x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

05/2006 Náklady a zisky uplatňování rovných příležitostí pro ženy a muže

Výzkumné šetření v mateřských centrech potvrdilo nutnost zabývat se informačními a poradenskými aktivitami

28.4.2006, Jana Fajtová Krausová, Síť mateřských center
Výzkumné šetření je součástí partnerského projektu "Půl na půl - rovné příležitosti pro ženy a muže". Tento program se zaměřuje na boj s diskriminací na trhu práce a podporu znevýhodněných sociálních skupin při začleňování do pracovního života. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky.

Výzkumné šetření je součástí partnerského projektu "Půl na půl - rovné příležitosti pro ženy a muže". Tento program se zaměřuje na boj s diskriminací na trhu práce a podporu znevýhodněných sociálních skupin při začleňování do pracovního života. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky.

V rámci projektu jsou pro danou ohroženou cílovou skupinu (rodiče malých dětí, návštěvnice a návštěvníky mateřských center) připravovány aktivity, které mají přispět k lepšímu uplatnění na trhu práce a prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže na trhu práce: semináře, informační materiály, interaktivní právně-poradenská webová stránka www.rovneprilezitosti.cz, a další právně-poradenské aktivity s cílem pomoci těm, kteří hledají své uplatnění na trhu práce, a podporovat ty, kteří se při hledání zaměstnání nebo přímo v zaměstnání střetávají s diskriminací či nerovným zacházením. Projekt realizuje Gender Studies, o.p.s. ve spolupráci s rozvojovými partnery, výzkumné šetření koordinovala Síť mateřských center v ČR.

Abychom se v těchto aktivitách mohli cíleně zaměřit na problematické otázky a pružně reagovat na zájmy a potřeby cílové skupiny, bylo v září a říjnu 2005 provedeno výzkumné dotazníkové šetření mezi návštěvnicemi a návštěvníky mateřských center v ČR. Toto šetření bylo realizováno prostřednictvím mateřských center, členů Sítě mateřských center v ČR (dále jen "Síť MC"). Tím byla podchycena cílová skupina ženy 24 - 35 let (matky na mateřské/rodičovské dovolené, pracující matky) - dotazník vyplňovaly respondentky a respondenti přímo v mateřských centrech. Celkem bylo rozesláno 1100 dotazníků, vyplněno a zpět odesláno v termínu jich bylo 649, tj. návratnost byla velice vysoká - 59%.

Výzkumné šetření se setkalo s velkým ohlasem, z korespondence a osobních rozhovorů se zástupkyněmi mateřských center vyplývá, že respondentky a respondenti vyplňovali dotazníky se zájmem, měli dobrý pocit, že se někdo o jejich problémy a pocity zajímá a těší se na další realizované aktivity.

Výzkumné šetření potvrdilo nutnost zabývat se informačními a poradenskými aktivitami určenými cílové skupině - osobám vracejícím se po ukončení mateřské a rodičovské dovolené na trh práce a také poukázalo na velký zájem o tyto aktivity ze strany této cílové skupiny. Vzhledem ke stabilnímu složení návštěvníků MC, ke službám, které MC poskytují (hlídání dětí) a k důvodům, proč respondenti MC navštěvují, je vhodné řadu aktivit poskytovat buď přímo v MC nebo jejich prostřednictvím informace šířit mezi cílovou skupinu.

Naprostá většina dotázaných (95%) chce být v budoucnu nebo již je aktivní na trhu práce, a to z finančních i nefinančních důvodů. Většina však vnímá skutečnost, že mají malé děti jako nevýhodu, stejně jako potřebu zkráceného úvazku či jiného rozdělení pracovní doby.

Je proto nutné zaměřit se na práci se zaměstnavateli v tomto směru, bojovat proti diskriminaci na trhu práce a také při tvorbě a realizaci politiky zaměstnanosti v ČR vytvářet a zejména používat nástroje měnící vnímání rodičů s malými dětmi především ze strany zaměstnavatelů jako nespolehlivých či neperspektivních zaměstnanců a motivovat zaměstnavatele k vytváření podmínek pro zaměstnávání matek s malými dětmi - úpravy pracovní doby, možnost práce z domova, podílet se na zajištění hlídání dětí. Neméně důležité je však posilovat informovanost rodičů o svých právech, sebevědomí a sebedůvěru matek s malými dětmi.

V rámci projektu budeme v souladu s výsledky výzkumného šetření pro ohroženou cílovou skupinu (rodiče malých dětí a návštěvníky mateřských center) připravovat informační materiály, provozovat interaktivní právně-poradenskou webovou stránku a další právně-poradenské aktivity zejména s těmito tématy:

- právní minimum a informace, kde najít bezplatnou právní pomoc
- informace, rady jak skloubit zaměstnání a rodinu
- informace, rady jak najít zaměstnání
- informace o státní sociální podpoře, sociálním zabezpečení
- informace, na koho se obrátit při hledání zaměstnání

V rámci projektu bude od jara 2006 čtyřikrát ročně vycházet bulletin pro mateřská centra sdružená v Síti MC v ČR. Zpravodaj bude kromě výše uvedeného informovat o tématech souvisejících s problematikou rovných příležitostí pro ženy a muže a trhem práce, bude obsahovat zprávy a informace o průběhu a jednotlivých výstupech projektu, důležité kontakty, příklady dobré praxe v oblasti zaměstnanecké politiky, poradenskou stránku. Každé číslo bude vždy zaměřeno na určité téma.

Bulletin i další informační materiály v tištěné podobě budou distribuovány přímo prostřednictvím mateřských center, materiály v elektronické podobě a informace o dalších právně-poradenských aktivitách a o aktualitách na právně-poradenské webové stránce budou šířeny e-mailem do všech mateřských center, jež jsou členy Sítě MC.

Přímo v jednotlivých mateřských centrech budeme pořádat prakticky zaměřené semináře na tato témata:

- právní minimum spojené s možností individuálních konzultací
- jak napsat strukturovaný životopis, žádost o přijetí do zaměstnání, jak uspět při přijímacím pohovoru či ve výběrovém řízení
- možnosti pro slaďování rodinného a pracovního života
- jak zvýšit sebedůvěru, sebehodnocení a umění komunikace

Cílem projektu je pomoci těm, kteří hledají své uplatnění na trhu práce, a podporovat ty, kteří se při hledání zaměstnání nebo přímo v zaměstnání střetávají s diskriminací či nerovným zacházením. Veškeré výše uvedené aktivity přispějí k lepšímu uplatnění cílové skupiny projektu na trhu práce a k prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže na trhu práce.

Úplná verze závěrečné zprávy je k dispozici na www.rovneprilezitosti.cz.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *