x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

MARIE KOVAL

Šéfredaktorka
e-mail: redakce.zpravodaj@genderstudies.cz

Vystudovala magisterský obor Public History, Oral History and Community Heritage na University of Huddersfield ve Velké Británii. Od prosince 2019 pracuje v Gender Studies jako orální historička a supervizorka obsahu v rámci projektu Československo v paměti žen. Od června 2020 působí na pozici šéfredaktorky v redakci zpravodaje a od května 2022 také jako metodička archivu na projektu Od Elišky Krásnohorské k Jiřině Šiklové: po stopách ženské vzdělanosti.

Její oblasti zájmu jsou soudobé dějiny, orální historie, queer historie, aktivismus, gender v kultuře a umění, a prevence sexuálního násilí.

MARKÉTA ŠTĚPÁNOVÁ

Editorka
e-mail: marketa.stepanova@genderstudies.cz

V Gender Studies pracuje na různých pozicích od roku 2005. Vystudovala Vyšší odbornou školu informačních služeb, obor knihovnictví, momentálně studuje Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na PedF UK. Koordinovala projekty zaměřené na vícenásobnou diskriminaci, rodinou politiku či slaďování osobního a pracovního života. Řadu let byla šéfredaktorkou zpravodaje Rovné příležitosti v souvislostech. V posledních letech se věnuje genderově citlivé výchově a vzdělávání, vede workshopy na téma genderových stereotypů a jejich projevů ve vzdělávacím systému, prezentuje nástroje, které pomáhají v prosazování individualizace a rovnosti ve vzdělávání. V současné době je odbornou průvodkyní a koordinuje projekt Demokratická kultura na ZŠ Lyčkovo náměstí II

Oblasti zájmu: genderově senzitivní vzdělávání, pedagogika, kritické myšlení, rodinná politika, sociální politika

 

JOSEF VOŠMIK

Editor
e-mail: josef.vosmik@genderstudies.cz

V Gender Studies pracuje od roku 2015. Podílí se na přípravě a realizaci vzdělávacích akcí a seminářů, zpracovává nejrůznější metodické materiály, aktivně se účastní genderových auditů. V poslední době se věnuje především spolupráci s orgány státní správy (MPSV, MMR, MŠMT), vzdělávání a genderovým aspektům pomáhajících profesí a působí také jako mediální koordinátor. Vystudoval obor sociální práce na FF UK, poté ještě veřejnou a sociální politiku na FSV UK. Nyní dokončuje doktorské studium oboru aplikovaná etika na FHS UK, kde se mj. zaměřuje i na genderové otázky v etických souvislostech. Před příchodem do organizace působil několik let ve státní správě a neziskovém sektoru, hlavně v oblasti řízení projektů financovaných z ESF. Věnuje se ale také pedagogické a publikační činnosti a sociální práci s dětmi z dětských domovů. Je členem Genderové expertní komory ČR.

Oblasti zájmu: gender a zaměstnanost, sociální politika, sociální práce a pomáhající profese, aplikovaná etika, věda a výzkum, kultura a opera