x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

02/2018 Gender za hranicemi České republiky

Gender za hranicemi ČR

29.5.2018, Michaela Chržová, Gender Studies o.p.s.

Vzhledem k tématu tohoto čísla Zpravodaje jsme tentokrát hledali v Knihovně Gender Studies publikace, pro které jsou hranice definujícím tématem. První popisovaná kniha je souborem fotografických portrétů žen, které žijí v albánských horách jako tzv. panny z přísahy. Jev, který jinde nemá obdoby, je spjat s jasně ohraničenou oblastí výskytu. Druhá představovaná publikace nahlíží na hranice kriticky. „Feminismus bez hranic“ rozebírá jednotlivé aspekty formování států a národů z různých perspektiv a popisuje, jak umělé hranice mizí tam, kde je solidarita.

Sworn Virgins

Hristova, Pepa. Sworn Virgins, 2013. ISBN 978-3-86828-347-1.

Sworn virgins, neboli panny z přísahy, jsou ženy, které prostřednictvím nevratného slibu doživotně přijímají mužskou roli. Tento jev je záležitostí několika oblastí Balkánu a jeho kořeny sahají do středověku. Součástí slibu je závazek k celoživotnímu celibátu – odtud pramení označení těchto žen. Fotografka Pepa Hristova si panny z přísahy žijící v severní Albánii vybrala pro svůj projekt, ve kterém zachycuje jedny z posledních žen, které se rozhodly vzdát ženské identity, aby mohly nahradit mužskou hlavu domácnosti.

Kniha přináší portréty žen, které přísahaly v dospělosti, aby zaujaly místo zesnulého otce nebo bratra, ale i těch, které byly už jako novorozené dívky prohlášeny za syny a vychovávány jako chlapci, aby byl v rodině zajištěn mužský dědic. Některé panny z přísahy složily slib, aby se vyhnuly předem dohodnutému manželství. Autorka knihy podotýká, že albánská společnost je silně ovládaná muži a pokud žena přijme a naplňuje mužskou roli, může očekávat respekt při jednání s muži.

Pepa Hristova popisuje, že panny z přísahy získávají status i práva mužů a v rodině jsou proto vysoce respektovány. Dělají práci mužů, oblékají se a chovají jako muži. Po společenské stránce se stanou muži, na tuto roli se adaptují tak, že mimo jejich rodinu už v nich po určitém čase nikdo ženy nevidí. „Žena v nich je ztracena,“ píše doslova Hristova.

Krátké medailonky představují důvody jednotlivých aktérek ke složení nevratné přísahy a v několika málo větách shrnují životní příběhy, které stojí za jejich osudy. Poutavé fotografie zachycují panny z přísahy v prostředí jejich domovů i v exteriéru albánské krajiny, která působí stejně neúprosně jako úděl žen, které jsou na snímcích zobrazeny.

 

Feminism without borders: decolonizing theory, practicing solidarity

Mohanty, Chandra Talpade. Feminism without borders: decolonizing theory, practicing solidarity, 2003. ISBN 0-8223-3021-0.)

Kniha „Feminismus bez hranic“ kriticky nahlíží na palčivější problém soudobého globálního feminismu. Chandra Talpade Mohanty zkoumá, jak se odráží každodennost žen a mužů v mezinárodním měřítku, souvislost teorií a akce ve feminismu, jinakosti a solidarity a jejich vliv na sociální změny. Knihou se táhne kritika globalizace a potřeba reorientace feminismu. Podle autorky je totiž feminismus bez hranic tím jediným, který může být relevantní k realitě současného světa.

Text je rozdělen do tří částí. První z nich se zabývá dekolonizací feminismu, druhá demystifikací kapitalismu a třetí reorientací feminismu. Každý z těchto oddílů pak obsahuje soubor textů na dané téma. Opakujícím se motivem je dialog feminismu prvního a třetího. Autorka kritizuje eurocentrismus a omezený náhled ze strany feministů a feministek západního světa, který se odráží především v názorech na otázky rasy, sexuality a třídních rozdílů. Vedle toho se snaží zachytit historii a zkušenosti západními autory a autorkami často opomíjeného feminismu třetího světa. V pasážích věnovaných dekolonizaci feminismu autorka předkládá pečlivou kritiku etických a politických aspektů eurocentrismu a analyzuje překážky negativa a pozitiva setkávání kultur, národů, různých ras a lidí různého sociálního původu. Texty zachycují povahu feministických komunit založených na spravedlnosti a rovnosti.

Kniha si v průběhu let našla širokou základnu čtenářů a čtenářek, kteří oceňují především fakt, že texty kladou otázky, kterým je v současných feministických kruzích věnováno jen málo prostoru. Publikum si cení především zvyšování povědomí o situaci žen 3. (a 4. světa) a souvislosti základních lidských potřeb a práv a solidarity mezi ženami po celém světě. Důraz na to, že změna začíná na lokální úrovni, je myšlenkou, která rezonuje mezi čtenáři a čtenářkami i roky po prvním vydání této knihy.


Tyto i další zajímavé publikace najdete v širokém fondu Knihovny Gender Studies. Otevírací dobu a další informace najdete zde. Příjemné a inspirativní čtení Vám přeje tým Knihovny Gender Studies.

 

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *