x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

09/2012 Téma tohoto čísla

Diverzita ve firemní praxi

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
před několika lety jsme jedno číslo našeho zpravodaje již problematice managementu diverzity věnovali. V té době byla v České republice tato praxe ještě skutečně v plenkách. Při různých konzultacích, školeních a konferencích zástupkyně Gender Studies odborné i laické veřejnosti pilně vysvětlovaly význam slov diverzita a management diverzity a snažily se ukázat, jaká může být jejich relevance pro komerční sféru.

Mezitím uběhlo dost vody a víceré podniky přišly „na chuť“ argumentům, které tvrdí, že diverzifikované, tedy složením různorodé, týmy pomáhají firmě generovat vyšší zisky, i proto, že přicházejí s inovativnějšími řešeními problémů.

Česká spořitelna například spustila rozsáhlý a stále se rozvíjející projekt s názvem Diversitas a v rámci Britské obchodní komory funguje pracovní skupina věnující se výhradně otázce diverzity v pracovním prostředí. Média také píší o plusech různorodých pracovních týmů se stále větší oblibou.

Číslo zpravodaje, které právě držíte v rukou, vnímá problematiku managementu diverzity v širších souvislostech. Zaměřuje se nejen na její genderové a věkové aspekty, které se v českých firmách zatím těší největší oblibě, ale také na různorodosti z hlediska zdravotního stavu nebo náboženského vyznání.

Na závěr dovolte, abych připomněla, že management diverzity skutečně může firmě napomoci v její finanční úspěšnosti, ale stane se tak jenom tehdy, kdy tento typ řízení bude realizován citlivě, znale a pokud dostane podporu nejen top manažerů a manažerek, ale také a především managementu liniového.

Užitečné čtení a hezký začátek podzimu přeje

Nina Bosničová, šéfredaktorka.

Obsah čísla

Osobnost

„K diverzitě nejsou ani tak potřeba finanční investice, jako spíše ochota a podpora managementu,“ říká Hana Velíšková z KPMG

Hanu Velíškovou znám již několik let. Vždy jsem obdivovala způsob, jakým i ty nejvyšší manažeři a manažerky firem, pro které přednášela o rovných příležitostech a diverzitě ve firemním prostředí, u kterých tato problematika nebývá vždy právě populární, akceptovali a respektovali její progresivní pohled na věc.
Osobnost

Humanistka a spiritualistka Little Annie si přeje aby „všichni lidé mohli svobodně praktikovat takovou víru, kterou si vyberou, včetně práva hlásit se k ateismu”

Šansoniérka Little Annie patří mezi špičku newyorské avantgardy již přes třicet let. V Česku prvně vystoupila v roce 2010, v pražské Malostranské besedě. V září letošního roku se tato umělkyně chystá do Prahy znovu a Gender Studies, o.p.s., bude u toho. Před koncertem, který se bude konat v úterý 11. 09.
Rovné příležitosti v praxi

Management diverzity a jeho relevance pro české firmy

Praxe managementu diverzity má své kořeny ve Spojených státech amerických, kde se na konci osmdesátých let 20. století rozvinula z jiných opatření a politik na vyrovnávání šancí na trhu práce pro znevýhodněné skupiny – ženy, etnické a rasové menšiny nebo lidi se zdravotním postižením.
Rovné příležitosti v praxi

Diverzita náboženského vyznání na pracovišti

Diverzita, neboli různorodost, vnáší na pracoviště nové pohledy na problémy, nová stanoviska a názory. Diverzifikované pracovní týmy často vynikají svou kreativitou, inovativností a schopností efektivně řešit problémy. Nejinak je tomu i v případě kolektivů s diverzitou náboženského vyznání.

Co si myslíte o ... ?

Objevuje se ve Vaší firmě/ organizaci diverzita náboženského vyznání? Jak k ní přistupujete?
Na otázku odpovídají:

Eva Dohnalová, vedoucí sociálního oddělení, InBáze Berkat

InBáze Berkat je komunitním centrem pro migranty a českou veřejnost a klade si za cíl napomáhat úspěšné integraci migrantů do většinové společnosti. Poslání organizace principiálně souvisí s otevřeností a přijímáním kulturní a náboženské rozmanitosti, a to jak klientů, tak zaměstnanců organizace. Náboženské vyznání zaměstnanců, či šířeji duchovní život a praxe, je zajímavou a podstatnou inspirací pro náš tým na úrovni osobních vztahů, nelze však říci, že by náboženské vyznání ovlivňovalo formální fungování organizace. Doposud jsme se v rámci pracovního týmu nesetkali s žádnou kontroverzní situací, naopak otevřená komunikace o spiritualitě je velkým přínosem. Na úrovni poradenství klientům jiných kultur občas narážíme na odlišný přístup mužů k ženám, nicméně opět vše většinou probíhá v otevřené a tolerantní atmosféře.

Magdalena Souček, vedoucí partnerka, Ernst & Young v České republice

Společnost Ernst & Young je mezinárodní společností se 152 tisíci zaměstnanci po celém světě. Součástí naší práce je i každodenní spolupráce s klienty a kolegy z jiných zemí a regionů. V naší firmě vyznáváme stejné hodnoty, k nimž bezesporu patří i respekt k odlišnému náboženskému vyznání.

Prostřednictvím našeho programu Diversity & Inclusiveness zvyšujeme povědomí a informovanost našich zaměstnanců o jednotlivých náboženstvích a jejich významu pro společnost. Pravidelně publikujeme kulturní kalendář s termíny význačných náboženských svátků a prostřednictvím interní komunikace informujeme naše zaměstnance o blížících se náboženských či kulturních událostech, k nimž se řadí například Ramadán, Divali, Vánoce, Velikonoce nebo Chanuka. Pro oblast střední a jihovýchodní Evropy je zde uveden kompletní seznam náboženských svátků všech dvaceti zemí tohoto regionu, přičemž vedoucí partneři vedou zaměstnance Ernst & Young k tomu, aby při plánování regionálních setkání tyto svátky zohledňovali.

V zemích, kde je vysoký počet věřících a víra nedílnou součástí každodenního života, jsou v pobočkách Ernst & Young k dispozici prostory pro věřící, kde mohou nalézt klid k modlitbám a meditaci, případně zde s klienty sdílet oslavy svátků, jakým je například Íd al-Fitr, svátek ukončení půstu. Z dalších aktivit lze zmínit například výstavu o historii turbanů, které sikhové považují za svou korunu a jež tvoří důležitou součást jejich identity, kterou nedávno uspořádala pobočka ve Velké Británii.

Barbora Jančová, personalistka, Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni věnuje problematice náboženské diverzity zvýšenou pozornost zejména v místních týmech na zahraničních misích, na rozdíl od situace v Evropě, kde je otázka po náboženském vyznání uchazeče při pohovoru víceméně tabu. Při sestavování pracovních týmů v zemích, kde příslušnost zaměstnanců k etnické či náboženské skupině může významně ovlivnit vztahy mezi členy týmu i vnímání mise příjemci pomoci, je žádoucí vytvářet tým ze zástupců různých skupin. Předchází se tak riziku, že jedna skupina bude vnímána jako zvýhodněná, a zajišťuje se rovný přistup všech lidí k potřebné pomoci.

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí