Gender studiesRovné příležitosti v souvislostech

Knižní tipy

[28.5.2015, Michaela Chržová, Gender Studies, o.p.s.,]

Přinášíme knižní tipy z knihovny Gender Studies, o. p. s., související s tématy tohoto čísla Zpravodaje.

Pečuj a vypečeme tě: zpráva o neplacené práci v ČR

Hornová, Magdalena. Pečuj a vypečeme tě: zpráva o neplacené práci v ČR.  Magdalena Hornová.  [Vyd. 1.].  Praha: Gender Studies, 2012. 79 s. ISBN 978-80-86520-45-2.

Publikace je sbírkou textů zabývajících se tématem neplacené práce. V úvodu se zabývá samotným pojmem neplacené práce, který je mnohdy definován nepřesně nebo neúplně. První stránky brožury vymezují tento termín.

V jednotlivých příspěvcích rozebírají autorky problematiku neplacené práce v kontextu celé současné ekonomiky společnosti a zabývají se jednotlivými aspekty tématu, ať už z pohledu práce v domácnosti, práce v souvislosti s péčí o dítě či o stárnoucí rodiče. Text naráží na nedocenění neplacené práce po stránce finanční i osobní.

Podle autorek jsou ženy věnující se neplacené práci nuceny přizpůsobovat své životní dráhy i omezovat profesionální kariéry, stávají se tak ekonomicky slabou skupinou. V publikaci jsou představeny sociologické výzkumy a statistiky k tématu domácí práce a placené péče, je zkoumána penzijní reforma z pohledu dopadu na ženy.

Texty se zamýšlí nad transformacemi, které jsou ve společnosti nutné. Autorky přináší návrhy na změny současného ekonomického systému, které preferuje placené výkony a orientuje se na okamžitý zisk.

Živitelé a živitelky: reflexe (a) praxe

Maříková, Hana, Křížková, Alena, Vohlídalová, Marta. Živitelé a živitelky: reflexe (a) praxe.  Hana Maříková (ed.); Alena Křížková a Marta Vohlídalová.  Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. 303 s. (Gender sondy; 9. sv.). Obsahuje rejstřík a bibliografii. Vydáno ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR. ISBN 978-80-7419-100-8.

Tato kniha představuje fenomén živitelství (a částečně také pečovatelství) a jeho různé podoby jako historicky a sociálně proměnlivý jev. Publikace rozebírá živitelství jako genderový problém v kontextu dějin, rodiny a ekonomiky a dále představuje výzkum, který provedly autorky monografie. Kniha nabízí výsledky analýz provedených v rámci odlišných typů živitelského a pečovatelského uspořádání.

Část knihy je věnována podobě konvenčního modelu živitelství, tedy takovému, kde má muž v rodině vyšší příjmy než žena, a zároveň představuje a zkoumá pojem mužského živitelství. Dále autorky popisují problematiku ženského živitelství a nahlížejí na něj jak z pohledu pokroku společnosti, tak jako na možný projev konzervatismu.  Text ilustruje hlavní rysy praxe v obou těchto modelech.

Publikace se také věnuje spoluživitelství a to opět nejen z finanční stránky. Významnou kapitolu v knize tvoří část, která popisuje procesy a situace doprovázející rozchod spoluživitelského páru a spolupečovatelství ve střídavé péči.

Kniha si klade za cíl přispět k objasnění konstrukce genderových vztahů a genderu jako takového v rodinách s dětmi.
zpět na celé číslo„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.“

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a magistrátem hl.m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

OD 1.ČERVENCE 2008 DO 1.ŘÍJNA 2008 BYL ZPRAVODAJ FINANCOVÁN ZASTOUPENÍM EVROSPKÉ KOMISE V ČR V RÁMCI PROJEKTU "FIT PRO ZMĚNU: FLEXIJISTOTA A GENDEROVÁ ROVNOST NA TRHU PRÁCE"
Obsah tohoto zpravodaje vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

esf TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR Projekt je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.