x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

04/2017 Duševní zdraví v zajetí stereotypů

Bouřlivý vztah genderu a psychologie

21.11.2017, Michaela Chržová, Gender Studies o.p.s.

Vztah feminismu, genderových studí a psychologie je tradičně velmi třaskavý. Nejčastěji podléhá kritice nedostatečné zohlednění ženské zkušenosti v psychologické teorii i praxi. Autorky následujících dvou publikací ale hledaly více než sporná místa. Zaměřily se i na to, co mají témata společného a jak vypadá vzájemná spolupráce těchto oborů. Obě knihy přináší jak teoretické zakotvení tématu, tak obsahově bohaté studie. Zatímco publikace Jiným hlasem je zaměřená především na americké prostředí, kniha Nesamozřejmé perspektivy nabízí čtenářstvu vhled i do evropské (české a norské) praxe.

 

Jiným hlasem: o rozdílné psychologii žen a mužů

Gilligan, Carol. Jiným hlasem: o rozdílné psychologii žen a mužů, 2001. ISBN 80-7178-402-8.

Studie psycholožky Carol Gilligan Jiným hlasem patří dnes mezi literární pilíře společenskovědních oborů, především pak mladých odvětví jako jsou ženská studia, genderová studia nebo mužská studia. Autorka začala připravovat podklady pro svou knihu již v sedmdesátých letech dvacátého století mimo jiné jako reakci na poznatek, že tehdejší civilizace hovořila výhradně mužským hlasem. Z jejího pohledu jsou totiž psychologické procesy a teorie založeny výhradně na mužských zkušenostech zastupujících lidskou zkušenost jako celek. To v důsledku vede k upozadění hlasů ženských.

Autorka si klade otázky, které postupem času vedly v psychologii k závažnému přehodnocení výzkumných metod i praxe psychologického hodnocení a psychoterapie. Text důkladně zkoumá souvislosti mezi politickým řádem a psychologií ženských a mužských životů. Gilligan zdůrazňuje, že ženské hlasy jsou důležité jak pro scénář zachování patriarchátu, tak pro jeho možnou transformaci.  

Kniha popisuje různé způsoby uvažování o vztazích z pohledu ženské psychologie - vztazích mezilidských i vztazích k vlastnímu já a vlastnímu životu. Jak ženy hovoří o vlastních životech, jak prožívají a přemýšlí v různých situacích. Přirozeně tak text několikrát zmiňuje i otázku morálky a morálních problémů.

Jednotlivé kapitoly rozebírají pozici ženy v životním cyklu muže. Autorka líčí například to, jakou roli hrají separace a individualizace v životě mužů a jaké místo v tomto procesu zaujímají ženy. Gilligan podotýká, že jednostranné pojímání životního cyklu ochuzuje celou disciplínu o značný díl znalostí a zdůrazňuje důležitost zohledňování zkušenosti obou pohlaví. Témata, jako odlišné prožívání vztahů z pohledu žen, široké pole morálky, pojetí vlastního já i zkušenost s obdobími osobních krizí, autorka popisuje pomocí vlastních výzkumných studií.

Samostatná kapitola je věnována i dopadu změn v ženských právech, které se v novodobé historii odehrály. Gilligan zkoumá, jak tyto změny ovlivnily morální usuzování a péči žen o sebe samé. Text popisuje, jak se tyto změny odrazily v psychologii žen, které si začaly všímat své vlastní exkluze.

Kniha přináší autentické zkušenosti žen, které Gilligan odborně analyzuje. Díky tomu je i řadu let po svém prvním vydání stále v odborných kruzích bestsellerem. Kniha dokládá, že ženská zkušenost a chápání mají svá specifika a jejich pochopení je pro psychologii důležité a přínosné.

 

Nesamozřejmé perspektivy: genderová analýza v psychoterapii a psychologickém poradenství

Machovcová, Kateřina. Nesamozřejmé perspektivy: genderová analýza v psychoterapii a psychologickém poradenství, 2011. ISBN 978-80-210-5605-3.

Kniha Nesamozřejmé perspektivy Kateřiny Machovcové analyzuje psychoterapii a psychologické poradenství z genderové perspektivy. První část knihy je věnovaná diskusi teoretického ukotvení souvislostí genderu a psychologie a představuje rysy feministického poradenství a psychoterapie. Druhá část je pak kvalitativním výzkumem reflexe genderu v poradenské a terapeutické praxi.

V teoretické části autorka nejprve zevrubně rozebírá kritický pohled na psychologii, který přineslo feministické hnutí. Moderní psychologie z feministického pohledu opomíjí ženskou zkušenost (i zkušenost dalších marginalizovaných skupin). Tento problém zůstává v pozadí, neboť psychologie se tradičně prezentuje jako nestranná, neutrální a objektivní věda. Mezi psychologií a feminismem je tak rozporuplný vztah, který autorka důkladně rozebírá. Následně se Machovcová věnuje i pojetí genderu a popisuje, jaké nedostatky v případě některých teorií v souvislosti s psychologií vnímá.

Výzkum, který autorka prezentuje, zkoumá různorodé konceptualizace genderu, které se vychylují z tradičního mužsko - ženského dělení a umožňují tak psychologické vnímání jedinečnosti každého člověka. Autorka využila metodu osobních rozhovorů s lidmi působícími v různých oblastech poradenství, psychoterapie a dalších oblastech, které jsou založené na psychologickém rozvoji a na pomáhajícím vztahu.
Machovcová nejprve zjišťovala, jak dotazovaní odborníci a odbornice vnímají gender u svých klientů a klientek, jaké aspekty jsou pro ně důležité a zjišťuje tak jejich chápání světa v genderových konotacích. Dále se zaměřila na reflexi genderu v rovině terapeutického vztahu. Dozvíme se tedy například, jaký vliv má gender na spolupráci terapeuta nebo terapeutky s klientem nebo klientkou v situacích, kdy spolu pracují osoby stejného nebo opačného pohlaví.

Kniha analyzuje citlivé prostředí psychoterapeutické praxe. Autorka se nevyhýbá sporným místům obou oborů (psychologie ani genderových studií), důkladná nezůstává pouze v teoretické rovině, ale téma podrobuje analýze i ve výzkumné studii. Jedná se tedy o poměrně komplexní rozbor dané problematiky.


Tyto i další zajímavé publikace najdete v širokém fondu Knihovny Gender Studies. Otevírací dobu a další informace najdete zde. Příjemné a inspirativní čtení Vám přeje tým Knihovny Gender Studies.

 

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *