x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

04/2014 Téma tohoto čísla

Firma roku: Rovné příležitosti 2014

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
právě otevíráte poslední číslo našeho newsletteru, který vychází v rámci projektu „Mezi péčí a prací: Rovné příležitosti žen a mužů ve věku 45+“. Projekt se po dvou letech chýlí ke svému konci. Jedním z jeho vyvrcholení bylo nedávné vyhlášení vítězů soutěže Firma roku: Rovné příležitosti z hlediska věku na konferenci nazvané „Age Management: Strategické řízení věkové diverzity“.

Letošní kolo soutěže ukázalo, že i mezi zaměstnavateli působícími v Česku se naštěstí najdou tací, kteří se v oblasti podpory věkové diverzity mají čím pochlubit. V tomto čísle naleznete články popisující dobré praxe vítězných zaměstnavatelů – GE Money Bank, Česká spořitelna, RWE a Magistrát města Mostu – za které je porota ocenila.

Také se v rozhovoru s Janou Bakalovou a Radimem Boháčkem z CERGE-EI dozvíte několik výsledků mezinárodního výzkumného projektu SHARE, jenž se věnuje oblasti zdraví, stárnutí a důchodů v Evropě. Doporučuji také příspěvek Ondřeje Nývlta působícího na Českém statistickém úřade, který na datech ukazuje nezvratitelný trend demografického stárnutí české společnosti. O roli rodinných pečovatelů a pečovatelek v českém systému sociální a zdravotní péče pojednává text Miriam Kotrusové a Karolíny Dobiášové z FSV UK.

I když výše zmíněný projekt končí, náš zpravodaj pokračuje dál. Těšit se na něj můžete ve čtvrtletním rytmu a v podobném tematickém duchu i po Novém roce.

Hezký Advent a příjemné vánoční svátky přeje

Nina Bosničová, šéfredaktorka.

Foto: Anna Šolcová Photography.

Obsah čísla

Firma roku: Rovné příležitosti

A vítězem se pro rok 2014 stává…GE Money Bank

Vítězem letošního ročníku soutěže o ocenění Firma roku: Rovné příležitosti se stala GE Money Bank. Porotu nadchla zejména komplexním programem, který má za cíl sladit pracovní a osobní život. Banka zaujala také systematickým a aktivním přístupem k otázkám různých forem diverzity, včetně té věkové, na kterou se soutěž tento rok zaměřila.
Firma roku: Rovné příležitosti

Skupina RWE v České republice na třetím místě

Skupina RWE v České republice dosáhla při své premiéře v soutěži Firma roku: Rovné příležitosti úspěchu především díky šíři opatření a benefitů, které v oblasti slaďování pracovního a osobního života nabízí všem věkovým skupinám svých zaměstnanců a zaměstnankyň.
Firma roku: Rovné příležitosti

Magistrát města Mostu – speciální cena poroty

V soutěži o ocenění Firma roku: Rovné příležitosti z hlediska věku udělila odborná porota Magistrátu města Mostu speciální cenu. Porotci a porotkyně ocenili to, že tento úřad přistupuje k problematice diverzity systematicky.
Rovné příležitosti v praxi

Stárnutí obyvatelstva a trh práce

Význam starších osob na trhu práce se bude postupně zvyšovat s jejich rostoucím absolutním počtem, zvyšujícím se věkem odchodu do starobního důchodu a vyšší ochotou pracovat i ve starším věku. Ve starším věku pracují a v budoucnu mají úmysl pracovat především osoby s vyšším vzděláním, osoby žijící ve městech a v nemanuálních profesích.
Rovné příležitosti v praxi

Rodinní pečovatelé: bez nich by to nešlo

Největší podíl dlouhodobé péče v České republice, s výjimkou předškolní péče, byl již před rokem 1989 poskytován rodinou, zejména ženami. Jedná se o odraz převládající hodnotové orientace české populace, která je vyjádřením přání, aby v případě vzniku potřeby dlouhodobé péče tuto péči vykonávala nejbližší rodina.
Rovné příležitosti v praxi

Jak rozumět stárnutí

Pozitivní pohled na stárnutí a stáří převažující v posledních desetiletích proměňuje obraz stárnoucích lidí a odráží se v celé řadě pojmů, kterými se toto životní období – a lidé v něm se nacházející – označují.
Aktuálně...

Online bezpečně: gender a bezpečnost na internetu

Na internetu děláme často věci, které bychom v reálném světě neudělali nikdy. Kyberšikana se netýká jen dětí, ale kohokoliv, kdo pracuje s informačními technologiemi. Agrese na internetu se dopouští ženy i muži. Oběťmi kyberšikany se mohou stát ženy i muži. Šikana je společenským jevem, který se klasifikuje mezi formy násilí.
Aktuálně...

Volba povolání bez předsudků – Gender Studies vydává novou publikaci

Nová publikace Gender Studies se zaměřuje na zdánlivě neřešitelný problém, kterým je horizontální genderová segregace trhu práce (vysoká koncentrace mužů nebo žen v určitém sektoru trhu práce nebo v určitých povoláních). Problém se zdá být neřešitelným díky neustále se replikujícím genderovým stereotypům.
Aktuálně...

V rozmanitosti je síla

Gender Studies připravuje manuál pro zaměstnavatele, který otevírá téma diverzity a rovnosti šancí. Specifická pozornost je věnována náboženské rozmanitosti, podrobněji je představován islám.

Co si myslíte o ... ?

Jak zajistit lepší uplatnitelnost absolventů a absolventek škol na trhu práce?
Na otázku odpovídají:

Kateřina Michailidisová, manažerka lidských zdrojů, GE Money Bank, a.s.

Toto je určitě úkol a kompetence vysokých a středních škol, a to v kvalitě jejich vzdělávání a schopnosti předvídat, jaké kompetence studenti a studentky potřebují získat, aby na pracovním trhu po ukončení studia uspěli. Nicméně GE záleží na mladé generaci a s vysokými školami i se samotnými studujícími už dlouhodobě spolupracujeme… Součástí těchto aktivit s VŠ jsou například přednášky odborníků nebo školám umožňujeme exkurze, které jsou hojně využívány. Už v průběhu studia můžeme studentům nabídnout stáže nebo propracovaný seminář kariérního poradenství. Pro čerstvé absolventy a absolventky máme Trainee programy v oblastech IT, financí, řízení rizik nebo HR s možností zahraniční rotace. Z našeho pohledu je podstatné se studenty udržovat dialog – ukazovat jim, jak realita všedního pracovního dne vypadá a zároveň mít představu o jejich očekávání od potenciálních zaměstnavatelů. Právě na toto téma jsme v letošním roce zorganizovali kulaté stoly s generací Y, a získali tak cenné informace pro plánování dalších aktivit.

Jitka Hausenblasová, projektová manažerka, Gender Studies, o.p.s.

Jde o komplexní problém, který by měl řešit stát, potažmo vláda, školy i firmy společně. Z hlediska větší provázanosti teorie a praxe je nutné nastartovat širší spolupráci firem a škol, a otevřít tak vzdělávací systém praxi. Byť se poptávka po oborech v čase mění, příčiny špatné uplatnitelnosti absolventů a absolventek spočívají mimo jiné také v tom, že budoucí studenti a studentky (ani jejich rodiče) nemají většinou žádné informace o tom, jakou mají šanci, že ve svém oboru po ukončení studia naleznou práci. Takovými informacemi mnohdy nedisponují ani kariérní poradci a poradkyně, tedy ti, kdo by mohli kariérní volbu mladých lidí z tohoto pohledu ovlivnit. Pokud by navíc vyučující začali u dětí podporovat nestereotypní uvažování, mohli bychom se, s trochou nadsázky, dočkat, že ubude nezaměstnaných absolventek obchodních akademií na úkor spokojených IT expertek.

Kateřina Hašková, projektová koordinátorka, Centrum Euroguidance

Pro uplatnění v životě a na trhu práce je nejen pro absolventy a absolventky důležitá schopnost sebepoznání – vědět, kdo jsem, jaké jsou mé kvality, hodnoty, cíle a sny, čeho chci dosáhnout. Zároveň je třeba pěstovat si pozitivní představu o sobě samém a vnímat sebe jako aktivního činitele svého života, změn v komunitě a společnosti. Je třeba chápat potřebu celoživotního učení a umět zhodnotit učící se momenty svého života. Vědět, jak vypadá svět práce kolem nás, umět se v něm orientovat a hledat v něm cestu pro vlastní uplatnění.

V pojmech kariérového poradenství jde o dovednosti pro řízení vlastní kariéry, tzv. Career Management Skills, které by měly být podporovány a rozvíjeny společně rodinou, školou i širší společností, a to nejen u mladých lidí. V Austrálii, Kanadě, USA existuje propracovaný rámec těchto dovedností, který slouží k jejich mapování u klientů kariérového poradenství či studentů a žáků; slouží také k efektivnějšímu nastavení vzdělávacích a poradenských programů.

Otázkou je, jak dnešní trh práce vypadá a zda poskytuje prostor všem absolventům a absolventkám najít si své uplatnění…

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí