x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

11/2012 Téma tohoto čísla

Genderový mzdový rozdíl

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
tímto číslem zpravodaje se loučíme s projektem „Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry“, jehož jedním z hlavních témat byla otázka rovného odměňování žen a mužů. I proto se na otázku genderového mzdového rozdílu podíváme ještě jednou a nově – s novými daty a jinými odborníky a odbornicemi, než se kterými jsme Vás seznámili v minulých číslech již věnovaných tomuto tématu.

I když na celosvětové úrovni boj s genderovou platovou diskriminací a za rovné platy žen a mužů trvá celou řadu let, genderový mzdový rozdíl přetrvává, v určitých chvílích a společnostech dokonce bohužel čas od času i roste. Je skutečně s podivem, že se problém nedaří úspěšněji odstraňovat. Vždyť jde o jednu z nejhmatatelnějších nespravedlností, které se ženám dějí, a to v podstatě jenom proto, že jsou to ženy.

Chtěla bych Vaší pozornost obrátit především směrem ke dvěma odborným článkům – jeden je z pera Marka Řezanky z Českého statistického úřadu, druhý napsala Dana Machátová z Českomoravské konfederace odborových svazů. Do problematiky platových nerovností velmi srozumitelně uvádí rozhovor se socioložkou Alenou Křížkovou a za přečtení určitě stojí i shrnutí závěrů z panelové diskuse, kterou při příležitosti MDŽ uspořádala k genderovému mzdovému rozdílu FSS MU v Brně.

A když se budete už otázkou odměňování cítit zahlceni, doporučuji podívat se na rubriku „Aktuálně“, kde naleznete informace o tom, co je nového v Gender Studies.

Zajímavé čtení přeje

Nina Bosničová, šéfredaktorka.

Obsah čísla

Rovné příležitosti v praxi

Gender Pay Gap diskriminaci nezměří

Průměrné i mediánové mzdy mužů jsou celkově vyšší než mzdy žen. Tento text se soustředí na mzdy mediánové, které nejsou oproti průměrům citlivé na extrémní maxima a minima a lépe charakterizují skutečnou střední hodnotu.
Rovné příležitosti v praxi

Genderové stereotypy a rovné - nerovné odměňování

Téma rovných příležitostí se u nás dostalo do popředí zájmu bezprostředně po r. 1989 a zejména pak koncem 90. let v souvislosti se zahájením příprav na vstup ČR do EU. Nicméně i po více než 20 letech jsou zažité genderové stereotypy stále jednou z hlavních překážek v uplatňování rovnosti příležitostí žen a mužů v každodenním životě.
Rovné příležitosti v praxi

Seriál pro malé a střední podniky: Nerovné platy jsou pro ženy demotivující. Jak je tedy narovnat?

Kdyby ženy zjistily, že v práci dostávají menší plat než jejich mužští kolegové, 40 procent z nich by si začalo hledat novou práci a 5 procent by dalo výpověď. Zjistila to v loňském výzkumu malých a středních firem australská organizace economic Security4Women (eS4W), která se tématem rovnosti žen a mužů na trhu práce dlouhodobě zabývá.
Rovné příležitosti v praxi

Důvody a následky platových nerovností mezi muži a ženami

Gender pay gap představuje komplexní a bohužel stále aktuální téma. Je možné srovnávat i různorodé pozice, jako například zdravotní sestra a správce sítě? Stačí ženám, když se dobře vdají a zajistí je manžel? Zajímavé úhly pohledu na tento problém prezentujeme na základě panelové diskuse, která proběhla letos na jaře u příležitosti Mezinárodního
Gender a penze

Předdůchody jako svérázná politika zaměstnanosti osob 50+

Ušetříte-li si zhruba půl milionu ve třetím důchodovém pilíři, tedy v rámci dobrovolného penzijního připojištění (po reformě se bude nazývat „doplňkové spoření“), budete mít možnost nastoupit do tzv. předdůchodu. Budete mít možnost pak v tomto období dostávat měsíční částky z toho, co jste si ušetřili.
Aktuálně...

Gender Studies vydává nové publikace

Představujeme Vám naše nové publikace. Sborník Náklady a zisky rovných příležitostí žen a mužů se po pěti letech vrací k tomuto důležitému tématu a prezentuje nové případové studie a aktuální podněty pro uvažování nad tím, jaký význam pro firmy může zavádění programů na podporu rovnosti mít.
Aktuálně...

Gender Studies zve na kulatý stůl k problematice neplacené práce a ekonomice péče

13. listopadu proběhne kulatý stůl k problematice neplacené práce. Během programu také představíme novou publikaci z produkce Gender Studies, která pojednává mj. o neplacené práci v souvislosti s penzemi a reformami důchodového systému, ukrajinských pečovatelkách o seniory a seniorky v ČR či o statistikách neplacené práce v domácnosti.
Aktuálně...

Sdělte nám svůj názor – ovlivněte podobu připravovaných pracovních portálů!

Bez pracovních příležitostí jsou životní podmínky pro všechny z nás citelně těžší a některé sociální skupiny navíc čelí na trhu práce různým znevýhodněním. V průběhu roku 2013 proto začnou na českém trhu práce fungovat expertní pracovní portály zaměřené na cílové skupiny těchto osob, zejména žen a lidí ve věku nad 50 let.

Co si myslíte o ... ?

Co je momentálně prioritou Vaší firmy, co se týká problematiky podpory rovných příležitostí?
Na otázku odpovídají:

Linda Frýzová, specialista vzdělávání a rozvoje, Komerční banka

Komerční banka se snaží dlouhodobě realizovat akce, které vedou k vyrovnanějšímu zastoupení mužů a žen na vedoucích pozicích.

V principech odměňování máme ukotvenu koncepci Interní spravedlnosti, která zajišťuje, aby za stejnou práci a stejný výkon za stejných transparentních okolností byla odměna stejná. Odměna nesmí být ovlivněna pohlavím, věkem, náboženským vyznáním ani jinými osobními rysy zaměstnance, které nejsou přímo svázány s jeho pracovním výkonem anebo kompetencemi.

V rámci programu pro zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené mj. zohledňujeme dopady inflace a dalších faktorů při úpravě platu po návratu do práce. Uvědomujeme si, že právě mateřská a rodičovská dovolená zasáhne kariéru téměř každé ženy a společně s genderovými stereotypy, malou sebedůvěrou a nedostatečnou nabídkou alternativních forem práce představuje hlavní překážky, které brání ženám posunout se na vyšší manažerské pozice. Otázka žen na vedoucích pozicích se zohledňuje také v náborové strategii a nabídce flexibility při uspořádání pracovní doby. Pro rok 2013 plánujeme další akční kroky pro podporu kariéry žen, včetně osvěty a vzdělávání zaměstnanců a manažerů, proč se touto otázkou zabývat.

Ivana Hlochová, vedoucí personálního oddělení, Průmstav

V červnu 2012 jsme ve společnosti Průmstav, a.s. odstartovali projekt s názvem „Prožijte s námi život plný barev“. Projekt zaměřený na téma diskriminací, rovných příležitostí a propagace kulturních rozmanitostí. V rámci něj chceme vytvořit prostor k diskuzi, dát zaměstnancům možnost vyjádřit se k různým sociálním a společenským tématům, seznámit se s touto problematikou. V srpnu jsme jej symbolicky otevřeli výstavou „Řekněte NE násilí na ženách“, v září jsme pak pokračovali expozicí zaměřenou na stereotypy, předsudky ve společnosti „Posviťme si na předsudky – výstava proti rasismu“. Na měsíc listopad pro naše zaměstnance připravujeme představení hmatového umění, sochařských výrobků nevidomých „Jak vidí ruce“. Proč jsme začali o těchto tématech hovořit? Chceme, aby k zásadám společnosti Průmstav, a.s. patřila spravedlivá personální politika, která odpovídá platným zákonům a je prostá jakékoli diskriminace založené na pohlaví, věku, mravech, rasové, etnické či státní příslušnosti, handicapu a náboženském, politickém či odborovém přesvědčení. Personální politika založená na respektu vůči ostatním. Snahou je, abychom firemní kulturu společně postavili na hodnotách, jakými jsou důvěra, respekt, solidarita a přesvědčení, že lidé mají přednost před systémy a že předpokladem každého úspěšného projektu je spojení individuální iniciativy s kolektivní prací.

Tatiana Bálintová, Senior HR Business Partner, Plzeňský Prazdroj

Součástí našeho přístupu k zaměstnancům je i poskytování rovných příležitostí, podporujeme genderově vyrovnané pracovní týmy a genderově neutrální systém kariérního rozvoje a odměňování. Gendrové diverzitě se věnujeme systematicky, ale také v rámci specifického projektu, který má několik cílů a jedním z nich je i rovné odměňování. Mezi další pak patří zavádění flexibilních forem práce, podpora částečných úvazků, kontaktní program pro zaměstnance na rodičovské dovolené a další.

V rámci zachování interní spravedlnosti a externí konkurenceschopnosti jsme kromě dalších opatření analyzovali i mzdové podmínky u mužů a žen na srovnatelných úrovních v naší organizaci.

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí