x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

01/2014 Právní aspekty věkové diverzity

Ocelové lady se školí jak uspět ve světě mužů

13.2.2014, Ivana Durgarian, ArcelorMittal Ostrava a.s.
Několik desítek žen pracujících v ocelářské skupině ArcelorMittal v Německu, Rumunsku, Polsku, České republice, Makedonii, Belgii a dalších evropských zemích zavítalo v říjnu 2013 do Ostravy. Ostravská pobočka ArcelorMittal University pro ně uspořádala vzdělávací program s cílem rozvíjet jejich schopnosti a zvýšit šance na uplatnění ve vedení firmy. Školení vedla mezinárodní vzdělávací společnost Kenexa sídlící v Londýně. Na téma genderové diverzity v těžkém průmyslu jsme si povídali s Veronikou Muroňovou, vedoucí vzdělávání, rozvoje a náboru ArcelorMittal Ostrava a koordinátorkou HR rozvojových aktivit pro oblast východní divize ArcelorMittal.

Než se dostaneme k samotnému programu, připadá vám, že se postavení žen v ArcelorMittal liší od jiných firem?

Situace v ArcelorMittal je v oblasti genderové diverzity podobná situaci ve spoustě jiných firem v tom, že v nejvyšším vedení společnosti je jen velmi malé procento žen. Na viceprezidentských postech je zastoupení žen jen na úrovni necelých 5 %. Na nižších manažerských postech se poměr nikde nedostane přes 16 %, což považujeme za neuspokojivý stav. Tím, že podnikáme v oblasti ocelářství, automaticky patříme mezi obory, které ženy moc nepřitahují a kde tradičně není firemní kultura ženám příliš nakloněná. Toto bychom chtěli do budoucna změnit. Jsme přesvědčeni o tom, že větší počet žen ve firmě by byl pro nás přínosem, a to nejen v podpůrných funkcích jako je například prodej, HR či finance, ale také ve výrobě. V tuto chvíli jsme nastavili plán, abychom do firmy přitáhli více žen a chystáme se podpořit v růstu i ženy, které ve firmě již pracují.

Jaké překážky vidí ženy v ArcelorMittal v oblasti svého kariérního růstu?

Na základě poměrně rozsáhlého průzkumu mezi ženami v ArcelorMittal víme, že mezi největší překážky ve svém kariérním růstu ženy řadí tři oblasti: sladění osobního a pracovního života, podporu ze strany manažerů a vlastní nedostatek zkušeností v oblasti vedení lidí. I toto odpovídá zkušenostem většiny firem, nejedná se tedy o nic specifického, co by trápilo pouze ženy v těžkém průmyslu.

Jak program vznikl a v čem je výjimečný?

Až do současné doby ve skupině ArcelorMittal existoval jen jeden vzdělávací program určený speciálně ženám manažerkám, a to pouze pro skupinu žen zastávajících pozici ředitelky jednotky či odborné ředitelky. Věděli jsme, že zájem ze strany žen na nižších manažerských pozicích je značný a že pokud máme v budoucnu dostat více žen do vyšších pozic, budeme muset posílit ambice i schopnosti žen na všech úrovních řízení. Konkrétní nápad na vytvoření tohoto programu vznikl v pracovní skupině při setkání stovky manažerek v rámci Evropské východní divize v lednu 2013. Zde jsme se domluvili, že společně s centrálou ArcelorMittal University, která nás v těchto aktivitách podporuje, vytvoříme nový vzdělávací modul a pilot tohoto programu uskutečníme právě v Ostravě. Při vytváření pilotního vzdělávacího programu, který po nás převezmou další jednotky společnosti po celém světě, jsme se snažili zkombinovat výukové moduly s vystoupením manažerů a manažerek ArcelorMittal i hostů zvenčí. Teoretické bloky se střídaly s prací ve dvojicích či skupinkách, vystoupili i hosté. Večer probíhaly panelové diskuse s možností klást hostům otázky na tělo. Právě nastavením a velkým zastoupením významných manažerů se program liší od klasických vzdělávacích programů, které realizujeme.

Podle jakého klíče jste vybírali hosty?

Při výběru hostů jsme se rozhodli pozvat významné manažery naší firmy, a to především proto, abychom je ještě více vtáhli do genderové problematiky, a zároveň ženám umožnili se s nimi blíže poznat. Jednalo se o generálního ředitele Evropské východní divize, která zastřešuje 35 000 zaměstnanců, dále generálního ředitele jednotky v Eisenhuttenstadtu, viceprezidenta pro leadership a rozvoj ArcelorMittal, ředitelku pro leaderhip a rozvoj Evropské divize zastřešující 65 000 zaměstnanců a další významné manažery.

Čím se lišily příspěvky mužů - manažerů, od žen - manažerek?

Hlavním přínosem bylo to, že se podařilo nastolit velice otevřenou atmosféru a manažeři i manažerky hovořili nejen o pozitivech, ale také o docela citlivých problémech a zkušenostech, o kterých běžně nehovoří. Manažeři účastnice zaujali tématem strachu z neúspěchu v kariéře. Ten je často pro ženy, na rozdíl od mužů, překážkou, kvůli které mohou odmítat zajímavé pracovní výzvy. Manažeři mluvili o svých vnitřních obavách z neúspěchu a o konkrétních složitých situacích ve svém pracovním životě a o tom, jak se z nich poučili. Viceprezident pro rozvoj skupiny kladl důraz na to, aby se ženy nebály své nápady lépe prodat a aby byly i v převážně mužských kolektivech více slyšet. Generální ředitel německé jednotky vyzdvihl, jak je důležité, aby ženy téma genderové diverzity diskutovaly na pracovišti se svými mužskými kolegy, ale také aby dělaly osvětu doma svým partnerům a vyžadovaly od nich větší podporu ve své kariéře. Ze strany manažerek pak zazněla celá řada konkrétních tipů, jak uspět v kariéře a jak lze překážky úspěšně zdolávat. Účastnice zajímaly rovněž návody, které manažerky uplatňují při slaďování osobních a pracovních povinností.

Co konkrétního si účastnice z kurzu mohly odnést a co podle Vás implementují do každodenního života?

Podstatnou částí školení a workshopů byla práce na zvýšení vlastního sebevědomí a na ujasnění si priorit. Pokud mají ženy uspět, musí si především věřit a musí vědět, co v pracovní kariéře chtějí a kam směřují. Jedině tak se nebudou bát hovořit o svých kariérních ambicích se svými nadřízenými i HR. Nedostatek ambicí u žen je ze strany mužů, manažerů, vnímán jako poměrně velký problém. Ve zpětné vazbě, kterou jsme od žen dostali, zaznělo, že jsou odhodlány více přemýšlet o kariérních příležitostech a že místo okamžitého odmítnutí budou o podmínkách více vyjednávat. A to zvláště v případech, kdy se mimořádně zajímavá pracovní nabídka úplně nepotká s jejich aktuálním nastavením osobního života. Mnohé z účastnic se zavázaly, že budou méně perfekcionistické a více shovívavé k případným neúspěchům, protože i prohry mohou být příležitostí k rozvoji. Ženy se také shodly, že svůj úspěch by měly stavět na tom, že dokáží kromě odborných znalostí také maximálně využívat své silné stránky jako jsou schopnost empatie a naslouchání či týmovou spolupráci, ve kterých vynikají. Zároveň si uvědomily důležitost silné sítě spolupracujících a mentorujících osob, které je v kariéře podpoří a pomohou jim prosadit jejich nápady.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *