x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

07/2007 Téma tohoto čísla

Mentoring a koučink - cesty k rozvoji a zvyšování kvalifikace

Dobrý den, milé čtenářky a milí čtenáři,
i v těchto parných letních dnech jsme na vás nezapomněli a připravili jsme pro vás další číslo zpravodaje. Tentokrát vycházíme ze skutečnosti, že na vysokých školách studuje více žen než mužů. Ženy tedy představují v mnoha ohledech nevyužitý potencionál a v oblasti rovných příležitostí je třeba podpořit jejich kariérní růst například mentoringem, koučováním nebo síťováním. Ve všech případech se jedná o rozšířené vzdělávání. V případě mentoringu, zkušenější pracovnice či pracovníci předávají své praktické profesní zkušenosti těm méně zkušeným, podporují je a snaží se jim jít vzorem. Koučové se naopak více zaměřují na efektivitu a sebemotivaci, mají za cíl zvýšit výkonnost pracovníků a pracovnic.

Kimberly J. Lewis, generální ředitelka společnosti Mediatel, říká: "To, co hledáme, jsou manažeři bez ohledu na to, zda jsou to ženy nebo muži, ale kteří mají určitou dávku sebevědomí. Nesmějí však být arogantní, musí být schopni pracovat s týmem, mohou udělovat úkoly, ale musí je umět i vysvětlit. Za všech okolností musí být schopni zastávat roli mentora. Pokud někdo neumí zastávat roli mentora, není to dobrý manažer." Mentor nebo mentorka ovlivňuje profesní život zaměstnaných žen i mužů a přispívá k jejich úspěchu. Mentoring a koučování se v řadě firem osvědčily jako způsoby zlepšování pracovních výkonů a osobnostního rozvoje pracovníků a pracovnic.

V úvodnících vás často upozorňuji na novinky z oblasti rovných příležitostí a občas vám představuji významné ženy. Tentokrát bych ráda upozornila na Anne-Sophie Pic. Po padesáti letech se do francouzského prestižního průvodce restaurací Michelin dostala restaurace, která má šéfkuchařku. Tou je právě Anne-Sophie, která vede restauraci The Mason Pic ve Valence v jižní Francii. Od roku 1926, kdy průvodce vznikl je to třetí žena, která získává toto ocenění. (Více si můžete přečíst v časopise WMB - womenmeanbusiness, který je k zapůjčení v knihovně Gender Studies).

Při čtení zpravodaje začněte rozhovorem s Petrem Nečasem, ministrem práce a sociálních věcí, o firemních školkách. Pokračujte reportáží z Mezinárodního dne rovnosti žen a mužů, která vám ukáže pohled na den a na diskriminaci obecně z pohledu nezávislého novináře. Základy o konceptech mentoringu a koučinku se dozvíte v rozhovoru s koučerkou Monikou Bartoníčkovou a v článku „Mentoring a koučink - cesty k rozvoji a zvyšování výkonnosti“.

Přeji vám mnoho pracovních úspěchů a příjemné čtení,
Alexandra Jachanová Doleželová
šéfredaktorka a editorka

Obsah čísla

Půl na půl

Diskriminovat už v budoucnu nebude tak snadné

S diskriminací se to má jako s nemocí. Každý se jí hledí vyhnout, ale všichni se s ní tím či oním způsobem setkali. Ženy by o tom mohly vyprávět dlouhé hodiny. Je téměř nemožné potkat některou z nich, která by se s nemilými obstrukcemi doma či v práci nikdy nesetkala. Že jsou ženy v Česku diskriminovány, o tom není pochyb.
Půl na půl

Fotografická výstava o pečujících otcích dorazila do Prahy

V pondělí 18. června, v předvečer mezinárodního dne rovnosti žen a mužů, byla v prostorách Gender Studies zahájena výstava fotografií Aktivní otcovství aneb Když pečují tátové. Vernisáž probíhala formou besedy o otcovských a mateřských stereotypech a předsudcích, ale také o možnostech, jak tyto předsudky překonat.
Osobnost

„Chtěli bychom prosadit liberálnější princip z hlediska péče o děti,“ říká místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas

Ministerstvo práce a sociálních věcí v čele s Petrem Nečasem přichází s řadou zajímavých změn, které by mohly přispět ke slaďování pracovního a osobního života. Začnou se uskutečňovat již od příštího roku. Pro zaměstnavatele se chystají úlevy na daních, budou-li provozovat firemní školky či jinak podporovat zaměstnance pečující o děti.
Osobnost

„Koučink je o důvěře a prostoru k rozvoji“

Networking, mentoring, koučink jsou dnes v rozvoji lidských zdrojů velmi používanými zaklínadly, jež dokáží - při správném používání - napomoci při rozvoji kariéry, využívání emoční inteligence, slaďování osobního a pracovního života, zefektivnění komunikace či rozvoji silných stránek vlastní osobnosti.
Osobnost

„Svojí prací chceme dávat dobré příklady“

Společnost Mediatel, vydávající Zlaté stránky, podporuje diverzitu a rovné příležitosti nejen pro ženy a muže. Ženy v top managementu jsou zastoupeny v padesáti procentech a to je pro Českou republiku celkem ojedinělé. Vytvářením dobrých příkadů chce společnost Mediatel bourat stereotypy.
Rovné příležitosti v praxi

Mentoring a koučink – cesty k rozvoji a zvyšování výkonnosti

Mentoring a koučink se v řadě firem osvědčily jako způsoby zlepšování pracovních výkonů a osobnostního rozvoje pracovníků. Nově se pak v českém prostředí prosazují jako metody pro rozvoj profesního potenciálu žen a dalších skupin, které jsou z různých důvodů na trhu práce znevýhodňovány.
Rovné příležitosti v praxi

Mentoring v berlínské veřejné správě

Veřejná správa v Berlíně se již několik let těší z programů organizace Verwaltungsakademie (Akademie veřejné správy), jež vzdělává zaměstnance a zaměstnankyně státních úřadů. Verwaltungsakademie je organizací zřízenou městem Berlín a v rámci svých programů se věnuje také mentoringu a problematice rovných příležitostí.
Soutěž o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi v ČR

Přihlaste vaší firmu do soutěže a získejte ocenění "Rovné příležitosti 2007"

Někteří zaměstnavatelé si už uvědomili, že málokterý člověk žije jen prací, že kromě zaměstnání se chce věnovat své rodině, přátelům, koníčkům, svému zdraví - a že dát zaměstnancům a zaměstnankyním šanci vhodně skloubit všechny tyto stránky lidského života přináší spokojenost zaměstnaným i zisky zaměstnavatelům.
Aktuálně...

Forum 50% ocenilo Stranu otevřenou ženám

Občanské sdružení Fórum 50 % letos vyhlásilo již druhý ročník soutěže Strana otevřená ženám. Cílem soutěže bylo zhodnotit dodržování politiky rovných příležitostí pro ženy a muže v politických stranách a posoudit, zda politické strany ženy v politice podporují.

Co si myslíte o ... ?

Jakým způsobem podporuje vaše firma kariérní růst žen?
Na otázku odpovídají:

Miroslav Krutina, zmocněnec Českého helsinského výboru

Český helsinský výbor je organizace, kde zaměstnance tvoří převážně ženy.
Ženy jsou v ČHV na všech stupních organizační struktury od řadových zaměstnankyň (projektová asistentka, sociální pracovnice, právnička, knihovnice apod.), přes střední management (vedoucí a koordinátorky projektů), po vrcholný management (do ledna 2007 ředitelka, dosud předsedkyně a místopředsedkyně.)

Rozvoj (kariérní růst) zaměstnankyň vedle možnosti prosadit se v rámci organizace je dále podporován uvolňováním na manažerské a odborné vzdělávací akce v rozsahu i přes sto hodin ročně. ČHV se snaží vždy zajistit, aby takovéto aktivity byly pro naše zaměstnance/zaměstnankyně buďto bezplatné nebo zvýhodněné.

Dále nabízíme částečné úvazky (tam, kde to druh práce umožňuje) a částečnou práci z domova. Snažíme se takto vycházet vstříc těm, kterým osobní potřeby, povinnosti a priority (a to včetně povinností rodinných) neumožňují plný pracovní úvazek, popř. pravidelnou pracovní dobu.

Je však třeba upozornit, že veškerá tato opatření uplatňujeme rovným způsobem bez ohledu na pohlaví zaměstnance/zaměstnankyně, tedy i na muže, kteří jsou v naší organizaci zaměstnáni.

Pokud jde o práci s klienty, spolupracujeme s Českým svazem žen na vzdělávacích a školících projektech, jejichž cílem je rozvoj lidských zdrojů, iniciování nebo prohloubení schopnosti žen se uplatnit na trhu práce, kde se berou v potaz především taková znevýhodnění, která plynou ze stereotypního vnímání postavení ženy ve společnosti a v rodině. Jedná se o motivační kurzy, kurzy práce na PC a další aktivity.

Michaela Vlasáková Baruníková, CSR Manager, Československá obchodní banka, a. s.

Uvědomujeme si, že v české společnosti bohužel stále přetrvává znevýhodněné postavení žen. Jelikož u nás pracuje téměř 70% žen, snažíme se jim nabídnout co nejlepší podmínky pro sladění pracovního a osobního života. Aktivně prosazujeme a úspěšně zavádíme flexibilní pracovní dobu i zkrácené úvazky. Dobrým příkladem je náš "úvazek 2v1", kdy je jedna pracovní pozice sdílena dvěma osobami. Návrat z rodičovské dovolené se snažíme v případech, kdy je to možné, ulehčit a experimentujeme s nabídnutím možnosti práce z domova. Zaměstnanci na vybraných pozicích, kteří jsou vybaveni potřebnou technikou (ženy i muži), mohou na základě domluvy se svým nadřízeným odvádět svou práci z domova a pečovat o své malé děti. S dětmi tak mohou zůstat během dne v mnohem delším kontaktu.

Klíčovou oblastí, kde se rovným příležitostem aktivně věnujeme, je vzdělávání. Všichni zaměstnanci, bez rozdílu pohlaví, mají stejný přístup ke vzdělávání a k programům rozvoje talentů. Zapojení žen do talentových programů je navíc aktivně podporováno. Též náš hlavní vzdělávací program "Zaměstnanecká Leadership Akademie" je přirozeně určen pro všechny naše zaměstnance bez jakéhokoliv rozdílu.

Josef Beránek, HR manager, Newton Information Technology, s.r.o.

V naší společnosti NEWTON I.T., která se věnuje monitoringu a analýzám médií, nachází uplatnění lidé nejrůznějších profesí a zájmů, od přepisovatelek po mediální analytiky, od operátorů PC po programátory. Denně zápasíme s rozdílnými přístupy a náhledy na řešení problémů a často zpětně doceňujeme přínos lidí s odlišnými zkušenostmi, s jinými důrazy a preferencemi. V managementu společnosti je nyní ze 17 vedoucích pracovníků 8 žen. Takový poměr už sám o sobě inspiruje a vytváří zdravé podmínky pro to, abychom nezapomínali, že jinakost každého z nás obohacuje a firmě pomáhá udržet potřebnou flexibilitu. Nicméně cílenou podporu určité skupiny zaměstnanců v kariérním růstu bychom vnímali jako riskantní porušení rovných podmínek.

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí