x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

01/2013 Téma tohoto čísla

Řízení věkové diverzity

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
jak jste si možná již všimli, v našem zpravodaji se na začátku letošního roku začaly dít změny. Změnila se frekvence jeho vydávání – z měsíčníku se stal čtvrtletník – a proto Vám první číslo roku 2013 nabízíme až teď, v březnu. Zpravodaj začal vycházet jako součást projektu „Mezi péčí a prací: Rovné příležitosti žen a mužů ve věku 45+“, který se zabývá problematikou age managementu a sendvičové generace.

A v tomto duchu se po dobu jeho trvání bude nést i tematické zaměření našeho časopisu. I když neopomeneme ani otázky rovných příležitostí žen a mužů, které základ newsletteru tvořily doteď. Koneckonců, většinu pečujících patřících do sendvičové generace tvoří ženy, výzkumy ukazují, že ženy a muži stárnou jinak a je více než zřejmé, že efektivní řízení věkové diverzity ve firmě nemůže zapomenout na genderový rozměr.

Na co se tedy můžete těšit v tomto prvním „novém“ čísle? Lákám zejména na článek Jany Doválelové o age marketingu a na rozhovor Alexandry Doleželové s jednou z řídících pracovnic americké neziskové organizace Equality Now. Neméně zajímavé jsou příspěvky Lady Wichterlové a Radky Dudové týkající se genderových aspektů české důchodové reformy.

Inspirativní čtení a hezký blížící se Mezinárodní den žen přeje

Nina Bosničová, šéfredaktorka.

Obsah čísla

Rovné příležitosti v praxi

Intergenerační solidarita v Evropě – aktuální zjištění

V roce 2060 budou podle demografických odhadů 30 % populace tvořit lidé ve věku 65 a více let, což je téměř dvojnásobek současného stavu. Zajímá vás, jaké je postavení mladých lidí a lidí vyššího věku na trhu práce? V následujícím textu poskytneme některá důležitá výzkumná zjištění, mapující situaci mladých lidí a lidí důchodového věku v EU.
Rovné příležitosti v praxi

Age management: Inspirace zahraničím

Ageismus je znám jako nejvíce rozšířená forma diskriminace v celé Evropské unii. Tato nepřijatelná situace nadále trvá i přesto, že se zavádějí nové zákony a populace čím dál více stárne.“ P.E.O.P.L.E.
Rovné příležitosti v praxi

Otestujte se: Sada nástrojů k řízení věkové diverzity ve firmě

V letech 2011-2012 byla organizace Gender Studies partnerem v mezinárodním projektu „Všechny generace na pracovišti“ zabývajícím se řízením věkové diverzity ve firmách. Kromě České republiky, kterou jsme v projektu zastupovali my, v projektových aktivitách participovaly instituce z Francie, Belgie, Polska a Finska – kolébky age managementu.
Rovné příležitosti v praxi

Kde je můj smíšek? Aneb pár slov o age marketingu

Začnu trošku zeširoka. Nedávno jsem slyšela o případu jedné venkovské mateřské školy, ve které se o děti staraly dvě skvělé a laskavé učitelky, které měly i po třiceti letech praxe skutečný zájem o děti. Ale rodiče se začali ošívat, volat po nových nápadech a nových aktivitách a pomalu sílila diskuze o nutnosti „omladit kolektiv“.
Gender Studies

Rovné příležitosti žen a mužů i ve věku 45+

Od prosince roku 2012 realizuje Gender Studies nový projekt s názvem „Mezi péčí a prací: Rovné příležitosti žen a mužů ve věku 45+“. Jeho cílem je zlepšení situace pečujících osob nad 45 let a žen v předdůchodovém věku na trhu práce.
Gender Studies

Nový projekt zaměřený na mládež a genderové stereotypy na trhu práce

Na mládež, genderové stereotypy ve výběru profese a diskriminaci v práci se zaměřuje nový projekt Gender Studies "Buď v pohodě – přemýšlej rovně!" Ve spolupráci s mezinárodními partnery z Norska, Slovenska a Rakouska a se členy české tematické sítě připravujeme aktivity, které mají napomoci snížení genderové segregace na trhu práce u
Gender Studies

Pečuj a vypečeme tě: zpráva o neplacené práci v ČR

Neplacená práce je v naší společnosti výrazně nedoceněna. Práce v domácnosti, práce v souvislosti s péčí o dítě či o stárnoucí rodiče je pro společnost, která je orientována na peněžně ohodnocený výkon, neviditelná. To má dalekosáhlé dopady především na ženy, které ji ve většině vykonávají.
Gender Studies

Právě vyšlo sedmé speciální vydání zpravodaje

Gender Studies, o.p.s. na konci roku 2012 vydala sedmé speciální číslo zpravodaje Rovné příležitosti (do firem). Představuje ty nejlepší články z elektronického měsíčníku, tentokrát za období od února 2011 do května 2012.
Aktuálně...

Na okraj Mezinárodního dne žen

Nejprve to potěšující: Zdá se, že Mezinárodní den žen u nás prožívá určitou renesanci, ztrácí onen nesmyslný punc balastu z minulého režimu a stává se tím, čím má být: Dnem boje za práva žen, ale i kritické reflexe a bilance jejich situace ve světovém kontextu, tak jak byl iniciován v roce 1908 a v různém měřítku 8. března slaven od roku 1909.

Co si myslíte o ... ?

Uplatňujete ve Vaší práci principy age managementu?
Na otázku odpovídají:

Ivana Jarošová, vedoucí personálního a mzdového oddělení, odbor kancelář ředitele, KÚ Libereckého kraje

V rámci projektu SLAĎ – Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců Krajského úřadu Libereckého kraje, který je financovaný za podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, ze státního rozpočtu České republiky a z rozpočtu Libereckého kraje se krajský úřad zapojil do aktivit na podporu diversity managementu. Jeho cílem je vytvořit zaměstnancům úřadu takové podmínky, které umožní bez ohledu na jejich věk, pohlaví, vzdělání, zdravotní stav, národnostní odlišnosti apod. plně rozvinout jejich osobní potenciál v průběhu pracovního uplatnění. K naplnění těchto cílů prošel krajský úřad genderovým auditem a vytvořil plán podpory rovných příležitostí, kde je age a diversity managementu věnována samostatná kapitola, včetně návrhu doporučení externího auditorského týmu. Pozitivně jsou hodnoceny statistiky vedené úřadem v oblasti genderu, existence podpory diverzity týmů a vstřícný postoj k rozmanitým zaměstnaneckým skupinám. Doporučeno je zavést mezigenerační mentoring a tzv. management důchodového věku, který bude obsahovat způsoby komunikace a podpory lidí v této životní etapě, ale i způsoby optimálního využití jejich zkušeností, znalostí a potenciálu.

Krajský úřad si je vědom, že age management v sobě nezahrnuje pouze zaměstnance ve věku 50+, ale jeho dopad směřuje také na zapojení absolventů, maminek a tatínků vracejících se z mateřské či rodičovské dovolené a osob pečujících o malé děti. Krajský úřad si je rovněž vědom, že zaměstnanci jsou jeho největší hodnotou, a proto se snaží prostřednictvím zlepšení pracovních podmínek, hodnocením zaměstnanců, poskytnutím vzdělávání a rozvojem komunikace přispět k podpoře potenciálu zaměstnanců napříč úřadem.

Vera Budway-Strobach, Program Manager, Diversity & Inclusion, Česká spořitelna, a.s.

Populace stárne a penzijní reformy vyžadují, abychom pracovali déle. „Zkušenější“ zaměstnanci nabízí zralost, dovednosti a znalosti, které jsou důležité pro obchodní úspěch. Lidé v předdůchodovém věku v ČR začínají mít k dispozici více finančních prostředků a začínají být silnou zákaznickou skupinu, kterou si firmy nemohu dovolit ignorovat. Z těchto důvodů vidí Česká spořitelna efektivní age management jako důležitou prioritu. Téměř 9 % našich zaměstnanců je ve věku 55+, naše klientská základna stárne a my jí chceme nabídnout přistup, produkty a služby dle jejích potřeb. V rámci našeho programu na podporu rovných příležitosti „Diversitas“ začínáme mapovat potřeby zaměstnanců ve věku 55+ a díky grantu z Evropského sociálního fondu se chceme zaměřit na umožnění sladění pracovního a osobního života žen ve věku 55+. Právě zaměstnanci a zaměstnankyně v předdůchodovém a důchodovém věku totiž disponují cennými zkušenostmi a znalostmi, které mohou předávat mladším kolegům, a využívat je tak ku prospěchu firmy.

Yvonna Ronzová, jednatelka, RYCON Consulting s.r.o.

Age management je nosným tématem našich aktivit. Realizujeme vzdělávací projekt z dotací ESF zaměřený právě na oblast age managementu. V praxi – v životě firmy RYCON Consulting s.r.o. – to vypadá tak, že na různé formy pracovních smluv a úvazků zaměstnáváme: 1 x 76 let, 1 x 63 let 1 x 60 let, 5 x 51 – 53 let, 3 x 27 - 30 let. Jde o projektové manažery (ti mladší) a lektory (ti starší).

Tým funguje naprosto samozřejmě a logicky a „problém věku“ nevidíme. Je to dané i tím, že všichni si vzájemně pomáháme a děláme, co je třeba, všichni pracují na počítači atd. Vzájemně se od sebe „učíme“, mladší mají velký respekt ke starším (76 let je doc. Martincovi, který stále aktivně učí herce v mluvní průpravě, 63 let je ing. Márovi, který je specialista na finance a pracuje ve všech programech Adobe apod.). Projektoví manažeři – mladší – vlastně dělají těm starším „servis“.

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí