x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

08/2012 Téma tohoto čísla

Úřad roku 2012

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
náš zpravodaj je již tradičně v létě věnován soutěži Úřad roku "Půl na půl" – respekt k rovným příležitostem. Soutěž pořádá Ministerstvo vnitra České republiky ve spolupráci s Gender Studies, o.p. s. Jedná se o soutěž pro úřady samosprávy - obecní, městské i krajské, která si klade za cíl monitorovat prosazování rovnosti žen a mužů na jednotlivých úřadech a ocenit ty, které politiku rovných příležitostí žen a mužů realizují ve své práci nejefektivněji.

Ve zpravodaji vám představíme vítězné úřady tohoto ročníku soutěže a také nabídneme zamyšlení nad tím, jak se soutěž vyvíjela za posledních 6 let, jak činnost úřadů v této oblasti ovlivnila život obyvatelstva v daném regionu a jaký dopad měla na zaměstnance a zaměstnankyně úřadů samotných.

V analýze vývoje politiky rovnosti na úřadech veřejné správy jsme se soustředili na úřady obcí III. typu a na krajské úřady, protože ty jsou v prosazování rovnosti žen a mužů nejaktivnější. Analýza potvrdila náš předpoklad o tom, že soutěž pozitivně ovlivnila pohled na rovnost žen a mužů ze strany zaměstnanců a zaměstnankyň i vedení jednotlivých úřadů a přispěla k přijímání opatření zaměřených na genderovou problematiku. U krajských úřadů jsme analyzovali, jakým způsobem je rovnost žen a mužů prosazována uvnitř úřadu, zatímco u obcí III. typu jsme se soustředili na některé aspekty politiky rovnosti žen a mužů směrem k veřejnosti.

Vítězné úřady v každé kategorii byly slavnostně vyhlášeny a převzaly ocenění na konferenci „Rovné příležitosti“, kterou organizovalo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Gender Studies, o.p.s. a která se konala 5. června 2012 v Praze.

Přeji příjemné čtení,

Eva Ferrarová, resortní koordinátorka problematiky rovnosti žen a mužů, Ministerstvo vnitra ČR

Obsah čísla

Úřad roku

Soutěž Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem (Vyhodnocení efektivity prosazování rovnosti žen a mužů na úřadech samosprávy od roku 2007 do roku 2012 na základě soutěžních dotazníků)

Soutěže se od roku 2007 zúčastňuje v průměru okolo 80 úřadů samosprávy. Nejsoutěživější jsou bezesporu krajské úřady, kterým na prvních místech opravdu záleží a které jsou ve veřejné správě při prosazování rovnosti žen a mužů velmi aktivní. Zúčastňují se pravidelně všechny krajské úřady, kromě Olomouckého kraje. Velmi činné jsou také obce III.
Úřad roku

Nejlepší krajské úřady roku 2011

Ani kategorie krajských úřadů nepřinesla v letošním ročníku soutěže o ocenění Úřad roku "Půl na půl" – respekt k rovným příležitostem převratné změny, na prvních třech místech se umístily stálice, od kterých se další úřady mohou inspirovat.
Úřad roku

Mezi malými obcemi na prvním místě Telnice

Soutěžní kategorie obce I. typu je oproti ostatním kategoriím docela specifická - malé obce, pro něž je určena, totiž obvykle nemají politiku rovných příležitostí příliš formalizovanou, jedná se spíše o fungování v rámci sousedství, o vzájemnou podporu a pomoc.
Úřad roku

Nejlepší obce II. typu v roce 2011

Co se týká obcí II. typu, v letošním, šestém ročníku soutěže Úřad roku „Půl na půl“ se zopakoval scénář z ročníku minulého. První pozici obhájilo již potřetí město Studénka, druhou obsadilo Jílové u Prahy, na třetí příčce se umístila Kdyně.
Úřad roku

Nejlepší obce III. typu v roce 2011

V kategorii obcí III. typu se ani letos téměř nic nezměnilo a opět vyhrál Úřad městské části Praha 18, na druhém místě v soutěži Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem se také již tradičně umístil Magistrát města Mostu. Jediná změna nastala na místě třetím, které obsadil Magistrát města Brna.
Rovné příležitosti v praxi

Rovné příležitosti ve veřejné správě – poraďte se s Gender Studies!

Podpora rovných příležitostí žen a mužů, slaďování osobního a pracovního života zaměstnanců a zaměstnankyň, management mateřských a rodičovských dovolených, flexibilní formy práce, management diverzifikovaných pracovních týmů či specifických zaměstnaneckých skupin – rodičů, osob nad 50 let, osob pečujících o závislého člena rodiny – to nejsou
Rovné příležitosti v praxi

Jazyk jako „antireklama na ženy“. Co s tím?

Ve firmách, institucích a organizacích pracují kromě mužů i ženy. Zvláštní objev? Ano, byl by aktuální tak před sto lety. Jenže: tuto skutečnost a její vliv na image žen ve veřejném prostoru pořád ještě v češtině podceňujeme.
Rovné příležitosti v praxi

Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, její sekretariát a plnění úkolů, priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže

Funkci sekretariátu Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů (dále jako „sekretariát Rady“) plní referát rovných příležitostí žen a mužů Ministerstva práce a sociálních věcí. Sekretariát Rady byl ke dni 1. prosince 2011 převeden z Úřadu vlády ČR na Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Rovné příležitosti v praxi

Jihomoravský kraj prošel auditem Rovné příležitosti

Na počátku roku 2012 prošel Krajský úřad Jihomoravského kraje úspěšně genderovým auditem Rovné příležitosti a získal certifikát potvrzující, že se jedná o zaměstnavatele, který nediskriminuje a rovné šance svých zaměstnaných respektuje a podporuje.
Aktuálně...

Age Management v českých firmách stále v plenkách

Pouze 13 % zaměstnavatelů v České republice má nějaké plány ohledně udržení starších zaměstnanců a zaměstnankyň a 89 % zaměstnavatelů nemá žádnou strategii náboru lidí 50+. S ohledem na sílící demografický trend stárnutí populace a na právě probíhající důchodovou reformu je přitom téma starších pracovníků a pracovnic velmi aktuální.
Gender a penze

Myslet na důchod od prvních střevíčků

Na důchod je potřeba myslet v mnoha životních situacích a volbách. Jednou z těch přelomových, které se zdají s tématem penzí na první pohled nemít nic společného, je sňatek či uzavření partnerství, tedy čas, kdy se domácnost stává domácností dvoupříjmovou. Protože je to období, kdy budete nejspíše měnit strategie, jak na penze spořit.

Co si myslíte o ... ?

Zabývá se Váš úřad specifickými potřebami osob 50+ (dovnitř i naven)?
Na otázku odpovídají:

Jaroslava Boudová, tajemnice, Magistrát města Mostu

Náš úřad nemá specifický projekt, který by se výhradně věnoval potřebám osob 50+, ale při jednotlivých inovacích, které na úřadu nebo ve městě zavádíme či podporujeme, k této problematice přihlížíme. Od r. 2009 byl na úřadu realizován projekt „eGON centrum - Vzdělávání pracovníků v oblasti veřejné správy na Mostecku“. V rámci tohoto projektu byly realizovány projekty na vzdělávání zaměstnanců a mimo jiné i z oblasti informačních technologií. Školení byla rozdělena pro začátečníky, pokročilé a právě i pro skupinu zaměstnanců 50+. Úřad rovněž umožnuje doplnění jazykového vzdělávání či vysokoškolského vzdělávání formou finanční podpory nebo pracovních úlev. Skupina 50+ má jiné fyzické dispozice, proto bylo na tyto zaměstnance pamatováno i v případě „dlouhodobě nemocných“ v našem projektu e-learningového vzdělávání z domova. Zaměstnanci dlouhodobě nemocní, na rodičovské dovolené mají možnost zapůjčit si notebook a využít e-learningových vzdělávacích programů.

Směrem ven spolupracuje úřad na projektech úřadu práce, který pořádá rekvalifikační kurzy pro tuto skupinu osob. Pracovníci úřadu zde působí jako odborní lektoři.

Vzhledem k stárnutí populace cítíme nutnost tato opatření rozšířit, proto v připravované změně komunitního plánu města bude v r. 2013 skupině osob 50+ věnován patřičný prostor. Další inspiraci změn bychom chtěli čerpat v rámci projektu města Mostu „SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most – spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života“, jehož partnerem je Česká spořitelna, která v rámci svého programu DIVERSITAS je v oblasti řešení rovných příležitostí a specifických potřeb svých zaměstnanců na vysoké úrovni.

Jiří Moskala, tajemník, Městský úřad Studénka

Ano, zabývá. Dle věkové skladby zaměstnanců pracuje na Městském úřadě Studénka v kategorii nad padesát let celkem 21 zaměstnanců, což je 33,3 %. V kategorii od 30 do 49 let zde pracuje 44,4 % a celkem 22,3 % zaměstnanců je mladších třiceti let. Z uvedeného je patrné, že kategorie zaměstnanců nad padesát let tvoří jednu třetinu všech našich zaměstnanců.

V úvodu bych chtěl zmínit tu skutečnost, že kromě toho, že ve všech oblastech činnosti úřadu jako celku usilujeme o prosazování myšlenky rovných příležitostí, snažíme se i v procesu řízení lidských zdrojů o prosazování ideje rovnosti šancí a možností.

Proto si i při výběru nových zaměstnanců i zaměstnávání pracovníků této věkové kategorie uvědomujeme nejen nevýhody, ale zvláště oceňujeme zejména všechna pozitiva této věkové kategorie. Využíváme tak mimo jiné výhody jejich dlouhodobé pracovní, ale i životní zkušenosti, mnohdy vyšší míry zodpovědnosti, ale i loajality, vytrvalosti i schopnosti vyrovnanějšího rozhodování, nadhledu a spolehlivosti. Samozřejmě, že rovněž vnímáme možnost existence projevů některých negativních tendencí, jakými může být nižší míra dovedností práce s výpočetní technikou nebo absence výraznějších jazykových znalostí, případně možnosti zatížení určitými stereotypy nebo nižší fyzické a psychické odolnosti, a proto také umožňujeme zaměstnancům prohlubovat si kvalifikaci právě v oblasti práce s výpočetní technikou, rozšiřovat si jazykové dovednosti apod. Stejně tak v rámci péče o zaměstnance jim poskytujeme tzv. víkendové relaxační pobyty, příspěvek na masáže a vitamínové prostředky ad.

V naší personální práci si pak denně uvědomujeme to, že každá věková skupina přináší firmě nebo úřadu svá pozitiva i negativa. A tato je třeba správně vyhodnotit, sledovat a s nimi pracovat, a to jak při výběru zaměstnanců, tak i v pracovním procesu samotném. Proto i při samotném hodnocení zaměstnanců hodnotíme člověka podle jeho schopností, podle toho co může zaměstnavateli nabídnout, jaké výsledky práce skutečně odvádí, a nikoliv podle věku, a samozřejmě uplatňujeme individuální přístup.

Myslím, že dokladem toho, že se i touto problematikou seriózně zabýváme, může být i ta skutečnost, že náš úřad v posledních třech letech získal tři zlatá ocenění v soutěži Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem.

Domnívám se rovněž, že dobrý zaměstnavatel a dobrý personalista umí využít všech pozitiv uchazečů anebo již zaměstnaných pracovníků, a to i v této kategorii. Umí vnímat jejich potřeby a hledá ty nejlepší cesty k jejich naplnění.

Věra Vojáčková, ředitelka, Krajský úřad Jihomoravského kraje

V listopadu 2010 spustil Jihomoravský kraj unikátní projekt tzv. SENIOR PASŮ (www.seniorpasy.cz), který vznikl na podporu osob starších 55 let. Projekt přináší systém slev na výrobky a služby pro držitele karet SENIOR PAS. Slevy ve výši 5 % - 50 % jsou zaměřeny na zdravotnictví, lázeňství, wellness, cestování, stravování, ubytování, muzea, galerie, ale i spotřební nákupy. Společně s kartou SENIOR PAS obdrží její majitel/ka i seznam provozoven a poskytovatelů slev. Seznam je průběžně aktualizován a držitelé jsou o nových poskytovatelích slev pravidelně informováni.

Registrace slevové karty je zdarma a o kartu pro člověka staršího 55 let mohou požádat i jeho blízcí (partner/ka, rodina, přátelé). Koncept SENIOR PASŮ navazuje na úspěšné RODINNÉ PASY, které jsou zaměřeny na podporu rodin s dětmi do 15 let.

Další službou pro seniory v Jihomoravském kraji je projekt Senior Point (www.seniorpointy.cz), který usnadňuje seniorům přístup k potřebným informacím, poradí v životních situacích a nabídne možnosti aktivního trávení jejich volného času.

Senior Pointy jsou kontaktní místa pro seniory, kde:

• naleznou komplexní informace z oblastí života, které je zajímají

• vyškolená obsluha poradí nebo pomůže najít správné informace

• je k dispozici počítač s přístupem na internet

• je možnost přečíst si časopisy věnované seniorům

• je pro ně připraveno drobné občerstvení

• mají možnost popovídat si v přátelském prostředí

• mají možnost zúčastnit se aktivit KLASu - klubu aktivních seniorů

Všechny tyto služby jsou zdarma. Kontaktní místa jsou:

• jen pro seniory (od 55 let)

• bezbariérová

• v centrech měst (Brno, Blansko, Tišnov, Hodonín, Vyškov, Břeclav, Znojmo)

• s příjemnou obsluhou

• vybavena počítačem

• s toaletou.

Krajský úřad JMK pro své zaměstnance prozatím nemá zaveden systém podpory osob 50+, nicméně v individuálních případech vychází vstříc např. úpravou (příp. zkrácením) pracovní doby zaměstnancům/zaměstnankyním pečujícím o své blízké – dlouhodobě nemocné rodiče apod.

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí