x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

03/2015 Chudoba a dluhy genderovou optikou

Chudoba, dluhy, sebevraždy. To vše se může týkat starších žen

1.9.2015, Klára Čmolíková Cozlová, Gender Studies, o. p. s.
Riziko chudoby pro ženy starší 65 let je vysoké. Proč? Protože se jim v penzi nasčítají všechna znevýhodnění nastřádaná v průběhu celé pracovní dráhy. Věk a pohlaví jsou českou veřejností vnímané jako nejčastější důvody diskriminace na pracovním trhu. Ženy dlouhodobě čelí znevýhodnění v zaměstnání, přičemž nerovné odměňování, kdy získávají v průměru o 22 % méně na stejné pozici nežli muži, se jim dále promítá i do výpočtu důchodu. 

Ženy nejčastěji pobírají penzi v rozmezí mezi 7 600,- a 8 999,- Kč, což je výrazně nižší částka než u mužů důchodců. Pole Českého statistického úřadu přitom 75 % žen pobírá důchod do 10 999 Kč, přičemž 70 % mužů pobírá důchod nad 12 000 Kč.

Starší lidé jsou obecně více vystaveni riziku chudoby. Seniorky zvláště. V roce 2013 bylo v populaci nad 65 let ohroženo chudobou 14,7 % žen a 7,0 % mužů. Riziko chudoby je pro seniorky tedy dvojnásobné (Volejníčková 2015).

Ukazuje se, že senioři a seniorky jsou i přes svůj nízký příjem – nebo možná právě kvůli němu – ohroženi dluhy. Dluhy vznikají z různých příčin, některé dluhy vznikly již před odchodem do starobního důchodu, některé vznikají v jeho průběhu jako neschopnost splácet telekomunikační služby, platby pojistného pojišťovnám, spotřebitelské úvěry a platby za energie (Kadlec 2013).

Od roku 2008 také kontinuálně stoupá počet důchodů s exekuční srážkou. Z 40 000 exekucí se do loňského roku číslo vyšplhalo na něco málo přes 75 000.

Z údajů České správy sociálního zabezpečení vyplývá, že dluhy seniorů a seniorek jsou stále větším ohrožením pro jejich důchody. Penzi totiž lze exekuovat jako jakýkoli jiný příjem. Z důchodů zadlužených lidí musela Česká správa sociálního zabezpečení loni strhnout a poukázat na účty oprávněných osob a exekutorů přes 1,5 miliardy korun.

Průměrný dluh seniora/seniorky je uváděn v rozmezí 9 000 – 50 000 Kč, což je o polovinu méně, nežli u mladší populace. A zdá se, že jejich zadlužení je také procentuálně nižší. Dle studie MBA Finance je exekucí postiženo pouze 1,6 % starobních důchodců, zatímco u zbytku ekonomicky aktivního obyvatelstva se jedná o zadluženost ve výši 11,6 %. Lidé v důchodovém věku tvoří 3,7 % ze všech dlužníků (Kopačka 2015). O čem toto číslo vypovídá? Nízké procento exekucí nemusí reflektovat celkovou zadluženost seniorů a seniorek. Může spíše souviset se skutečností, že starší lidé jsou schopni své dluhy splácet a neocitají se mezi neplatiči. Navíc starší generace často dluh vnímá jako závazek, jemuž musí za každou cenu dostát. Často pak řeší, co ze svého omezeného důchodu upřednostnit: splátku dluhu, nájemné (aby nevznikal další dluh), jídlo či léky? U žen seniorek navíc výraznou roli hraje i skutečnost, že častěji podléhají své pečovatelské roli v rámci rodinných vztahů a nadále pečují o své blízké, včetně dětí a vnoučat. Přičemž péče a pomoc bývá nejen materiální povahy, ale často i finanční. Ač samy mají důchod nižší, mají tendenci z něj ještě šetřit a dávat dál. V případě zadlužení se tak často nejedná o jejich vlastní dluh, ale o dluh jejich blízkých, který přebírají. Přitom je mnohdy první impulz dobrovolný, vedený obyčejnou snahou pomoci svým dětem (vnoučatům): děti se dostanou do situace, kterou finančně nezvládají, tak proč jim nepomoci. Často jde o vysvětlení, že dětem již půjčku nedají, zato jí – mamince – ano, protože ještě žádnou půjčku nemá, má pravidelný příjem z důchodu a jedná se jen o formální záležitost. A oni (rozuměj děti) budou přece vše platit. Nebo se jedná o situace, kdy jde „pouze“ o ručení za půjčku, kterou si vezme vnuk, či dcera… Jenže následně nastane chvíle, kdy děti či vnoučata z různých důvodů dluh splácet přestanou a ten dopadá na ručitele.

O tom, že tíha dluhů na starší generace negativně doléhá, svědčí také anonymní údaje z linky důvěry Senior Telefon Života 90. Ty odkazují na provázanost špatné finanční situace, ekonomického týrání ze strany rodiny a následných myšlenek na sebevraždu, či sebevražedných tendencí. I zde jsou více ohroženy ženy. Jak uvádí Dana Kroupová ze Života 90: „V průběhu prvního pololetí letošního roku bylo zaznamenáno 80 hovorů o ekonomickém násilí. Za minulý rok se jednalo celkem o 126 hovorů na toto téma. Evidujeme tak nárůst o 20 %. Přitom je důležité zmínit, že volající jsou asi z 90 % ženy.“ Ze zmíněných 80 hovorů bylo evidováno 18 hovorů o finančním týrání ze strany rodiny či blízkých v kombinaci se sebevražednými myšlenkami či sebevražednými tendencemi. Pokud se jedná o dluhy a finanční tíseň, i zde se projevují sebevražedné myšlenky a tendence. Konkrétně se za zmiňované období jednalo o 29 případů. Pouze v 5 případech byl volající muž (Život 90).

Situace dluhů je náročná, a to nejen na řešení, ale i na psychiku jedince. Přesto existují možnosti, jak dluhy řešit a situaci úspěšně zvládnout. Pomoci může nejen rozhovor s blízkými, s lidmi, kterými senior či seniorka věří, či na anonymní telefonické lince, ale i dluhové poradenství v rámci Občanských poraden.

Senior Telefon Života 90 800 155 155 slouží jako telefonická krizová intervence pro seniory a seniorky a osoby pečující. Slouží 24 hodin denně a poskytuje prostor pro hovory o tématech, které volající tíží a s nimiž si neví rady.


Zdroje:
Česká správa sociálního zabezpečení (2015): Výroční zpráva 2014. Praha.
Český statistický úřad (2015): Ženy a muži v datech.
Kadlec, Jindřich (2013): Dluhová problematika v terénních sociálních službách. Česká asociace pečovatelské služby. Praha.
Kopačka, Vratislav (2015): Počet seniorů v exekuci je oproti ostatní populaci sedminový.
Volejníčková, Romana (2015): Genderové nerovnosti v odměňování a důchodech. Gender Studies: Praha.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *