x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

01 / říjen 2005 Téma tohoto čísla

Rovné příležitosti rovná se prosperující společnost

Právě jste otevřeli elektronický Zpravodaj Rovné příležitosti do firem, který Vám zasílá obecně prospěšná společnost Gender Studies. Je určen zejména čtenářům a čtenářkám z prostředí komerčních firem a přináší informace využitelné v personalistice, rozvoji firemní kultury, managementu, styku s veřejností, filantropii a dalších oblastech.

Zpravodaj vychází v rámci projektu Role rovných příležitostí pro ženy a muže v prosperitě společnosti, který je financován Evropským sociálním fondem, respektive Iniciativou společenství Equal a státním rozpočtem České republiky. Hlavním cílem projektu je překonat genderové stereotypy, které nepříznivě ovlivňují pozice žen a mužů na trhu práce, a uvést do praxe politiku rovných příležitostí.

Rovné příležitosti jsou důležitou součástí firemní kultury. Proto Vám představíme, jak rovné příležitosti uplatňovat, seznámíme Vás s dobrými zkušenostmi ze zahraničí, nezapomeneme Vás upozornit na důležité události, které se tématu týkají, a nabídneme Vám rozhovory se známými osobnostmi. Samostatnou rubriku bude mít projekt Role rovných příležitostí v prosperitě společnosti, který se zabývá rovnými příležitostmi ve firmách, spoluprací mezi zaměstnavateli a neziskovým sektorem a společenskou odpovědností firem. Pravidelně Vás také budeme informovat o vývoji a výsledcích Soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi v ČR.

V prvním čísle, které právě "držíte v ruce", Vám radíme, jak začít s rovnými příležitostmi. Pokud je již ve Vaší firmě uplatňujete a podporujete ženy v řídících pozicích, dozvíte se, jak se přihlásit do prvního ročníku Soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi v ČR. Nabízíme Vám rozhovor s Petrem Draxlerem, HR manažerem firmy IBM Czech Republic, která zvítězila v loňském (nultém) ročníku soutěže. Dozvíte se něco o obecně prospěšné společnosti Gender Studies, o.p.s. a o projektu, v jehož rámci Zpravodaj vychází. Na naši anketní otázku "Co pro Vás znamenají rovné příležitosti na trhu práce?" nám odpověděli místopředseda vlády pro ekonomiku Martin Jahn, HR manažer z firmy Hewlett-Packard Slovakia Karol Wicklein a známá akademička, profesorka biochemie a bývalá předsedkyně Akademie věd ČR Helena Illnerová.

Pokud chcete časopis dostávat jednou měsíčně do Vaší emailové schránky, přihlaste se k odběru.

Doufáme, že Zpravodaj Rovné příležitosti do firem splní Vaše očekávání a pomůže Vám k úspěšnému uplatnění rovných příležitostí ve Vaší firmě.

Za redakci zpravodaje
Alexandra Jachanová Doleželová
šéfredaktorka

Obsah čísla

Rovné příležitosti rovná se prosperující společnost

Equal nebo gender?

Slovo gender patří k těm, k němuž není snadné nalézt jednoslovný český ekvivalent bez velkých významových ztrát. Gender neznamená ani jednoduše rod ani pohlaví, často je pojímáno jako sociální pohlaví naplněné rolemi, v nichž jsme vychovány/i, které hrajeme, tedy jako jakýsi společenský obal našeho biologického pohlaví.
Rovné příležitosti rovná se prosperující společnost

Prostřednictvím našich projektů se pokoušíme povzbuzovat ženy k získávání sebedůvěry

"Naše organizace se zaměřuje na rovnost pohlaví, ale v současné době, která trpí posedlostí mládím, se nově soustřeďujeme i na tématiku věkové diskriminace. Prostřednictvím našich programů a projektů se pokoušíme povzbuzovat ženy, které jsou největší diskriminovanou skupinou ve společnosti, k získávání sebedůvěry.
Rovné příležitosti rovná se prosperující společnost

Nabídka účasti ve výjimečném výzkumu

Pracujete v oblasti řízení lidských zdrojů a zajímá vás problematika rovných příležitostí žen a mužů? Máte zájem podělit se o svoje zkušenosti? Chcete upozornit na související problémy? Chybí vám podrobnější informace?
Rovné příležitosti v praxi

Začněte s rovnými příležitostmi u vás ve firmě!

Uvažujete-li o zavádění rovných příležitostí ve vaší firmě, poradíme vám v následujících řádcích jak na to. Mnohé české firmy či zastoupení zahraničních firem v České republice již následují trend rovných příležitostí žen a mužů v zaměstnání, který je součástí vývoje evropské společnosti k větší demokratičnosti.
Soutěž o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi v ČR

Podporujte ženy v řídících pozicích, získáte ocenění

V červenci 2005 vyhlásila obecně prospěšná společnost Gender Studies ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a za finanční podpory Ministerstva práce a sociálních věcí první ročník Soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi v ČR. Mediálním partnerem soutěže je HR Fórum, které vydává Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů.

Co si myslíte o ... ?

Co pro Vás znamenají rovné příležitosti na trhu práce?
Na otázku odpovídají:

Martin Jahn
Místopředseda vlády pro ekonomiku

Znamenají pro mě poskytování stejných možností pracovního uplatnění mužům i ženám bez ohledu na věk, náboženské vyznání, etnikum, národnost, handicap, apod.
Ženám musí být dávány stejné příležitosti jako mužům pokud jde o přístup k zaměstnání, podnikání, k profesnímu a osobnímu rozvoji. Matky by měly mít možnost pracovat a dělat kariéru s pocitem, že i doma je vše v pořádku, a otcové by měli mít možnost zůstat doma a starat se o děti bez toho, aby byli vystaveni společenskému tlaku, že nejsou hlavními živiteli rodiny. Z pohledu profesního a osobního rozvoje je také nutné vytvářet vhodné podmínky pro sladění pracovního a rodinného života se studiem.

Vidím zde také příležitost pro zaměstnavatele. Pokud se jim podaří vytvořit ve svých firmách vhodné pracovní podmínky pro sladění profesního a rodinného života, otevírají si tím možnosti pro zvýšení efektivity svých pracovních týmů. Do budoucna je tato otázka i z mezinárodního hlediska a demografických trendů velice aktuální. V době, kdy dochází ke stárnutí populace a postupně i k úbytku pracovní síly je zapojení všech aktivních skupin obyvatelstva na trh práce potřeba.

Princip rovných příležitostí zohledňuje i Strategie hospodářského růstu. Navrhuje doporučení vedoucí např. k motivaci zaměstnavatelů ke zřizování "dětských světů" či školek v místě ekonomické aktivity rodičů, či podpoření rozvoje nabídky služeb pro rodiče, kteří pečují o děti, seniory či zdravotně postižené osoby. Tento návrh je např. i součástí úvah, kterými se ubírá právě vznikající Koncepce rodinné politiky.

Z mého pohledu je důležité i to, že se k tomuto principu aktivně hlásí Evropská unie. V současné době považuji za aktuální diskusi o návrhu European Women Lobby, která navrhuje vyhlásit rok 2007 Evropským rokem rovných příležitostí.
Helena Illnerová
Profesorka biochemie, členka vědecké rady Univerzity Karlovy, vědecké rady Masarykovy Univerzity, FGÚ AV ČR a Rady Národního muzea. Je též členkou Evropského poradního výboru pro výzkum a Velké poroty pro Descartovu cenu EU za výzkum.

Rovné příležitosti na trhu práce pro mne jako pro vědce znamenají, že při přijímání do zaměstnání, při kariérním postupu i při získávání finančních zdrojů pro výzkum musí hrát roli jen a jen odborná kvalita výzkumného pracovníka, jeho tvůrčí schopnosti i schopnosti dovést daný výzkum k cíli. Nesmí být zvýhodňováni muži, ale ani by neměly být zvýhodňovány ženy stanovováním různých kvót a relací v počtu zaměstnanců či vedoucích zaměstnanců mužského a ženského pohlaví. Domnívám se, že v České republice mají ženy vědkyně stejné pracovní příležitosti jako muži vědci. Přesto jsou však ve svých pracovních perspektivách omezovány. Prvním samozřejmým omezením je mateřství. Mateřství je však natolik krásné, že by se žádná vědkyně neměla o ně dobrovolně ochuzovat. Druhým omezením je očekávání společnosti. Společnost stále očekává, že to budou ženy - matky, babičky, které na sebe vezmou větší díl odpovědnosti za chod rodiny; očekávání od mužů - otců, dědečků je nižší. Rovnocenné partnerství dvou jedinců je však předpokladem rozvinutí plných schopností i u ženské části populace. A konečně třetí omezení existuje v samotných ženách. Leckdy nevěří ve své schopnosti a nedávají si dostatečně ambiciózní cíle. Společnost musí podporovat sebedůvěru žen - sebevědomých mužů máme dostatek.
Karol Wicklein
Human Resources Manager, Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.

Podľa môjho názoru personálna politika v každej dobre fungujúcej spoločnosti by si mala klásť za cieľ podporovať, zavádzať a riadiť také interné programy, ktoré vytvárajú vhodné pracovné prostredie pre osobnostný a profesionálny rozvoj zamestnancov s dôrazom na rešpektovanie špecifík každého jednotlivca. V spoločnosti HP je takýto prístup v oblasti ľudských zdrojov súčasťou firemnej kúltury a najlepšie ho vystihujú nasledovné 3 kľúčové slová:
· "Diversity" - rozmanitosť - znamená prítomnosť mnohých výnimočných jednotlivcov v spoločnosti. Zahŕňa mužov a ženy rôznych rás, národov a kultúr s rôznymi schopnosťami a nadaním, ...
· "Inclusion" - včlenenie - predstavuje pracovné prostredie, kde má každý možnosť podielať sa na úspechu firmy a zároveň je každý ohodnotený za svoje osobité skúsenosti, prínos a výsledky.
· "Work/life balance" - reaguje na odlišné potreby každého pracovníka. Ako firma sme sa zaviazali vytvárať prostredie, zabezpečovať nástroje a zdroje a realizovať programy podporujúce rovnováhu medzi prácou a súkromným životom zamestnancov.

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí