x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

02 / listopad 2005 Ženy v řídících pozicích

Ženy tvoří téměř polovinu pracující populace

31.10.2005, Kateřina Machovcová, Gender Studies, o.p.s.
Od počátku letošního roku se ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí realizuje dlouhodobý a komplexní projekt Gender v managementu, který je primárně zaměřen na podrobnou analýzu postavení žen vzhledem k vedoucím funkcím. Projekt je podpořen z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí, jeho řešitelkou je Ing. Drahomíra Fischlová. Zjištění potvrzují, že české ženy jsou stále zatíženy tzv. dvojí směnou, kdy se od nich očekává, že skloubí plnou zaměstnanost s kompletní péčí o potřeby své rodiny a domácnosti.

Od počátku letošního roku se ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí realizuje dlouhodobý a komplexní projekt Gender v managementu, který je primárně zaměřen na podrobnou analýzu postavení žen vzhledem k vedoucím funkcím. Projekt je podpořen z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí, jeho řešitelkou je Ing. Drahomíra Fischlová. Zjištění potvrzují, že české ženy jsou stále zatíženy tzv. dvojí směnou, kdy se od nich očekává, že skloubí plnou zaměstnanost s kompletní péčí o potřeby své rodiny a domácnosti.

Zaměstnanost žen v ČR je vysoká

Projekt vychází z dostupných informací týkajících se například platových rozdílů mezi muži a ženami, přičemž v kategorii vedoucích a řídících pracovníků je zjištěný rozdíl nejmarkantnější - poměr průměrných mezd dosahuje hodnoty 54% (v roce 2000 dle KZAM, ČSÚ). V České Republice má zaměstnanost žen specifické charakteristiky: je velmi vysoká (ženy tvoří téměř polovinu pracující populace) a v porovnání s EU je větší i rozsah pracovní doby a odpracovaných let. Ženy jsou však často zatíženy tzv. dvojí směnou, je očekáváno, že skloubí plnou zaměstnanost s kompletní péčí o potřeby své rodiny a domácnosti. Na trhu práce následně pozorujeme fenomény jako je vertikální segregace žen, tj. koncentrace žen do určitých odvětví, která je podpořena genderovými stereotypy uplatňovanými ve výchově a vzdělávání. Segregace horizontální je stejně častá - ženám jakoby v kariérním postupu bránil neviditelný avšak reálný skleněný strop.

Ve jmenovaném projektu si řešitelé kladou otázky jako: je dodržována politika rovných příležitostí na postech, kde manažerky pracují? Jsou na pracovišti na manažerských postech šance postupu mužů a žen považovány za rovné? Je společenská aktivita žen (politická, zájmová apod.) na prosazování zájmů spjatých s vyrovnáváním rozdílů v zaměstnání, v odměňování aj. nižší než ve starých členských státech EU?

Očekávané výsledky projektu by měly umožnit přijetí preventivních opatření k eliminaci případných diskriminačních tendencí na českém trhu práce. Výzkum je rozplánován na období 3,5 let a jeho součástí jsou kvantitativní a kvalitativní výzkumy, sekundární analýza domácí i zahraniční literatury a dostupných výzkumných prací a expertní rozhovory. Na realizaci projektu VÚPSV spolupracuje s množstvím dalších subjektů z akademické i občanské sféry.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *