x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

6/2007 Téma tohoto čísla

Finanční odměňování žen a mužů

Milé čtenářky, milí čtenáři,
červnový zpravodaj je zaměřen na nerovné mzdy žen a mužů. Nepříjemné téma. I když je rovnost platů zakotvena jak v české, tak evropské legislativě, stále berou ženy méně než muži. A to i na stejných pozicích. Výzkumy dokonce ukazují, že ženy ve stejné pozici, ve stejné firmě berou v průměru o 11-12 procent méně než muži. Na některých pozicích se tento rozdíl dostává až k 30 procentům.

Nerovnostem ve mzdách se věnujeme ze všech úhlů pohledu. Představujeme vám metodiku rovného odměňování pro zaměstnavatele, rovné odměňování z právního hlediska, zaměřili jsme se na nerovnosti v managementu a hovořili jsme s Evou Ferrarovou z Magistrátu hlavního města Prahy a zástupcem ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje, Jaroslavem Pikalem, o mzdové hodnocení ve státní správě.

Pokud se budete cítit nerovnostmi ve finančním ohodnocování již zahlceni, přečtěte si rozhovor s počítačovou lektorkou Jitkou Polákovou o vzdělávání žen a vzrůstajícím významu informačních a komunikačních technologií v našich každodenních životech.

Červen je pro Gender Studies, ale i ostatní organizace či osoby zabývající se rovnými příležitostmi pro ženy a muže, důležitý! V úterý 19. června oslavíme Den rovnosti žen a mužů nejen v Praze, ale i v Trutnově, Liberci a Brně. Bude se slavit nejen v České republice, ale i v Polsku, Lotyšsku, Rakousku, Dánsku a Španělsku. Slavnosti začínají již v neděli 17. června, kdy vás zveme na zahájení akce do pražského klubu Akropole. V tomto zpravodaji si můžete přečíst také veškeré informace o aktivitách spojených s 19. červnem a rovněž vás ve stejný den zveme na konferenci Rovné příležitosti ve firemní praxi.

Příjemné čtení a na viděnou 19. června v pražských, brněnských, trutnovských a libereckých ulicích!

Alexandra Jachanová Doleželová
šéfredaktorka a editorka

Obsah čísla

Půl na půl

Dne 19. června slavíme Den rovnosti žen a mužů

V loňském roce byl 19. června poprvé vyhlášen Den rovnosti žen a mužů. Letos jej opět oslavíme. Den rovnosti žen a mužů vyhlásil projekt Půl na půl - rovné příležitosti žen a mužů ve spolupráci s partnerskými projekty v Dánsku, Lotyšsku, Polsku, Rakousku a Španělsku.
Půl na půl

Rovné příležitosti ve firemní praxi

Dovolujeme si Vás pozvat na mezinárodní konferenci „Rovné příležitosti ve firemní praxi“ organizovanou Gender Studies, o.p.s. dne 19.6.2007 (10-15) v Clamm-Gallasově Paláci na Husově 20, Praha 1.
Půl na půl

Platová nerovnost v ČR: ženy stále vydělávají méně než muži

Navzdory rozsáhlé zákonné úpravě, která platovou diskriminaci na základě pohlaví zakazuje, je reálná situace v ČR jiná. Platová nerovnost existuje. Její úroveň se liší v závislosti na oboru činnosti, na pracovní pozici, na úrovni vzdělání a věkové kategorii. Faktem ale zůstává, že i při srovnatelných podmínkách vydělávají ženy méně než muži.
Rovné příležitosti v praxi

Co je za rozdílem v příjmech žen a mužů v Evropě?

Podle zdrojů OECD a European Industrial Relations Observatory (Eiro) zůstávají hodinové mzdy žen v Evropě v průměru o 16-20% nižší než mzdy mužů, ačkoli obecně úroveň gender pay gap (GPG) za posledních 20 let výrazně klesla.
Rovné příležitosti v praxi

Rovné odměňování – judikatura Evropského soudního dvora a česká situace

Zásada stejného odměňování zaručuje ženám a mužům stejnou odměnu za stejnou práci či práci stejné hodnoty. Zaměstnavatel je povinen ji zaručit jak svým zaměstnancům tak u něj působícím osobám samostatně výdělečně činným, s ohledem na celý souhrn poskytovaných plnění, tedy nejen všech složek mzdy či platu ale i jiných materiálních výhod.
Rovné příležitosti v praxi

Rovné odměňování ve firmách v České republice…

Reaguje-li zástupce firmy působící na českém trhu na otázku týkající se konkrétních opatření vedoucích k rovnému ohodnocení žen a mužů na různých pozicích, zvolí nejčastěji relativně obecnou odpověď. Ta obvykle naznačuje maximální snahu o objektivitu a nediskriminační přístup k zaměstnancům a zaměstnankyním.
Rovné příležitosti v praxi

Existuje genderová rovnost v managementu v ČR?

Problematika genderové rovnosti v podnikatelské sféře se nejvýrazněji projevuje v oblasti individuálně smluvních vyjednávání o zaměstnání a výdělku, tj. v segmentu manažerského trhu práce, kterého se účastní vysoce kvalifikované pracovní síly.
Rovné příležitosti v praxi

Genderová rovnost a produktivita britské ekonomiky

Genderová rovnost a produktivita mohou jít ruku v ruce v případě, že dojde k překonání přetrvávajících překážek. Upozorňuje tak výzkumná studie zpracovaná pro Komisi pro rovnost Silvií Walby z Univerzity v Lancasteru.
Osobnost

Počítač a mobilní telefon usnadňuje návrat do pracovního života

Rozhovor s počítačovou lektorkou Jitkou Polákovou. Síť mateřských center v ČR a obecně prospěšná společnost Gender Studies nabízejív rámci projektu Společnost přátelská rodině bezplatné vzdělávací kurzy zaměřené na zvyšování znalostí počítačů, internetu a rozvoj dovedností důležitých pro podnikání.
Aktuálně...

Metodika pro spravedlivé zaměstnavatele

Vědomosti personalistů a personalistek a dalších klíčových osob zodpovědných za řízení firem o tom, co je rovné odměňování, čeho se týká a jaké pravidla jsou pro jeho dosažení nutné, jsou stále v České republice nedostatečné. Proto vznikla v rámci projektu EU EQUAL Prolomit vlny příručka o metodice odměňování pro zaměstnavatele.
Aktuálně...

Skvělí tátové na konferenci v Brně

Je skvělé být tátou? Tuto banální otázku ve svém podtitulu nesl název konference o aktivním otcovství, která se konala 20.dubna v brněnské Knihovně Jiřího Mahena. Vystoupila na ní celá řada odbornic i odborníků, kteří se ve svých příspěvcích zaměřovali na různé aspekty otcovství.

Co si myslíte o ... ?

Co podle vás ovlivňuje pozitivně a co negativně rovné odměňování žen a mužů?
Na otázku odpovídají:

Marie Bulvasová, odborná personalistka, Skanska CZ a.s.

Obecně platí, že muži jsou v zaměstnání lépe odměňovány než ženy.
Hlavní příčinu v ČR lze podle mého názoru hledat v obecně známých stereotypech, v určitých zažitých standardech, kdy je stále žena viděna jako matka, která se stará o svou rodinu a děti a muž "buduje kariéru a vydělává peníze".
V zaměstnání je pak ženám s větší nechutí nabízena možnost profesně kariérového růstu hlavně v případech, kdy je jako protikandidát muž se stejnými kvalifikačními předpoklady.
V těchto případech je většinou dán prostor muži, u kterého se předpokládá, že bude mít vyšší pracovní nasazení a nebude se nucen věnovat rodinným povinnostem tak jako žena. Toto jsou pak faktory, které se odráží i v odměňování obou pohlaví a kde žena je pak v konečném v důsledku honorována méně než muž.
Stále více žen v produktivním věku, odkládá své rodičovství a prosazuje se v pracovním světě na lépe odměňovaných pozicích. Ženy jsou pak v konečném důsledku ochotny "obětovat práci" více než muži, jsou energičtější, ráznější a dokážou lépe skloubit více životních rolí než muži.

Alena Křížková, socioložka, oddělení Gender a sociologie, Sociologický ústav Akademie věd ČR

Čím jsou pravidla odměňování transparentnější a pro všechny zúčastněné jasnější, tím je větší pravděpodobnost, že nebude docházet k přímé diskriminaci. Rozdíly v odměňování jsou však způsobeny mnoha procesy od výchovy a socializace v rodině, ve škole přes potvrzování a reprodukci stereotypů o ženských a mužských schopnostech v běžném životě až po přímou či nepřímou diskriminaci při přijímání do zaměstnání či v zacházení se zaměstnanci (zvyšování platu, povyšování). Důležitá tak je i sebedůvěra samotných žen, které často pro sebe přímo při přijímání do zaměstnání žádají významně nižší mzdu než muži v rolích uchazečů. Toho často zaměstnavatelé také využijí a tak mohou ušetřit. Navíc už tím žena naznačuje svou cenu ve srovnání s ostatními a tak reprodukuje stereotypy o tom, že ženy nejsou stejně schopné jako muži. Statisticky i sociologicky bylo prokázáno, že k přímé i nepřímé diskriminaci, jejímž výsledkem je genderová mzdová mezera (gender pay gap), dochází. Významná část genderové mzdové mezery je přímým důsledkem diskriminačních praktik v práci. Pozitivně by rovnost v odměňování mohl ovlivnit vážný přístup vlády a odborů k tomuto problémů, který by nebyl jen prázdnou deklarací, ale skutečným cílem s propracovanými politikami pro řešení a jasně definovanými cíli v rámci Národního akčního plánu zaměstnanosti.

Helena Futerová, HR Manager, Impress, a.s.

Rovné odměňování mužů a žen v organizaci je už na začátku ovlivněno tím, jak je zde nastaven přístup k rovným příležitostem.
Společnosti, zaměstnávající profesionály, nemohou odlišovat, zda ten, kdo splňuje předpoklady pro vysoký a kvalitní výkon práce je muž nebo žena.
Ideální je, když je jejich výkon měřitelný a společnost nástroje k měření využívá. Pak je jakýkoli neodůvodnitelný rozdíl napadnutelný.
Hlavní roli samozřejmě hraje osvícenost přímého manažera případně dalších top manažerů, kteří o odměňování rozhodují. Za nižší odměnou ženy při výkonu, srovnatelném s mužem, stojí buď předsudky, zakořeněné ve firmě, v individuálním případě pak manažer, který si potřebuje posílit své ego, přičemž v takovém případě to může být paradoxně i žena.

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí