x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

01/2015 Celoživotní ekonomické dopady mateřství

Slaďování práce a rodiny

26.2.2015, Michaela Chržová, Gender Studies, o.p.s.
Knižní tipy v Knihovně Gender Studies, o.p.s.

Rodina a práce - Jak je sladit a nezbláznit se (Michaela Marksová-Tominová)

MARKSOVÁ-TOMINOVÁ, Michaela. Rodina a práce: jak sladit a nezbláznit se. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-615-5.

Kniha z roku 2009 je určena rodičům (především matkám), kteří jsou na rodičovské dovolené nebo se jim právě chílí k závěru. Publikace cílí také na ty, kdo teprve rodinu plánují. Tato příručka provází celým procesem slaďování od jeho plánování v době před narozením dítěte až po návrat na pracovní trh.

Autorka upozorňuje na překážky, na něž ženy narážejí, když se vrací do práce ať už dobrovolně nebo pod tíhou své životní situace. Kniha radí, jak čelit předsudkům, diskriminaci i tlaku okolí, jež ženy, které se po porodu vracejí do práce dříve, než je obvyklé, často zažívají. Autorka vidí jako důležitý aspekt životní styl, který si každý zvolí, a upozorňuje také na aktivity mimo zaměstnání, které jsou pro slaďování práce a rodiny významné, ať už se jedná o studium nebo jiné činnosti.

Publikace popisuje možnosti, které na pracovním trhu existují pro osoby po rodičovské dovolené, zabývá se také variantami, jak zajistit během pracovní doby potomka dosud mladšího tří let. Samostatná kapitola je věnována situacím, které nejsou zcela neobvyklé, stávají se však zpravidla neplánovaně. Autorka nabízí několik rad i pro matky samoživitelky či rodiče dětí s postižením.

Kniha je výjimečná díky mnoha výpovědím osob, které mají se slaďováním rodinného a profesního života zkušenosti, autorka obohatila text i vlastními zážitky.


Cesta zpátky – Návrat žen po rodičovské dovolené na trh práce v České republice (Helena Tomešová Bartáková)

TOMEŠOVÁ BARTÁKOVÁ, Helena. Cesta zpátky: návrat žen po rodičovské dovolené na trh práce v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009. EDIS: ediční řada disertačních prací Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-5012-9.

Tato disertační práce vyšla knižně v roce 2009. Věnuje se vztahu mezi rodinou a zaměstnáním v životě českých žen a v kontextu zdejší společnosti a pracovního trhu. Autorka upozorňuje na to, že současný trh práce vyžaduje vysokou míru adaptability, a tím vytváří tlak na ty, kdo jsou a chtějí být jeho součástí nejen v oblasti zaměstnání, ale také rodiny.

V teoretické části publikace se autorka zabývá souvislostmi makro-sociálního charakteru, ať už je to rodinná politika či kulturní kontext. Dále se věnuje souvislostem mikro-sociálním a popisuje zde mimo jiné lidský kapitál žen nebo modely dělby práce v rodině. Autorka upozorňuje, že nejvyšší podporu u české veřejnosti má tzv. modifikovaný breadwinner model, tedy model, kdy žena má méně náročné zaměstnání a muž na druhou stranu více odpovědnosti k rodině a domácnosti.

Druhou část knihy tvoří výzkum. V knize jsou popsány výsledky kvalitativního výzkumu, který si kladl za cíl vyzkoumat, jak vlivy popsané v části teoretické vnímají samotné ženy. Autorka oslovila respondentky, které se nacházejí v období přechodu z rodičovské dovolené na pracovní trh. Záměrem bylo zjistit vliv jednotlivých faktorů a jejich úlohu v procesu návratu českých žen na trh práce po rodičovské dovolené.

Publikace si klade za cíl odpovědět na otázky, jak vypadá návrat českých žen po rodičovské dovolené na trh práce, jaké problémy s sebou nese a jak je tyto ženy řeší, jak se chovají a jaký je jejich pohled na současnou rodinnou politiku v České republice.


Mothers on the Fast Track – How a New Generation Can Balance Family and Careers (Mary Ann Mason a Eve Mason Ekman)

MASON, Mary Ann, EKMAN MASON, Eve. Mothers on the fast track: how a new generation can balance family and careers. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2007. ISBN 978-0-19-518267-5.

Kniha z roku 2007 se zabývá především prostředím a vývojem ve Spojených státech. Upozorňuje na fakt, že v posledních několika desetiletích se výrazně zvýšil počet žen studujících na vysokých školách, zatímco počet žen, které se dostanou na vysoce postavené pozice ať už ve firemním či akademickém prostředí, víceméně stagnuje. Kniha si klade otázku, proč tolik žen přímou cestu k profesnímu úspěchu opustí.

Publikace přináší sedm kapitol, které popisují a shrnují problémy a výzvy, s nimiž se potýkají ženy a matky, které se snaží prosadit ve své profesi a dojít k nejvyšším postům. Kapitoly se zabývají jednotlivými obdobími v životě žen, rozdělenými přehledně podle jejich věku. Mary Ann Mason sleduje profesní dráhy žen, které byly v první generaci, jež začala v 70. a 80. letech minulého století kariéru v nejrůznějších odvětvích s ambiciózními cíli. Mnoho žen tehdy založilo rodinu a pokusilo se pokračovat v kariérním postupu. V tomto momentě je však zastavil „skleněný strop.“ Autorka porovnává jejich situaci se situací mužů a upozorňuje na dvojí metr, kterým společnost a firmy muže, ženy, otce a matky měří.

Spolu se svou dcerou, novinářkou, napsala Mary Ann Mason průvodce pro mladé ženy, které se potýkají s těžkým rozhodnutím, kdy - a jestli - založit rodinu. Tato kniha je ovšem také příručkou pro starší ženy, které hledají druhou šanci prorazit na další stupeň své kariéry, jako to udělala právě autorka knihy v akademickém světě. Kniha obsahuje příběhy a strategie dvanácti žen, s nimiž vedly autorky rozhovory. Dotazované radí, jak efektivně dosahovat svých profesních met , přichází však také s návrhy, jak se mohou změnit samotná pracoviště, aby usnadnila pracujícím matkám dosažení jejich cílů. Výsledkem je plán nových možností pro ženy, které si kladou otázku, jak vyvážit úspěšnou kariéru s rodinou.


Na vizitce jméno Matka – Rozhovory se ženami nejen o jejich cestě za prací po rodičovské dovolené (Jan Maule)

MAULE, Jan. Na vizitce jméno matka: rozhovory se ženami nejen o jejich cestě za prací po rodičovské dovolené. Attavena, 2007. ISBN 80-86778-26-6.

Publikace obsahuje výběr z padesáti rozhovorů, které na podzim 2006 provedla Attavena, o.p.s. Dvanáct rozhovorů publikovaných v roce 2007 přináší opravdové příběhy žen, které se chystají na slaďování práce a rodiny nebo si touto zkušeností prošly či právě prochází.

Výběr respondentek pokrývá široké spektrum různých situací a odlišných životních zkušeností. Jedná se o ženy různého věku, které žijí v rozdílných podmínkách a mají různorodý přístup k životu. Spojuje je to, že jsou matkami malých dětí a chystají se nastoupit zpět do zaměstnání nebo tak už v nedávné době učinily.

Tazatelky zjišťovaly nejen jak tyto ženy prožívají svůj aktuální stav a na jaké problémy naráží, ale také kde vidí východisko, a co by jim mohlo pomoci situaci zlepšit či zcela vyřešit.

Cílem knihy je povzbudit a inspirovat ženy, které se svou situací podobají zpovídaným ženám, a zároveň poskytnout všem ostatním pohled na svět žen jejich vlastníma očima.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *