Gender studiesRovné příležitosti v souvislostech

Tipy z knihovny

[27.2.2018, Michaela Chržová, Gender Studies o.p.s.,]

První představovaná publikace se věnuje otázkám pobytu žen ve vězení. Kateřina Nedbálková v této své knize Spoutaná Rozkoš podrobně zkoumá genderovanost vězení jako instituce a také genderovanost vězeňských subkultur. Druhou knihou, kterou jsme tentokrát z Knihovny Gender Studies vybrali, je společná publikace kolektivu autorů a autorek, kteří průřezově představují dílo profesorky Gerlindy Šmausové, českoněmecké kriminoložky a teoretičky genderu.

SPOUTANÁ ROZKOŠ

Nedbálková, Kateřina. Spoutaná rozkoš: sociální (re)produkce genderu a sexuality v ženské věznici, 2006. ISBN 80-86429-65-2.

Výzkum věnovaný genderu a sexualitě ve vězení provedla Kateřina Nedbálková již před více než deseti lety, přesto zůstává v českém prostředí poměrně unikátním. Výsledky šetření jsou prezentovány právě v publikaci Spoutaná Rozkoš. Autorka sama pak knihu prezentuje jako „sociologické vyprávění o ženské věznici.“

Teoretická část se zabývá vězením jako institucí. Jde o genderovou analýzu instituce jako specifického prostředí, které autorka nejčastěji popisuje jako „totální“ a to proto, v jaké míře přehrazuje styk svých chovanců/kyň s okolním světem. Autorka sleduje historický vývoj instituce vězení a ženy jako jakousi zvláštní kastu, která uvnitř vězeňské populace vznikla. V textu jsou hojně používány odkazy na další klíčovou literaturu z této oblasti, především se jedná o zdroje zahraniční. Na základě nich pak autorka vypracovala přehled konceptualizací samotných subkultur a jejich působení na intimní vztahy v prostředí věznic.
Vlastní etnografický výzkum pak představuje cestu Nedbálkové k tomuto tématu a na příkladu konkrétního vězení ukazuje, jakým způsobem zde funguje gender. Podstatnou část tvoří téma sexuality ve vězení a to především z pohledu lesbických a takzvaně pseudorodinných vztahů. Text knihy se zabývá partnerskými vztahy jako základem subkulturních světů v ženské věznici a autorka se domnívá, že jejich prostřednictvím lze porozumět i reprodukci genderových struktur v společnosti jako takové. Výsledky výzkumu pak slouží k zamyšlení nad tvorbou a opakováním genderových rolí v běžných životech žen a mužů za mřížemi i mimo ně.

TVRDOŠÍJNOST MYŠLENKY

Oates-Indruchová, Libora (ed.). Tvrdošíjnost myšlenky: Od feministické kriminologie k teorii genderu, 2011. ISBN 978-80-7419-043-8.

Kniha Tvrdošíjnost myšlenky vyšla s podtitulem „od feministické kriminologie k teorii genderu“ k sedmdesátinám profesorky Gerlindy Šmausové. Jedná se o průřez textů z oboru feministické kritické kriminologie, které je v české publikační činnosti zastoupeno v současnosti stále poměrně málo. V předmluvě ke knize popisuje editorka Libora Oates-Indruchová zrod názvu publikace: tvrdošíjnost vidí jako charakteristickou vlastnost Šmausové v přístupu k dekonstrukci a analýze teoretických pojmů a ústředních kategorií jednotlivých témat, kterým se v průběhu své bohaté akademické kariéry věnuje.

V knize je tak věnován prostor například genderovým souvislostem trestního práva, tedy rozdílům jeho dopadů na muže a ženy, ženské kriminalitě, genderovým aspektům sexuálních vztahů ve vězení a jejich souvislostem s tamními mocenskými vztahy. Některé obecnější kapitoly pak uvozují základní pojmy jako gender nebo emancipace žen do kontextu kriminologie tak, aby čtenáři a čtenářky zůstávali v obraze po celou dobu studia publikace a pomocí vzájemných souvislostí se v publikaci orientovali jako v přehledném celku.

Soubor textů obsahuje jak práce Gerlindy Šmausové, tak původní příspěvky autorů a autorek zpracované pro tuto knihu. Texty jsou přehledně rozděleny do dvou samostatných částí. Čtenáři a čtenářky jsou tak přítomni diskusi na téma feministické kritické kriminologie uvedené do českého prostředí, ale také vlastního vědeckého přínosu práce Šmausové z pohledu současného vývoje kriminologie a genderových teorií.

Tyto i další zajímavé publikace najdete v širokém fondu Knihovny Gender Studies. Otevírací dobu a další informace najdete zde. Příjemné a inspirativní čtení Vám přeje tým Knihovny Gender Studies.

 
zpět na celé číslo„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.“

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a magistrátem hl.m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

OD 1.ČERVENCE 2008 DO 1.ŘÍJNA 2008 BYL ZPRAVODAJ FINANCOVÁN ZASTOUPENÍM EVROSPKÉ KOMISE V ČR V RÁMCI PROJEKTU "FIT PRO ZMĚNU: FLEXIJISTOTA A GENDEROVÁ ROVNOST NA TRHU PRÁCE"
Obsah tohoto zpravodaje vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

esf TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR Projekt je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.