x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

2/2007 Téma tohoto čísla

Pohled zaměstnavatelů a odborů na rovné příležitosti

Milé čtenářky a mílí čtenáři, je tu únor a konečně přišla zima. Ale o počasí jsme už psali v minulém úvodníku. Zmiňovali jsme se rovněž o tom, že Rovné příležitosti do firem přinesou i několik novinek. A jsou tady. Jednou z nich je nová rubrika Protipól, kde se vždy sejdou dva protinázory, tentokrát na téma zvýšení rodičovského příspěvku. V loňském roce se tato sociální dávka počítala z výše životního minima, které bylo 3 696 korun měsíčně, nově se odvíjí od výše průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře. Ti, co jsou na rodičovské dovolené, si tak měsíčně přijdou na 7 582 korun.
Přikloníte se k názoru, že jde o opatření, které zhoršuje postavení žen a rodičů obecně na trhu práce, nebo že jde spíše o způsob, jak zlepšit životní situaci rodičů pečujících o děti? Život není černobílý a tak bude pravda nejspíš někde uprostřed.

Zvýšení rodičovského příspěvku však není jedinou podstatnou změnou, se kterou se v letošním roce setkáváme. Jednou z nejkontroverznějších událostí je nový zákoník práce, který je platný rovněž od ledna. Snad ani nepřeháním, když řeknu, že je bitevním polem. Zatímco pro odbory představuje zásadní posun ve flexibilitě pracovního práva, pro zaměstnavatele představuje další povinnosti, které zvyšují jejich náklady a přináší nová omezení. Minulá - tedy vlastně ta předvolební vláda ČSSD - novou podobu zákoníku práce podporovala, názor nové vládní koalice je spíše negativní a objevují se náznaky, že některé části budou novelizovány. Nechme se tedy překvapit. Sociální partneři - tedy zaměstnavatelé, odbory a stát - však nacházejí i společnou řeč. A jednou z oblastí na evropské úrovni, na které se společně podílí, jsou rovné příležitosti pro ženy a muže. A jak to dělají, se dozvíte na následujících řádcích.

Užívejte si zimního počasí (než nás zase opustí:)) a četby našeho zpravodaje.

Linda Sokačová,
projektová manažerka

Obsah čísla

Půl na půl

Rovné příležitosti jsou pro firmy z polského Lublinu novinkou

Lublinští zaměstnavatelé si jsou vědomi problému diskriminace žen na pracovišti a považují ho za důležitý. Za největší důvod diskriminace pokládají, že ženy se starají o děti a odcházejí na mateřskou, resp. rodičovskou dovolenou, a že se muži bojí o své pracovní pozice.
Půl na půl

Práce z domova: recenze výzkumné zprávy

Podle zprávy z výzkumu o problematice práce z domova vyplývá, že takto pracující ženy mají nevýhodné pracovní podmínky a často u nich dochází k porušení zákona ze strany zaměstnavatelů.
Rovné příležitosti v praxi

Pracovní vztahy v Evropě nabývají nových forem

"Flexicurity" - takový je název nového konceptu spolupráce mezi odbory a zaměstnavatelskými organizacemi na evropské úrovni. Název vznikl spojením anglického slova flexibility, označujícím flexibilitu na trhu práce, a slova security, jež vyznačuje jistotu a zabezpečení na straně zaměstnavatele.
Protipól

Zvýšení rodičovského příspěvku není optimálním řešením

Český rodič má možnost využít rodičovské dovolené do věku tří let dítěte, což ovšem není konzistentní s maximální délkou pobírání rodičovského příspěvku. Příspěvek lze pobírat ještě čtvrtý rok po narození dítěte (bez nároku na návrat do stejného zaměstnání). V minulém roce jeho výše činila 3635 Kč měsíčně.
Protipól

Konečně jsou rodiče lépe ohodnoceni

Rok 2007 přináší řadu změn. Jednou z nich je navýšení rodičovského příspěvku a jde o růst více než dvojnásobný. A mně nezbývá než říct: konečně. Už bylo na čase ohodnotit výchovu dětí takovou částkou, která stačí alespoň na pokrytí základních životních potřeb a přináší byť jen minimální finanční jistotu.
Osobnost

Evropští sociální partneři prosazují autonomní dohodu o práci na dálku

"Řešení problémů, překonávání stereotypů a odstraňování stávajících překážek v oblasti rovných příležitostí žen a mužů je v zájmu obou sociálních partnerů," tvrdí Vladimíra Drbalová, ředitelka Sekce mezinárodních organizací a EU ve Svazu průmyslu a dopravy ČR, jednom z nejvýznamnějších zaměstnavatelských svazů a představitelů tripartity.
Aktuálně...

Svět potřebuje vědu, věda potřebuje ženy

Dlouhodobý projekt společnosti L'Oréal ve spolupráci s UNESCO je iniciativou, kdy se firma zaměřuje na podporu žen ve vědě a výzkumu a zároveň dochází k propojování aktivit privátního a nevládního sektoru.

Co si myslíte o ... ?

Jak vidíte současnou spolupráci mezi zaměstnavateli a odbory při prosazování rovných příležitostí?
Na otázku odpovídají:

Dana Machátová, předsedkyně Výboru pro rovné příležitosti žen a mužů, Českomoravská konfederace odborových svazů

Spolupráce odborů a zaměstnavatelů se odehrává v různé míře od evropské úrovně přes národní a odvětvovou úroveň až k podnikům. Začneme-li na evropské úrovni, v březnu 2005 se podařilo evropským sociálním partnerům v rámci sociálního dialogu dohodnout Akční rámec v oblasti rovnosti mužů a žen, který se zaměřuje na čtyři oblasti: na role mužů a žen obecněji, na prosazování žen do rozhodovacích procesů, na podporu rovnovážného slaďování profesního a rodinného života a na řešení rozdílů v odměňování žen a mužů. Pro sociální partnery - včetně v ČR - z Rámce vyplývá, že mají na národní úrovni usilovat o jeho naplňování a budou o tom každoročně podávat zprávu.

Na národní úrovni jsme se se zaměstnavateli zapojili do twinningového projektu, který garantuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a který se soustředí na odstraňování mzdových rozdílů; jeho součástí byly semináře a seznamování se s příklady dobré praxe, zejména v Německu, neboť německá strana byla twinningovým partnerem.

Hlavní úsilí o prosazení rovnosti v jednání se zaměstnavateli je však bezpochyby třeba směřovat do odvětví a podniků. Jsme stále všichni v zajetí stereotypů - jak muži, tak ženy - přitom např. slaďování rodinných a pracovních povinností je přece téma, které se týká nás všech. Odbory v kolektivním vyjednávání věnují této oblasti velké úsilí již delší dobu, vypracovali jsme např. metodické příručky, ale jak víme, kolektivní vyjednávání je záležitostí dvou stran odborů a zaměstnavatelů a je třeba se dohodnout za dobré vůle obou stran.Jaromír Drábek, prezident Hospodářské komory ČR

Myslím, že spolupráce odborových organizací a zaměstnavatelů v tomto směru na určité úrovni již funguje, je ale samozřejmě široký prostor pro další zlepšování. Obecně lze říci, že většího pokroku bylo dosaženo spíše u velkých firem, například s nadnárodní účastí, kde se firemní kultura mění dle západních vzorů mnohem rychleji.

Hospodářská komora podporuje prohlubování diskuze o rovných příležitostech a zavádění jejích závěrů v praxi. Jsem zastáncem myšlenky vytváření podmínek, které umožní ženám zapojit se v širším měřítku do vedení firem i na pozice běžných úrovní. Na druhou stranu nemohu souhlasit s umělým vytvářením kvót, které by předurčovaly poměrné zastoupení mužů a žen do konkrétních pozic či funkcí. Jde o to, umožnit ženám ucházet se o dané místo vytvořením vhodných podmínek, ne nutit zaměstnavatele, aby přijímal zaměstnance třeba i s nižší kvalifikací jenom proto, že se jedná o ženu. Taková pozitivní diskriminace by mohla mít na ekonomiku firem neblahý vliv.Marta Blízková, Expertka sekce mezinárodních organizací a EU, Svaz průmyslu a dopravy ČR

Prosazování rovných příležitostí žen a mužů v praxi, zejména pokud jde o trh práce, zaměstnanost a pracovní podmínky, je v zájmu obou hlavních aktérů - zaměstnavatelů i odborů. Legislativa v ČR je správně nastavena a nabízí prostor pro spolupráci a společná řešení, realita je však poněkud jiná.

Od roku 1998 se ČR věnuje gendrové politice systematicky a v rámci tripartity jsou v této oblasti zapojeni i oba sociání partneři. Bipartitní sociální dialog - perspektivně daleko účinnější nástroj v této oblasti - se však rozvíjí velmi pomalu a spíše pod tlakem aktivit v rámci evropského sociálního dialogu a závazků z něho vyplývajících. Nicméně, povědomí zaměstnavatelů i odborů v oblasti rovných příležitostí se jednoznačně zvýšilo. Oba sociální partneři jsou zapojeni do různých akcí na národní i mezinárodní úrovni. Jejich aktivity se však odvíjejí naprosto odděleně a chybí koordinovaný postup a úzká spolupráce. Není to však jen případ ČR. Ke stejným závěrům dospěla i společná zpráva Evropských sociálních partnerů o implementaci Akčního rámce v oblasti rovných příležitostí žen a mužů v EU. Naproti tomu hodnotící zpráva z oblasti celoživotního učení a rozvoje kompetencí prokázala daleko vyšší míru potřebné součinnosti a společného zájmu obou sociálních partnerů.Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí