševní zdraví v zajetí stereotypů

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
celý úvodník

Duševní zdraví v zajetí stereotypů

Několik úvah k otázce vztahu genderu a duševního zdraví

Tento článek má být úvodem k tématu genderu a duševního zdraví, zhledem k jejich různorodým souvislostem se však jedná spíše o soubor úvah. Čtenář(ka) jistě odpustí některé generalizace či naopak absenci většího sepětí prezentovaných informací, což však suplují další články tohoto vydání.

...více

Sebevražda: Mužská záležitost

Sebevraždu podle ČSÚ spáchá 4,7 mužů na 1 ženu. V posledních letech se přitom počty sebevražd snižují, z 2 079 ročně v padesátých letech na 1 560 v roce 2014. Přesto tvoří tento počet 1,2 % všech zemřelých. Dle statistik došlo u mužů k sebevraždě v 1 288 případech, u žen pouze v 288 případech.

...více

Po čem ženy baží?

Název tohoto článku, jehož cílem je zaměřit se na genderové rozdíly v problematice závislostí, jsem si částečně vypůjčil z jednoho amerického filmu, avšak nebudeme se zaměřovat pouze na „bažení“ žen, ale samozřejmě také mužů. Bažení (craving) je jednou ze základních charakteristik závislostí všeho druhu. Jde o silnou, takřka nekontrolovatelnou či obsesivní touhu po něčem, co označujeme jako droga, ať už se jedná o alkohol, drogu v užším smyslu slova, třeba marihuana, pervitin nebo kokain, ale také tabák či léky (v odborné hantýrce tzv. nealkoholové drogy), anebo třeba hraní na automatech či oddávání se počítačovým hrám, nekončící práci, sexu nebo nakupování.

...více

Z praxe školní psycholožky: Holky o věcech mluví, kluci si jdou radši zakopat

Jako školní psycholožka se na základní škole setkávám s různými potížemi, které děti a dospívající řeší - od vztahových problémů se spolužáky, konflikty s učiteli či rodiči, až po úzkosti a deprese. Na základě vlastní zkušenosti z praxe, které se věnuji 5 let, se zamýšlím nad tím, jak téma genderu vstupuje do mé práce a jak s ním mohu a mám pracovat. Zaměřím se na dva úhly pohledu. Prvním je otázka, zda se problémy dětí, se kterými za mnou přichází, liší na základě pohlaví, a druhým, jestli, a případně jak, škola působí na genderové role?

...více

Pod tlakem online dokonalosti

Letos v srpnu vyšel na zpravodajském webu britského deníku The Guardian článek týkající se vlivu a dopadů fungování v online prostředí na mladé dívky. Článek byl založen na výsledcích a komentářích průzkumu, který realizovala britská charitativní organizace Girlguiding a kterého se zúčastnilo více než 1 000 mladých lidí. Text níže je zkráceným překladem původního článku.

...více

Gender jako Prokrustovo lože v práci s rodinami

Představu ideální rodiny dokážeme odříkat jako dětskou básničku: muž, žena, dítě. Implicitně předpokládáme, že jde o vztah rodičů a dítěte. Zapomeneme na prarodiče nebo sourozence. Implicitně rodinu definujeme pomocí struktury a genderu. Nemluvíme o jejím fungování – soudržnosti, sounáležitosti, péči, sdílení, podpoře, řešení konfliktů nebo spoluzodpovědnosti.

 

...více

Psychoanalýza a genderové otázky

Psychoanalýzu lze definovat z různých hledisek. Mimo jiné je léčebnou metodou, která u analyzovaného hledá vnitřní pravdu a ruku v ruce s úlevou od jeho trápení směřuje k živé celistvosti, otevřenosti a tvořivosti. Psychická realita, svět osobních fantazií a vztahové konstelace se vynořují v dlouhodobém vztahu analytika/analytičky a analyzovaného. Objevovaný význam subjektivní zkušenosti a nevědomých souvislostí probouzí u analyzovaného schopnost poskytovat sám sobě úlevné sebe-porozumění. Vybavuje ho schopností zůstávat se sebou v kontaktu, ať již o samotě nebo ve svých vztazích. Díky tomu dochází k úlevě od předchozího psychického nebo psychosomatického strádání. Jedná se o dlouhodobý proces, jehož součástí je rozpoznávání sebeochranných představ, manévrů, úkrytů, jež zamezují a mírní psychickou bolest. Během léčby dochází k deziluzím, ztrátám dosavadních stereotypů, sebeklamů.

...více

Gender v psychoterapii a psychologickém poradenství

Jak citlivě pracovat s genderem v psychoterapii a psychologickém poradenství? Jaké praktické zkušenosti mají terapeuti a terapeutky, kteří tuto perspektivu ve své praxi reflektují? To jsou otázky, na které jsem se snažila najít odpověď ve svém dizertačním projektu. Na následujících řádcích shrnu klíčové principy feministického přístupu v terapii, které jsem sestavila na základ studií Israeli a Santor (2000) a Ballou a West (2000) a doplním je konkrétními příklady z realizovaného výzkumu.

...více

Chybná diagnóza dívek s ADHD má na svědomí „ztracenou generaci“ žen

Dívky dorovnaly jednu genderovou nerovnost. V tomto případě ale není proč se radovat – dostihly chlapce v počtu diagnóz ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou). Mezi lety 2003 a 2011 narostl podle studie z roku 2015 publikované v Journal of Clinical Psychiatry počet diagnóz u dívek o 55%, zatímco u chlapců 40%. I nadále ale bývají dívky špatně diagnostikovány, což má dost nepříznivé následky.

...více

Špatné hospodyňky s diagnózou

Téma depresí prolomilo v poslední době své tabu, mluví se o nich v médiích hodně, méně ale o jejich genderových aspektech. Nejde přitom jen o to, jestli jimi trpí více ženy nebo muži, jak se můžou lišit příčiny, projevy a důsledky tohoto onemocnění, ale také jestli má sama diagnostika nějaké předsudečné přístupy, rozdílné pro obě pohlaví. Níže pár poznámek bez ambicí na odborný text. Pro jistotu připomeňme, že se bude týkat depresí jako onemocnění, ne blbé nálady a „depky“ a konkrétně depresí psychogenních, ne organických (tedy ne vyvolaných somatickými onemocněními).

 

...více

Rovné příležitosti v praxi

Firmy stále neumí využít pracovního potenciálu žen

Propad v zaměstnanosti žen s dětmi nadále dosahuje alarmující výše v porovnání se zbytkem Evropy. A to navzdory tomu, že nezaměstnanost neustále klesá a s nedostatkem lidí se potýká velké množství podniků. Ty rozjíždějí náborové kampaně, lákají zaměstnance na nejrůznější benefity a hledají způsob, jak obsadit volná pracovní místa. Řešením, které se nabízí, je zaměstnat ženy s dětmi do 15 let. Těch, které aktivně hledají práci, je na trhu více než 30 000. Firmy to však stále neumí využít ke svému prospěchu. Toto zjištění mimo jiné vyplynulo z výzkumu, který EKS realizovala v červnu letošního roku.

 

...více

Genderové stereotypy jsou i v hlavách samotných žen

Eva Kavková je zakladatelka a ředitelka organizace EKS, zabývající se kariérovým poradenstvím, více než 15 let rozvíjí jednotlivce i týmy. Eva se spolupodílela na vypracování výzkumu Ženy a trh práce. Položili jsme jí tedy pár otázek, které výsledky výzkumu přiblíží.

...více

Vrátit lidem radost a chuť do života

Sexuální asistence je poměrně novou službou pro lidi s hendikepem a seniory/seniorky. V letošním roce, konkrétně v říjnu, oslavila již dva roky své existence. Jaký byl její vývoj? Jak funguje? Co je to vlastně sexuální asistence a kdo ji využívá?

...více

Rozhovor

Kyberšikana je vždy bolestnou zkušeností

Mgr. Anna Ševčíková, Ph.D. je výzkumnou pracovnicí Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Mezi hlavní oblasti jejího profesního zájmu patří chování uživatelů a uživatelek na internetu ve vztahu k jejich bezpečnosti a právě na to jsme se ptali v rámci rozhovoru pro zpravodaj Rovné příležitosti v souvislostech.

...více

Kultura

Amazonky – vraždy, boj a násilí přímo na scéně

Pokud Vám imponuje znázornění žen jako strážkyň rodinného krbu, něžných a milujících matek nebo obecně křehkých bytostí, tak se při zhlédnutí poslední choreografie Lenky Vagnerové nebude stačit ani divit. V představení Amazonky vystupují ženy, které se vyžívají v násilí, bolesti a boji. Oddávají se drogám, aby pak společně nacvičovaly v pomalém rauši útok jeden na jednoho, resp. jedna na jednu.

...více

Tipy z knihovny

Bouřlivý vztah genderu a psychologie

Vztah feminismu, genderových studí a psychologie je tradičně velmi třaskavý. Nejčastěji podléhá kritice nedostatečné zohlednění ženské zkušenosti v psychologické teorii i praxi. Autorky následujících dvou publikací ale hledaly více než sporná místa. Zaměřily se i na to, co mají témata společného a jak vypadá vzájemná spolupráce těchto oborů. Obě knihy přináší jak teoretické zakotvení tématu, tak obsahově bohaté studie. Zatímco publikace Jiným hlasem je zaměřená především na americké prostředí, kniha Nesamozřejmé perspektivy nabízí čtenářstvu vhled i do evropské (české a norské) praxe.

 

...více

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí

„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.“

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a magistrátem hl.m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

OD 1.ČERVENCE 2008 DO 1.ŘÍJNA 2008 BYL ZPRAVODAJ FINANCOVÁN ZASTOUPENÍM EVROSPKÉ KOMISE V ČR V RÁMCI PROJEKTU "FIT PRO ZMĚNU: FLEXIJISTOTA A GENDEROVÁ ROVNOST NA TRHU PRÁCE"
Obsah tohoto zpravodaje vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

esf TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR Projekt je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.