x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

05/2006 Náklady a zisky uplatňování rovných příležitostí pro ženy a muže

Nově schválený zákon o nemocenském pojištění obsahuje dvě opatření, která snižují diskriminaci žen na trhu práce a diskriminaci mužů v péči o dítě

28.4.2006, Gender Studies, o.p.s.
Prezidentem vetovaný návrh zákona o nemocenském pojištění byl v úterý 25.4. schválen poslaneckou sněmovnou. Zákon nahradí dosud platný zákon č. 54/1956 Sb. o nemocenském pojištění zaměstnanců. Gender Studies, o.p.s. považuje zákon za problematický vzhledem ke konceptu proplácení nemocenské zaměstnavatelem, obsahuje nicméně dvě opatření, která považujeme za zásadně pozitivní krok směrem k odstranění diskriminace žen na trhu práce. Jedná se o umožnění střídání v čerpání tzv. ošetřovného a o novou úpravu čerpání peněžité pomoci v mateřství, která tuto pomoc rozšiřuje i na otce. Tato opatření jsou pro rozvoj rovných příležitostí žen a mužů ve společnosti natolik zásadní, že považujeme za nutné na ně upozornit.

Prezidentem vetovaný návrh zákona o nemocenském pojištění byl v úterý 25.4. schválen poslaneckou sněmovnou. Zákon nahradí dosud platný zákon č. 54/1956 Sb. o nemocenském pojištění zaměstnanců. Gender Studies, o.p.s. považuje zákon za problematický vzhledem ke konceptu proplácení nemocenské zaměstnavatelem, obsahuje nicméně dvě opatření, která považujeme za zásadně pozitivní krok směrem k odstranění diskriminace žen na trhu práce. Jedná se o umožnění střídání v čerpání tzv. ošetřovného a o novou úpravu čerpání peněžité pomoci v mateřství, která tuto pomoc rozšiřuje i na otce. Tato opatření jsou pro rozvoj rovných příležitostí žen a mužů ve společnosti natolik zásadní, že považujeme za nutné na ně upozornit.

Nový zákona o nemocenském pojištění počítá se změnou v čerpání tzv. ošetřovného, upraveného v § 39 návrhu zákona. Nově bude zákonem umožněno oběma rodičům nebo jiným členům domácnosti se během ošetřování člena rodiny jednou vystřídat. Za dobu, po kterou budou o člena rodiny pečovat, může kterýkoli z nich uplatnit u svého zaměstnavatele nárok na ošetřovné. Oprávněné osoby si tak péči mohou rozdělit a přitom plnit i své povinnosti v zaměstnání. Z administrativních důvodů se však, podle důvodové zprávy k návrhu zákona, umožňuje jen jedno vystřídání. První úprava přináší výraznou změnu ve vnímání ošetřování člena rodiny, jejíž proplácení ze systému nemocenského pojištění bylo nepřenosné. Zákon umožňuje změnit zavedenou praxi, kdy s dítětem v době jeho nemoci zůstávala doma žena - matka, a práci tedy nemohla vykonávat po dobu, kdy dítě ošetřování potřebovalo, resp. do konce podpůrčí doby, tj. po dobu 9 kalendářních dnů, nebo 16 kalendářních dnů, jde-li o osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku. Podle návrhu by se do péče mohl zapojit i otec dítěte, nebo jiný člen domácnosti, a tím by se zvýšily šance matky s malými dětmi při přijímání do zaměstnání. Dávky ošetřovného nebudou zatěžovat zaměstnavatele, tak, jak by tomu mělo být při výplatě nemocenského.

Podle nové právní úpravy budou moci i otcové čerpat peněžitou pomoc v mateřství ve výši 70 % svého denního vyměřovacího základu, od 7. týdne věku dítěte, pokud tuto dávku nebude pobírat matka dítěte.
V současné době mohou otcové pobírat pouze rodičovský příspěvek, a to v případě, že matka dítěte nepobírá peněžitou pomoc v mateřství. Podle § 32 odst. 1 e) návrhu zákona o nemocenském pojištění může otec dítěte uzavřít s matkou dohodu, že bude pečovat o dítě on.

Návrh zákona tak naplňuje princip rovného zacházení s muži a ženami stanovenou Směrnicí Rady č. 79/7/EHS o postupném zavedení zásady rovného zacházení s muži a ženami v oblasti sociálního zabezpečení. Tato zásada znamená, že nedojde k žádné diskriminaci z důvodu pohlaví ani přímo ani nepřímo, s odvoláním zejména na manželský nebo rodinný stav, obzvlášť pokud jde o rozsah systémů sociálního zabezpečení a podmínek přístupu do nich, výpočet dávek a podmínky upravující trvání a udržení nároku na dávky. Tato směrnice je i plně převzata v tzv. antidiskriminačním zákoně, k jehož přijetí se Česká republika zavázala.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *