x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

10/2009 Téma tohoto čísla

Úřad roku Půl na půl 2009

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
naše soutěž již běží třetím rokem, a proto si dovolím na začátek úvodníku trochu historie. V roce 2006 provedla obecně prospěšná společnost Gender Studies analýzu situace v oblasti rovnosti žen a mužů na krajských úřadech. Výsledky analýzy potvrzovaly domněnku, že pro tyto úřady rovnost žen a mužů není jednou z hlavních priorit jejich práce. Z druhé strany ale již existovaly úřady samosprávy, které aktivně prosazovaly principy gender mainstreamingu do své práce a praxe. Proto se Gender Studies obrátila na Ministerstvo vnitra s myšlenkou, že by bylo zajímavé situaci ve veřejné správě průběžně zjišťovat a to nejlépe prostřednictvím soutěže, která by podpořila citlivost úřadů v genderové oblasti a pozitivně je motivovala. Ministerstvo vnitra návrh považovalo za zajímavý a přínosný a stalo se partnerem soutěže. Soutěž o nejlepší úřad s rovnými příležitostmi se tedy zrodila s cílem zvyšovat citlivost úřadů k rovnosti žen a mužů, monitorovat opatření, která úřady v této oblasti zavádějí a podporovat zavádění principů gender mainstreamingu do práce a praxe úřadů samotných.

Ještě v roce 2006 Gender Studies spolu s Ministerstvem vnitra oslovily krajské úřady s žádostí o jmenování kontaktní osoby krajského úřadu v rámci soutěže. Z těchto jmenovaných osob a zástupkyň Gender Studies a Ministerstva vnitra byla vytvořena komise, která se zabývá vytvářením dotazníků, jejich vyhodnocováním a výběrem nejlepších úřadů. Pro kategorii krajských úřadů existuje zvláštní komise, která se skládá ze zástupců a zástupkyň Gender Studies, Ministerstva vnitra, Úřadu vlády a FHS UK. Pro lepší srovnatelnost byly úřady samosprávy rozděleny do čtyř kategorií: krajské úřady, úřady obcí III. typu, úřady obcí II. typu a úřady obcí I. typu.

Do prvního ročníku soutěže v roce 2007 se přihlásilo 39 úřadů, jejichž aktivity v oblasti rovnosti žen a mužů potvrdily, že se úřady touto problematikou zabývají a že je zajímá. Zjistilo se tak, že většina přihlášených úřadů aktivně podporuje a zřizuje zařízení péče o děti v předškolním věku, vytváří bezplatná internetová místa pro své občany a občanky, podporuje prohlubování kvalifikace rodičů, kteří se vracejí na trh práce po mateřské a/nebo rodičovské dovolené, vzdělává své zaměstnance a zaměstnankyně v problematice rovnosti žen a mužů a vytváří genderové statistiky především v oblasti zaměstnanosti a strategických cílů kraje, města či obce.

Do druhého ročníku v roce 2008 se přihlásilo již 62 úřadů, tedy téměř dvojnásobek než v prvním ročníku. Druhý ročník soutěže nám poskytl možnost nahlédnout do práce úřadů v oblasti rovných příležitostí žen a mužů. Téměř všechny přihlášené úřady podporovaly opatření zaměřená na vyrovnání šancí žen a mužů jak směrem k veřejnosti (mateřské školky, podpora volnočasových aktivit pro děti, sociální služby apod.), tak směrem dovnitř úřadu (podpora slaďování rodinného a pracovního života, opatření k prosazování rovného zacházení a zamezení diskriminace na pracovišti apod.).

Třetí ročník soutěže proběhl v roce 2009. Do tohoto ročníku soutěže se přihlásilo již 140 úřadů samosprávy: 55 obcí I. typu, 23 obcí II. typu, 49 měst III. typu a 13 krajských úřadů. Vítěznými úřady se staly v kategorii krajských úřadů krajský úřad Karlovarského kraje (1. místo), krajský úřad Jihomoravského kraje (2. místo) a Magistrát hl.m. Prahy (3. místo). V kategorii obcí III. typu zvítězil městský úřad Bruntál, za ním se umístil Magistrát města Brna a na 3. místě úřad městské části Praha 18. V kategorii obcí II. typu obsadil 1. místo městský úřad Jílové u Prahy, na 2. místě se umístil městský úřad Studénka a na třetím městský úřad Žlutice. Vítěznými úřady v kategorii obcí III. typu se staly městský úřad Lysice (1. místo), městský úřad Rtyně v Podkrkonoší (2. místo) a obecní úřad Oplany (3. místo). Zvláštní ocenění udělila komise obecnímu úřadu Staňkovice, jehož starostka jako první v České republice podepsala Evropskou Chartu za rovnost žen a mužů.

Vítězné úřady v každé kategorii byly slavnostně vyhlášeny a převzaly ocenění na konferenci „Rovné příležitosti – slaďování rodinného a pracovního života na úřadech veřejné správy“, kterou organizovalo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Gender Studies, o.p.s. a která se konala 3. září v Praze. Konferenci slavnostně zahájil ministr vnitra M. Pecina a zúčastnil se jí mj. také ministr pro lidská práva M. Kocáb. Svou účastí oba vládní představitelé potvrdili význam této problematiky pro veřejnou správu a zájem vlády o prosazování rovnosti žen a mužů ve veřejné správě.

Proč zvítězily právě tyto úřady, se dočtete na dalších stránkách Zpravodaje.

Eva Ferrarová, koordinátorka problematiky rovnosti žen a mužů, Ministerstvo vnitra ČR

Obsah čísla

Úřad roku

Karlovarský kraj znovu na prvním místě

Po roční pauze se na první místo v kategorii kraje v ocenění Úřad roku Půl na půl – respekt k rovným příležitostem dostává opět Karlovarský kraj (minulý rok se umístil na druhém místě).
Úřad roku

Lysice, Rtyně v Podkrkonoší a Oplany: rovné příležitosti žen a mužů fungují i v malých obcích

Nejvyšší ocenění v kategorii nejmenších obcí si letos odnesl městys Lysice, který v ocenění Úřad roku „Půl na půl“ není žádným nováčkem. V loňském roce se totiž umístil na třetím místě. Porota také velkým počtem bodů ohodnotila Městský úřad Rtyně v Podkrkonoší, který skončil jako druhý, a následoval Obecní úřad Oplany.
Rovné příležitosti v praxi

Role obecních zastupitelstev ve zvýšení bezpečnosti

Jedním z důležitých témat, kterými se obecní zastupitelstva zabývají, je i zajištění bezpečí obyvatelstva. Do této oblasti samozřejmě patří celá řada fenoménů, my se v následujícím článku zaměříme na to, jak při správě veřejných prostor zohlednit specifická rizika pro některé skupiny, zejména ženy a starší osoby.
Rovné příležitosti v praxi

Španělsko: Rovné příležitosti pro ženy a muže na Kanárských ostrovech

Pokud se mluví o rovných příležitostech žen a mužů, bývají nejčastěji zmiňovány severské země. Řada věcí se děje ale i v mnoha jiných evropských státech. Jedním z nich je Španělsko, které bývá často stále zařazováno mezi země, které postavení žen a mužů ve společnosti nezajímá.
Aktuálně...

Výsledky soutěže Úřad roku „Půl na půl“ - respekt k rovným příležitostem byly vyhlášeny na konferenci Rovné příležitosti – slaďování rodinného a pracovního života

Výsledky soutěže Úřad roku „Půl na půl“ - respekt k rovným příležitostem byly vyhlášeny na konferenci Rovné příležitosti – slaďování rodinného a pracovního života, kterou pořádalo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s o.p.s. Gender Studies 3. září 2009.
Aktuálně...

Násilí a obtěžování na pracovišti je nepřípustné

V roce 2007 podepsali evropští sociální partneři - Konfederace evropského podnikání (BUSINESSEUROPE), Evropská asociace řemesel a malých a středních podniků (UEAPME), Evropské centrum podniků veřejného sektoru (CEEP) a Evropská odborová konfederace (EOK) - společnou Dohodu o násilí a obtěžování na pracovišti.
Rovné příležitosti v opomíjených sektorech

Gender Studies zahajuje projekt „Slaďování práce a rodiny: možnosti a perspektivy pro zaměstnavatele“

Od srpna 2009 realizuje Gender Studies projekt „Slaďování práce a rodiny: možnosti a perspektivy pro zaměstnavatele“. Navazujeme tak na dosavadní aktivity Gender Studies v oblasti práce s firmami. Soustřeďujeme se však na dosud opomíjené tipy podniků a sektorů: malé a střední podniky, výrobní sektor a sektor obchodu a služeb.
Rovné příležitosti v opomíjených sektorech

„Všem nabízíme rovné uplatnění“ – rozhovor s prokuristkou DM drogerií

Sektor maloobchodních řetězců nemá v České republice právě tu nejlepší pověst, co se týká rovného a spravedlivého zacházení se zaměstnanci a zaměstnankyněmi. O tom, jak úspěšně svou HR praxí tuto představu narušuje síť populárních drogerií DM jsme mluvili s Alenou Střížovou, prokuristkou firmy.
Gender Studies

EQ-TRAIN: Platová nerovnost není hra! Projektový zpravodaj č. 2

Vítejte u druhého vydání zpravodaje projektu EQ-TRAIN, prostřednictvím kterého Vás chceme informovat o novinkách z oblasti genderově senzitivního profesního poradenství. Zaměřujeme se především na rovné odměňování. V tomto čísle se dočtete o největších překážkách na cestě k dosažení odstranění nerovností v odměňování mezi muži a ženami.
Gender Studies

Nabídka kurzů pro veřejnou správu

Gender Studies nabízí akreditované kurzy zacílené na úředníky a úřednice veřejné správy a klíčové údaje předkládá i v podobě publikace nazvané Příručka pro implementaci rovných příležitostí žen a mužů a principů Gender Mainstreamingu ve veřejné správě v České republice a Manuál programů rovných příležitostí žen a mužů a slaďování rodinného a
Gender Studies

Cesty amerického feminismu

Od října do prosince organizuje Gender Studies přednášky v Americkém centru (Tržiště13) na téma Cesty amerického feminismu. Přednášející představí začátky amerického feminismu, feminismus ve 20. století a současný americký feminismus, součástí bude také přednáška o černém feminismu. O přednáškách, ale i americkém

Co si myslíte o ... ?

Co Vašemu úřadu přináší aktivní politika rovných příležitostí?
Na otázku odpovídají:

Roman Rokůsek, ředitel, Krajský úřad Karlovarského kraje

Od vzniku krajského úřadu patří principy rovných příležitostí mezi naše hlavní cíle. Zásada stejné startovní čáry pro všechny bez ohledu na zdravotní stav, věk nebo pohlaví je přirozenou součástí politiky našeho úřadu. Velmi dobré zkušenosti máme s různorodou věkovou strukturou odborů, která je vystavěna tak, aby se v kolektivu prolínaly prvky mladistvé soutěživosti i zralé odborné zkušenosti. Každá věková skupina totiž přináší jiné znalosti, jiný pohled na věc a týmy pak pracují s rozmanitějšími podněty. Dalším přínosem politiky rovných příležitostí pro fungování úřadu je i snaha o slaďování rodinného a pracovního života. Například zaměstnankyně na mateřské dovolené jsou zapojovány do společných akcí, aby udržely kontakt s kolegy a byly informovány o dění na úřadě ve své nepřítomnosti. Fakt, že jsme v uplatňování politiky rovných příležitostí nastoupili správnou cestu, nám potvrdilo letošní umístění v soutěži Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem, kde jsme získali v kategorii krajských úřadů první místo.

Jiří Ondrášek, Tiskový mluvčí, Městský úřad Bruntál

Městský úřad Bruntál staví na zcela rovných příležitostech pro ženy i muže již od prvního kontaktu s dotyčnou uchazečkou/uchazečem, respektive pracovnicí/pracovníkem. To znamená již při prvních úkonech v rámci výběrových řízení. Že se často prosazují ženy, je věcí jejich schopností, znalostí a dovedností. A co našemu úřadu přináší politika rovných příležitostí? Takový přístup se nám velmi dobře osvědčuje například ve fungování pracovních kolektivů. Velmi korektní a zároveň efektivní je společná práce nejen mužské a ženské části pracovníků, ale také zapojení zástupců menšiny či zdravotně postižených. Konkrétní antidiskriminační opatření je zakotveno v příkazu tajemnice (č 1/2007) k zajištění rovného zacházení se všemi zaměstnanci a zákazu všech forem diskriminace na všech pracovištích na Městském úřadě Bruntál.

Luděk Baláč, starosta, Lysice

Vítězství v soutěži bereme jako prestižní záležitost. Domnívám se, že rovné příležitosti by měly být samozřejmostí nejen na úřadě, ale ve všech institucích včetně soukromého sektoru. Na našem úřadě je převaha žen a nevidím žádný problém ve spolupráci mezi muži a ženami. Ve vztahu k veřejnosti jde spíš o výhodu. Tato symbióza pracovních vztahů se pak určitou formou přenáší i mezi obyvatele obce (klidné prostředí, ochota, spolupráce). Nejcennější se zdá potom spolupráce organizací, rodičů a dalších s úřadem či vedením obce v konání jednotlivých akcí (propojení školky, školy, úřadu, klubu pro rodiče a děti, mateřského centra, případně hasičů).

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí