x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

03/2013 Čas na alternativu

Jak udržet starší lidi na pracovním trhu

30.8.2013, Kateřina Machovcová
V celé Evropské unii se vlády společně se sociálními partnery (tedy zástupci zaměstnavatelů a zaměstnaných) snaží řešit vzrůstající počet osob v důchodovém věku. Je potřeba hledat způsoby, jak tuto skupinu udržet v aktivním pracovním zapojení a omezit tak zatížení důchodových systémů. V článku přinášíme informace o tom, jaké strategie lze zaujmout.

Typologie vládních iniciativ

V praxi se ukazuje, že vlády mají větší tendenci se zaměřit na podporu těch, kteří o práci přijdou, než na způsoby, jak udržet na trhu ty, jejichž práceschopnost sice omezuje jejich věk, ale zaměstnání ještě mají. Na základě analýzy existujících řešení stárnutí populace a podpory zaměstnanosti ve vyšším věku byly identifikovány následující modely, které umožňují pojmout téma komplexně:

Komplexní strategie: Národní strategie a programy a smlouvy se sociálními partnery, které vytváří rámec a podmínky pro facilitaci delších pracovních kariér, zachycují výzvy stárnoucích společností a stárnoucí pracovní síly a podporu aktivního stárnutí hledají napříč několika příslušnými oblastmi politik.

Rozvoj dovedností a zaměstnanosti: Obsahuje opatření, která podporují zaměstnávání, vzdělávání a trénink starších pracovníků a pracovnic, specificky mezi zranitelnými skupinami. Součástí je uplatňování managementu věku v perspektivě životního cyklu.

Zlepšení zdraví a pracovního prostředí: Zahrnuje opatření, která směřují ke zlepšení pracovního prostředí a zadávání pracovních úkolů tak, aby braly ohled na fyzické a mentální kapacity starších osob. Snaží se o snížení mentální a fyzické zátěže v průběhu života a podporuje zdraví na pracovišti.

Organizace práce a pracovní čas: Přístup, který podporuje flexibilní pracovní uspořádání a specificky nabízí opatření pro osoby, které potřebují upravit pracovní zátěž v předdůchodovém období.

Proměna postojů: Iniciativy zaměřené na zvýšení informovanosti o demografických změnách a boj se stereotypy a diskriminací starších zaměstnanců a zaměstnankyň.

Příklady konkrétních opatření

V Rakousku například existuje model umožňující zkrácení úvazku v předdůchodovém věku, aniž by došlo ke krácení mzdy. Tím je zachována sociální ochrana zaměstnance/-kyně. Rozdíl je zaměstnavateli sice kompenzován státem, na druhou stranu je však nutné na uvolněnou práci najmout novou osobu. Podmínky pro zkrácení pracovní doby jsou proto nastavené přesně tak, aby změna byla využívána jen lidmi, kteří potřebují zkrácení z opravdu vážných důvodů.

Belgická federální vláda zřídila pro zaměstnavatele Fond profesní zkušenosti (PEF – Professional Experience Fund), který je podporuje v tom, aby lépe dokázali využít kapacity stárnoucí pracovní populace. Fond podpořil desítky tisíc zaměstnanců a zaměstnankyň, v letech nejvyššího rozvoje (2009 – 2010) až 11.000. Firmy mohly získat podporu pro realizaci řady opatření, mezi něž patří například měření pracovní schopnosti zaměstnaných nebo identifikace charakteristik pracoviště, které je nutné s ohledem na věk změnit. Zaměstnavatelům fond poskytl konkrétní nástroje, například dotazník zaměřený na analýzu pracovních schopností, který bere ohled na faktory, jako jsou zdraví, fyzická kapacita, pracovní podmínky a dovednosti pro konkrétní pozici (odkaz na dotazník ve francouzštině). Konkrétním příkladem je společnost WSZ Damiaan, která zajišťuje asistované bydlení pro seniory a seniorky. Většinu jejího personálu tvoří osoby starší 45 let, pro které je práce vyžadující fyzickou pomoc obyvatelům náročná. Úkoly zahrnovaly zvedání klientů a klientek, ale i časté sklánění se. Za pomoci PEF byl zaveden administrativní software pro sdílení informací o klientele, což ulevilo personálu, který dříve musel vše zaznamenávat ručně. Starší zaměstnanci a zaměstnankyně, kteří nebyli zvyklí na používání nových technologií, byli proškoleni v práci s tímto programem. Dále byly zakoupeny vhodné pomůcky jako polohovací postele, vozíky či výtahy. Kuchyň byla vybavena ergonomických spotřebiči se snazší obsluhou.

Taková opatření mohou zaměstnaným ulevit od náročné práce a zároveň zamezit diskvalifikaci na pracovním trhu z důvodu věku.

Zdroj: Role of governments and social partners in keeping older workers in the labour market (2013).

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *