x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

01/2017 Etika na trhu práce

O slaďování v knihovně Gender Studies

28.2.2017, Michaela Chržová, Gender Studies o.p.s.

První představovaná publikace se zabývá tématem slaďování pracovního a osobního života. Je bohatým zdrojem praktických informací pro zaměstnavatele i pro zaměstnance a zaměstnankyně. Důraz je kladen na realitu současného světa a s ní spojenou rychlost, kterou probíhají změny v pracovním prostředí. Příručka prezentuje praktické rady a příklady, které mohou mnohým pomoci se s touto realitou vyrovnat.

Druhá představovaná publikace je sborníkem z konference na téma Rovné příležitosti žen a mužů ve městech a obcích. Její obsah je na první pohled pojednáním spíše politické povahy. Místní a regionální samosprávy jsou ale bezesporu zásadním prvkem, který ovlivňuje každodenní životy nás všech, tyto subjekty navíc také často vystupují v roli zaměstnavatelů. Obě publikace obsahují krátký slovníček relevantních pojmů, který pomůže ke snadnému porozumění i těm, kdo se zatím slaďováním soukromého a pracovního života nebo rovnými příležitostmi žen a mužů příliš nezabývali.

Čas pro změnu: k rovnováze práce a soukromí

Junová, Blanka. Čas pro změnu: k rovnováze práce a soukromí. Práce na dálku, 2012. 93 s.

Tato publikace vychází z přesvědčení, že fungování ve společnosti a pracovní sféře může jít ruku v ruce s vnitřními potřebami každého člověka ve vztahu k soukromému životu. K tomu, aby nedocházelo k nerovnováze, je nutné vytvořit a udržovat vhodné prostředí a podmínky. Jednou z možností, jak začít, je podle autorského týmu publikace slaďování soukromého a pracovního života.

Text si klade za cíl zasadit tuto problematiku do širokého kontextu současné ekonomické i společenské krize a  potřeby společenské změny. V úvodu je proto ve snadno pochopitelné, nikoliv však bagatelizující formě shrnut přínos a rizika slaďování soukromého a pracovního života. Podrobně se autorský tým věnoval různým úrovním slaďování. V samostatné kapitole je ke slaďování přistupováno jako k procesu a text s pomocí celé řady příkladů představuje jeho jednotlivé kroky a nástroje na úrovni jedinců i na firemní úrovni. Jedná se tak o četbu vhodnou jak pro zaměstnance a zaměstnankyně, tak pro zaměstnavatele.

Dalším důkladně popsaným tématem je v publikaci také diverzita v pracovním prostředí. Kapitola přináší zevrubný pohled na přínosy i výzvy, které s sebou nese pro jednotlivé cílové skupiny slaďování. Prostor je tedy věnován absolventům a absolventkám, rodičům, tzv. sendvičové generaci, osobám starším 42 let a samostatně i osobám nad 60 let, zdravotně postiženým i dalším.

Slaďování soukromého a pracovního života se často rozebírá v souvislosti s péčí o dítě. Autorský tým k tomuto přistupuje jako k příležitosti a představuje návod pro rodiče, jak se vyrovnávat s nejrůznějšími okolnosti, jak čelit konfliktům i jak zvládat zátěžové situace. Pro zaměstnavatele publikace obsahuje přehledné shrnutí možností v oblasti flexibilních úvazků a dalších možností, které je vhodné aplikovat při tvorbě a udržování vhodného prostředí pro slaďování.

Publikace slouží nejen jako kvalitní podklad k orientaci v komplikované otázce slaďování osobního a pracovního života, ale zároveň je příručkou, která vyváženě pracuje tvrdými daty ze sociologických průzkumů i s tzv. selským rozumem. Tím ale přínos této útléknihy nekončí. Řada odkazů na další publikace je bohatým zdrojem pro ty, kdo mají zájem dozvědět se o slaďování více.

Rovné příležitosti žen a mužů ve městech a obcích: Jak začít?

Fórum 50%. Rovné příležitosti žen a mužů ve městech a obcích : Jak začít? sborník z konference. 2. vyd. Fórum 50%, 2015. 72 s. ISBN 978-80-904447-5-1.

Sborník z konference Rovné příležitostižen a mužů na úrovni měst a obcí, která proběhla na podzim 2015 je rozdělen do 4 hlavních částí, první z nich seznamuje s Evropskou chartou za rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích, druhá část představuje nástroje prosazování rovných příležitostí v praxi, třetí kapitola provází sestavením akčního plánu a poslední část je věnována příkladům dobré praxe z Norska.

První část popisuje vznik, cíle a obsah Charty i způsob, jakým bude probíhat její konkrétní uskutečňování. Dále se můžeme dočíst o vztahu České republiky k Chartě jak teoreticky, tak z pohledu skutečných zkušeností komunální političky. Převážná většina příspěvků je výrazně prakticky orientována, druhá část publikace proto přináší trojici textů o nástrojích prosazování rovných příležitostí v praxi. Konkrétně je prezentováno komunitní rozpočtování v souvislostech s implementací Charty a genderové rozpočtování při vytváření „skutečné rovnosti žen.“ Oddíl uzavírá pojednání o genderových auditech jako předpokladu naplňování cílů Charty.

Autorky poslední části textu se snaží odpovědět na otázku „Jak začít?“ Jeden z příspěvků proto poskytuje návod, jak sestavit vlastní akční plán pro prosazování rovnosti žen a mužů v souvislosti s přijetím Charty. Nechybí ani konkrétní ukázka návrhu takového akčního plánu. Příklady dobré praxe z Norska v závěru přináší inspiraci pro implementaci Charty těm, kdo s tím teprve začínají.

Přílohou sborníku je plné znění Evropské charty za rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích v českém překladu.

 

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *