Gender studiesRovné příležitosti v souvislostech

Náborová inzerce

[21.11.2018, Gender Studies o.p.s.,]

V této rubrice zpravodaje vám představujeme, s jakými případy se v právní poradně Gender Studies nejčastěji setkáváme. Vybrali jsme témata, která se mezi jednotlivými dotazy objevují opakovaně. Ilustrační dotazy doprovází i přehledně zpracované odpovědi. Následující dotaz se týká náborové inzerce.

Je možné v inzerátu nabízet místo jen ženám (či mužům), nebo je to diskriminace? Benjamin

Dobrý den, Benjamine.

Děkuji za otázku.

Právo na zaměstnání a s ním spojený zákaz diskriminace upravuje především Zákon o zaměstnanosti (435/2004 Sb.), tzv. Antidiskriminační zákon (198/2009 Sb.) a Zákoník práce (262/2006 Sb.). Při uplatňování práva na zaměstnání je zakázána diskriminace z důvodu pohlaví, sexuální orientace, rasového nebo etnického původu, národnosti, státního občanství, sociálního původu, rodu, jazyka, zdravotního stavu, věku, náboženství či víry, majetku, manželského a rodinného stavu a vztahu nebo povinností k rodině, politického nebo jiného smýšlení, členství a činnosti v politických stranách nebo politických hnutích, v odborových organizacích nebo organizacích zaměstnavatelů (§4 odst. 2 zákona o zaměstnanosti). Diskriminační nesmí být ani nabídky zaměstnání (§ 12 zák. o zaměstnanosti.).

Rozdílné zacházení je však možné (a není diskriminací), je-li k němu věcný důvod spočívající v povaze vykonávané práce nebo činnosti a požadavky jsou této povaze přiměřené (§ 6 odst. 3 antidiskriminačního zák.). Mohlo by jít například o místo zpěváka v mužském souboru a podobně.

Pokud by zaměstnavatel neměl věcný důvod, a přesto by v inzerátu nebo při výběrovém řízení upřednostnil uchazeče jednoho pohlaví, dopustil by se tedy zakázané diskriminace. V takovém případě je možné obrátit se na inspektorát práce, který prověří, zda došlo k přestupku a může uložit pokutu. Zároveň se lze obrátit na soud a domáhat se zdržení se diskriminace, odstranění jejích následků nebo žádat přiměřené zadostiučinění.

Budete-li mít další otázky, neváhejte se obrátit na naši telefonickou poradnu, která funguje v úterý 9.00 - 11.00 a v pátek 16.30 - 18.30 na čísle 774 913 350.

Kateřina Peterková

 
zpět na celé číslo„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.“

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a magistrátem hl.m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

OD 1.ČERVENCE 2008 DO 1.ŘÍJNA 2008 BYL ZPRAVODAJ FINANCOVÁN ZASTOUPENÍM EVROSPKÉ KOMISE V ČR V RÁMCI PROJEKTU "FIT PRO ZMĚNU: FLEXIJISTOTA A GENDEROVÁ ROVNOST NA TRHU PRÁCE"
Obsah tohoto zpravodaje vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

esf TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR Projekt je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.