x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

12/2010 Téma tohoto čísla

Rovné příležitosti v opomíjených sektorech

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
je na místě, abych hned na úvod vysvětlila, co myslíme oněmi tajuplnými „opomíjenými sektory“ z názvu tohoto čísla našeho zpravodaje. Jsou to taková firemní odvětví, kde se prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže, jakož i slaďování práce a rodiny, děje o něco pomaleji a výrazně komplikovaněji než jinde. Jde konkrétně o sektory výroby, maloobchodních řetězců a služeb.

„Opomíjené“ jsme tyto sektory nazvali proto, že jen zřídka se z médií dozvídáme o dobrých praxích z tohoto typu firem, co se týká jejich prosazování genderové rovnosti nebo slaďování osobního a pracovního života zaměstnaných. Ukázat na konkrétních příkladech, že i v těchto odvětvích však lze rovným příležitostem, potažmo harmonizaci osobního a pracovního života, vyjít efektivně vstříc, je cílem řádků, které se Vám právě dostaly do rukou.

Přečtěte si například článek o firemní školce výrobní společnosti Linet ze Slaného nebo rozhovor Aleny Králíkové s HR konzultantkou Ivanou Watson. O tom, jak zvládnout jeden z flexibilních pracovních režimů ku prospěchu firmy a jejích zaměstnanců a zaměstnankyň, Vám napoví příspěvek „Práce z domova – pro a proti interaktivně.“

Dovolte, abych na závěr připomenula, že i nadále nabízí tým Gender Studies zdarma poradenství a na míru šité firemní tréninky v oblasti genderové diverzity a work/life balance firmám z regionů České republiky. A pokud je ta Vaše právě z jednoho z výše jmenovaných „opomíjených“odvětví, budeme obzvláště rádi, když se nám ozvete a našich služeb co nejdříve využijete.

Přeji harmonický adventní čas a inspirativní čtení,

Nina Bosničová, šéfredaktorka.

Obsah čísla

Rovné příležitosti v praxi

O jedné firemní školce: „Linetka je takovou oázou klidu“

Procházíme obrovskou hlučnou výrobní halou, pak jdeme chvíli do schodů a pak dlouhou úzkou prosklenou chodbou, která končí dveřmi s nápisem „Firemní školka“. Jsme ve společnosti Linet a Linetka – jak se jejímu vlastnímu zařízení péče o děti přezdívá – je důvodem naší návštěvy ve Slaném, kde firma sídlí.
Rovné příležitosti v praxi

Práce z domova – pro a proti interaktivně

Jako jeden z výstupů projektu „Slaďování práce a rodiny: možnosti a perspektivy pro zaměstnavatele“ vydá společnost Gender Studies v blízké době praktický toolkit, který má sloužit jako zdroj inspirace a motivace pro firmy k zavádění programů na podporu harmonizace osobního a pracovního života zaměstnaných.
Rovné příležitosti v praxi

GE Money Bank bude inspirovat ženy k podnikání

GE Money Bank nedávno rozběhla projekt s názvem „Život nápadům“. Jeho cílem je inspirovat a motivovat české ženy k podnikání a prakticky pomoci těm, které na jeho začátku již stojí.
Osobnost

Chcete motivované zaměstnance? Jděte příkladem!

Studie a zkušenosti zaměstnavatelů potvrzují, že motivovanost zaměstnanců a zaměstnankyň zdaleka neodvisí od výše finančních odměn, benefitů a specifických výhod. Naopak mezi nevýznamnější faktory patří férové chování a jednání napříč firmou, vstřícná firemní kultura a pravidelná zpětná vazba od nejbližších nadřízených.
Gender Studies

Pekingská akční platforma a další dokumenty OSN: víme, co s nimi?

Gender Studies vás zve na diskuzi zaměřenou na rozvoj genderové rovnosti v České republice, Polsku a Slovensku v souvislosti s plněním mezinárodních úmluv, ke kterým se Česká republika zavázala. Diskuze se uskuteční 6. prosince 2010 od 10 h v Evropském domě>, Jungmannova 24, Praha 1.Pozornost

Co si myslíte o ... ?

Jak lze sladit osobní, rodinný a pracovní život ve výrobní firmě?
Na otázku odpovídají:

Helena Futerová, HR Country Manager, Impress

Ke zjištění potřeb zaměstnanců nám již sedm let slouží proces pravidelných rozhovorů, jejichž součástí je mimo jiné diskuse o motivacích a frustracích našich lidí. Rozhovory se staly nedílnou součástí firemní kultury a jednotliví vedoucí pracovníci je berou jako příležitost dozvědět se o svých lidech co nejvíce, aby je mohli efektivně vést k maximálnímu výkonu. Nadřízené systematicky interaktivními workshopy vedeme k tomu, aby dokázali motivátory co nejvíce podporovat a naopak jakékoli demotivace eliminovat vytvářením co nejlepších pracovních podmínek.

Je nám jasné, že nemůžeme vytěžovat naše zaměstnance natolik, aby neměli možnost trávit dostatek času se svými rodinami a relaxovat mimo firmu. Tam, kde to provoz dovoluje, mohou využívat flexibilní pracovní dobu.Téma přesčasové práce a negativní vliv přepracovanosti na výkon je trvalou součástí diskuse ve vrcholovém vedení. Zaměstnancům dáváme prostor, aby sami přispívali k automatizaci procesu, což nám všem přinese logicky eliminaci přesčasů a s nimi spojeného stresu a v neposlední řadě tolik žádané snížení personálních nákladů.

Na počátku to tedy byl proces rozhovorů, který otevřel komunikaci mezi podřízenými a jejich supervisory. Dnes již obě strany vědí, že nemusí čekat na žádný strukturovaný proces, ale v případě potřeby využívají i dalších příležitostí, jak se sejít a promluvit si. Firmě se to vrací, neboť zaměstnanci cítí podporu ze strany svých vedoucích i vrcholového vedení firmy a vytváří se tak vzájemný vztah na bázi důvěry.

Kateřina Machovcová, genderová expertka, GIC Nora

Slaďování ve výrobě bývá často vnímáno jako zcela nemožné. Z výzkumů se ale ukazuje, že i zde je velký prostor pro vstřícná opatření. Samozřejmě záleží na typu provozu v dané firmě. Mezi možné varianty však patří přidělování pouze určitých směn, snížení měsíčního fondu pracovní doby a nebo možnost pracovat na různých doplňkových pracech a opravách, které nevyžadují standardní režim směn. Výhodou může být i dlouhodobé plánování směn dopředu, které rodičům umožňuje plánovat hlídání a jiné povinnosti. Práce z domova opravdu obvykle nebývá možná, ale i to může mít svoje přínosy - daří se díky tomu dobře sledovat přesčasy a nemusí docházet k přetěžování zaměstnaných hodinami práce po večerech doma.

Dita Potočková Dražanová, manažerka pro sociální zodpovědnost, Danone

Tato otázka je hodně těžká, protože umí někdo říct, jak vypadá ono sladění? Je to o osobním pocitu každého zaměstnance, jeho ambicích, o přístupu firmy k jeho soukromí. V Danone se snažíme zapojit do života firmy rodiny našich kolegyň a kolegů a stát se částečně členem domácnosti. Máme pestrou škálu sociálních služeb pro Danoňáky, jejich děti, partnery, příbuzné nebo blízké přátele. Hodně se zaměřujeme na aktivity související se zdravím a zdravým životním stylem, příkladem mohou být osvětové přednášky v oblasti zdraví nebo individuální konzultace s koučem v otázkách rovnováhy soukromého a pracovního života. Z dalších aktivit mohu jmenovat například letní dětský tábor, červnový Den Danone – rodinnou slavnost nebo Den otevřených dveří ve výrobním závodě. Chlubíme se tím i proto, že se zaměstnanci o této oblasti diskutujeme, ptáme se jich, co je baví, co by sami chtěli dělat. Danone obecně usiluje o to, vychovávat českou populaci ke zdravému životnímu stylu a snaží se začínat u svých zaměstnanců a jejich rodin. Naše aktivity byly letos oceněny udělením certifikátu „Zdravý podnik“, který v ČR uděluje Státní zdravotní ústav.

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí