x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

01/2006 Skandinávie - nejlepší dobré praxe

Výzkum: Personální management a rovné příležitosti žen a mužů

30.12.2005, Kateřina Machovcová, Gender Studies, o.p.s.
Gender Studies, o.p.s. realizuje kvalitativní výzkum zaměřený na zjišťování potřeb osob pracujících na pozicích personálního managementu v oblasti uplatňování principů rovných příležitostí. Ve spolupráci s agenturou SC&C byly připraveny a realizovány dvě ohniskové skupiny (tzv. focus groups) s experty a expertkami z oblasti personalistiky. Metoda focus groups funguje na základě výměny názorů na zkoumané téma v malé skupině. Uvedená metoda byla doplněna individuálními polostrukturovanými rozhovory. Celkem se výzkumu zúčastnilo 13 osob především z větších firem zastupujících nejrůznější odvětví (informační technologie, výrobní společnosti, ekonomické poradenství a služby aj).

Gender Studies, o.p.s. realizuje kvalitativní výzkum zaměřený na zjišťování potřeb osob pracujících na pozicích personálního managementu v oblasti uplatňování principů rovných příležitostí. Ve spolupráci s agenturou SC&C byly připraveny a realizovány dvě ohniskové skupiny (tzv. focus groups) s experty a expertkami z oblasti personalistiky. Metoda focus groups funguje na základě výměny názorů na zkoumané téma v malé skupině. Uvedená metoda byla doplněna individuálními polostrukturovanými rozhovory. Celkem se výzkumu zúčastnilo 13 osob především z větších firem zastupujících nejrůznější odvětví (informační technologie, výrobní společnosti, ekonomické poradenství a služby aj).

Cílem našeho výzkumu bylo získat přehled o zkušenostech s praktickým uplatňováním politik rovných příležitostí žen a mužů, identifikovat problematické oblasti, seznámit se s příklady dobré praxe a zhodnotit stávající úroveň informovanosti o dané problematice. Zaměřili jsme se především na zjišťování konkrétních opatření, otázek či nejasností. Výzkum má přispět k pochopení postavení personalistů, resp. manažerů v širším slova smyslu, v procesu vzniku a rozvoje podnikových strategií řízení lidských zdrojů s ohledem na aktivní uplatňování principů rovných příležitostí žen a mužů.

Ve stručnosti je možné konstatovat, že zástupci a zástupkyně firem, které se rozhodly opatření přijmout, si všeobecně uvědomují zisky spojené s takovou politikou, spočívající například ve vyšší spokojenosti zaměstnanců a nižší fluktuaci pracovní síly. Zvolená opatření je však potřeba pečlivě vážit, tak aby vyhovovala dané firmě vzhledem k její velikosti, struktuře zaměstnanců a jiným faktorům.

Získaná data budou využita při přípravě manuálu pro personalisty, který bude v průběhu příštího roku zpracovávat Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů, jenž umožní efektivně zacílit další plánované aktivity na podporu implementace genderové rovnosti. Součástí manuálu budou kromě vybraných výstupů z výzkumu i další především zahraniční případové studie.

S výstupy výzkumu vás podrobněji seznámíme v dalším čísle zpravodaje Rovné příležitosti do firem.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *