x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

10/2006 Přístup k informačním a komunikačním technologiím

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

29.9.2006, Eva Ferrarová, Gender Studies, o.p.s.
Otázka uplatňování principu rovných příležitostí žen a mužů a genderové politiky je jednou z konstant politiky zemí Evropské unie. Rovné příležitosti žen a mužů jsou jednou z horizontálních priorit evropských politik a na jejich dodržování existují pravidla, jak v dokumentech tak v praxi. Chtěli jsme se přesvědčit o tom, nakolik jsou principy rovnosti žen a mužů deklarovány ve strategických dokumentech České republiky, konkrétně ve Strategii rozvoje lidských zdrojů.

Otázka uplatňování principu rovných příležitostí žen a mužů a genderové politiky je jednou z konstant politiky zemí Evropské unie. Rovné příležitosti žen a mužů jsou jednou z horizontálních priorit evropských politik a na jejich dodržování existují pravidla, jak v dokumentech tak v praxi. Chtěli jsme se přesvědčit o tom, nakolik jsou principy rovnosti žen a mužů deklarovány ve strategických dokumentech České republiky, konkrétně ve Strategii rozvoje lidských zdrojů.

Vláda a resorty České republiky vytvořily strategie rozvoje pro různé oblasti ekonomického, společenského a politického života občanů a občanek. Těmito strategickými dokumenty se řídí a podle nich směřuje politika vlády a každého jednotlivého resortu. Genderovou analýzu Strategie rozvoje lidských zdrojů České republiky se rozhodla provést obecně prospěšná společnost Gender Studies v rámci projektu "Půl na půl - rovné příležitosti žen a mužů", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a stáním rozpočtem ČR.

Zásadní zjištění

Jedním ze základních zjištění bylo, že problematika rovnosti žen a mužů není součástí této strategie. O absenci oblasti rovných šancí pro ženy a muže ve strategii jasně vypovídá i její jazyk: slovo žena se v ní nevyskytuje ani jednou.

Termín strategie rozvoje lidských zdrojů je obvykle používán v souladu se současnou mezinárodní praxí. Míní se tím celoživotní vzdělávání a učení (formální i neformální), včetně učení z praxe, orientované zejména na lepší pracovní uplatnění, zvýšení kompetencí a výkonnosti jednotlivců i týmů. Tento pojem též zahrnuje celou škálu aktivit, příležitostí a stimulů ve vzdělávací soustavě, v hospodářské praxi, veřejné správě i soukromém sektoru.

Strategické řízení rozvoje lidských zdrojů je základním předpokladem zvýšení úrovně lidských zdrojů. Podmínkou úspěšného řízení je zapojení všech důležitých partnerů působících v oblasti lidských zdrojů tedy podnikatelského sektoru, veřejné správy, sociálních partnerů i neziskového sektoru.

Princip rovnosti pohlaví je v tradičních zemích EU považován za natolik důležitý, že byl zařazen mezi základní cíle Evropského společenství v článku 2. Článek 3, odst. 2 dále stanoví povinnost společenství odstraňovat nerovnosti a prosazovat při veškerých aktivitách rovnost mezi ženami a muži. Stejnou cestou jdou i jiné mezinárodní organizace, jako jsou Rada Evropy, OSN, OECD, Mezinárodní organizace práce a další.

(Ne)využití lidských zdrojů

Strategie rozvoje lidských zdrojů je jedním z nezbytných koncepčních dokumentů pro zapojení České republiky do evropské strategie zaměstnanosti a využívání evropských fondů. Strategie by měla umožnit optimální využití lidských zdrojů a zvýšení konkurenceschopnosti České republiky. Evropská strategie zaměstnanosti je založena na čtyřech pilířích:

§ Zaměstnatelnost - podpora úsilí, aby každá osoba vstupující na trh práce měla nezbytné základní a odpovídající schopnosti a motivaci k získání a udržení si zaměstnání;

§ Podnikání - podpora tvorby podmínek pro založení, fungování a růst podniků poskytujících pracovní místa;

§ Adaptabilita - podpora vývoje pružnosti a inovace na pracovišti s cílem zlepšení efektivity a konkurenceschopnosti podniků a pracovní síly a tím vytvoření a zachování pracovních míst;

§ Rovné příležitosti - podpora odstraňování jakékoli diskriminace v zacházení s muži i ženami v souvislosti s přístupem ke všem druhům práce i odměnou za tuto práci.

Ve světle výše uvedených údajů se nám jeví jako nepochopitelné, že rovnost příležitostí žen a mužů a princip gender mainstreamingu nenjsou součástí Strategie rozvoje lidských zdrojů ČR ani součástí Programu realizace strategie. Není tedy součástí strategického plánování rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku na příští roky. Přitom na téma zaměstnanosti a zaměstnatelnosti žen v České republice a jejich pozici na trhu práce a na téma slaďování rodinného a pracovního života žen bylo napsáno a publikováno mnoho odborných článků jak odborníky a odbornicemi z neziskového sektoru, tak odborníky a odbornicemi z akademické oblasti.

Co navrhujeme Radě vlády

Ve statutu Rady vlády pro rozvoj lidských zdrojů je psáno, že rada soustřeďuje a projednává informace, podklady a doporučení, které se vztahují k problematice rozvoje lidských zdrojů. Obracíme se proto na Radu vlády pro rozvoj lidských zdrojů s následujícími doporučeními:

1) Přehodnotit složení Rady vlády pro rozvoj lidských zdrojů a přizvat do týmu ženské neziskové organizace a/nebo odborníky/odbornice na problematiku rovných příležitostí žen a mužů

2) Doporučit Krajským radám pro rozvoj lidských zdrojů, aby v nich byly zastoupeny ženské neziskové organizace a/nebo odborníci/odbornice na problematiku rovných příležitostí žen a mužů

3) Zahrnout do Strategie rozvoje lidských zdrojů ČR i do Programu realizace strategie problematiku rovných příležitostí žen a mužů a princip gender mainstreamingu.

Informace a články o problematice rovnosti žen a mužů je možné nalézt na těchto stránkách:
MPSV ČR
Sociologický ústav AV ČR
Fakulta humanitních studií UK v Praze
Půl na půl - rovné příležitosti žen a mužů

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *