x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

03/2016 Tělo v rukou společnosti

O těle v rukou společnosti v knihovně Gender Studies

31.8.2016, Michaela Chržová, Gender Studies, o.p.s.

Jak vnímáme sami sebe a jak vnímáme jiné lidi je důležitou součástí našich životů, ať už se nad nimi zamýšlíme vědomě nebo jsou to procesy, které právě volně probíhají výhradně v našem podvědomí. Významnou roli ve formování sebeúcty, sebepojetí a obrazu vlastního těla ale nehrajeme jen my nebo několik jednotlivců v našem okolí, jedná se o celospolečenskou záležitost, úzce spjatou s konkrétní kulturou, politikou a společenským kontextem, ve kterém se pohybujeme

Níže představované publikace se zabývají především tím, jak jsou ženy a muži vnímáni společností. První z nich, Jinakost, postižení, kritika, zastupuje odbornou literaturu a, jak název napovídá, jejím hlavním tématem jsou různá postižení (v nejrůznějších smyslech slova). Druhá kniha může sloužit jako čtivá učebnice kritické analýzy institucionálního a mediálního obsahu.

Jinakost, postižení, kritika

Kolářová, Kateřina. Jinakost, postižení, kritika : společenské kontrukty nezpůsobilosti a hendikepu : antologie textů z oboru disability studies. Sestavila Kateřina Kolářová (ed.) ; z anglických originálů přeložily Zuzana Šťastná a Sylva Ficová.  Vyd. 1. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. 581 s. ISBN 978-80-7419-050-6.

Publikace představuje termín “disability studies” jako obor zabývající se problematikou postižení a diskriminace lidí s hendikepy a obecně tím, jak společnost vnímá jinakosti svých členů a členek. Krátký úvod upozorňuje na lidskou fascinaci jinakostí v historickém kontextu a vývoj tohoto jevu ve společnosti. Ústředním motivem knihy je pohled na samotný pojem “postižení,” na který můžeme nahlížet několika způsoby. Nejčastěji odkazuje na jinakosti těla či mysli, ale za postižení je často označována také odlišnost ve smyslu vymykání se společenským parametrům normality. Takové situace pak vedou ke stigmatizaci nebo vyloučení ze společnosti.

Disability studies se vyznačují svou mezioborovostí, kterou můžeme sledovat i na složení zastoupených textů. Obsažena je především řada společenských a humanitní věd. Obor zkoumá pojmy jako vada, porucha, dysfunkce i “postižení” v kontextu společenských, politických a kulturních kontextů přirozenosti, funkčnosti a způsobilosti. Mezi zajímavé otázky disability studies patří také problematika rigidnosti a nepropustnosti hranice mezi postiženými a lidmi bez postižení, tedy těmi, kteří splňují předpoklady naplněného života moderního člověka v definicích současné společnosti.

Kniha si klade za cíl překročit hranice současných společenských debat vztahujících se k otázkám postižení a hendikepu. Editorka pojala publikaci jako antologii a předkládá významné texty světově uznávaných autorů a autorek. Text obsahuje nejen řadu obecnějších, teoretických pasáží, ale rovněž takové texty, které se zabývají konkrétními “postiženími,” ať už se jedná například o příslušnost k etnické nebo sexuální menšině, tělesné hendikepy nebo jiné odlišnosti, které se vymykají “normalitě.” Jednotlivé kapitoly tak přináší perspektivy, které “postižení”, ať už tělesná či mentální, zasazují do širšího kontextu.

Representation

Hall, Stuart, Evans, Jessica, Nixon, Sean. Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. Edited by Stuart Hall, Jessica Evans and Sean Nixon.  2nd Ed. Los Angeles : SAGE, 2013. 410 s. ISBN 978-1-84920-563-4.

Kniha Representation byla poprvé vydána téměř před dvaceti lety, od té doby se stala základní literaturou pro všechny, kdo se zabývají otázkami reprezentace žen a mužů v médiích. Hlavní přínosem publikace je představení nástrojů kritické analýzy institucionálních a mediálních textů a obrazových materiálů, s nimiž učí čtenáře a čtenářky pracovat. Nejedná se tak výhradně o zdroj pro vyučující mediálních a kulturních oborů nebo učebnici pro jejich studenty a studentky, ale také o zdroj všeobecně prospěšný zájemcům a zájemkyním o uvědomělé vnímání podnětů, které na ně z okolí působí.  

V druhém vydání publikace z roku 2013 se čtenáři a čtenářky dočkají aktualizovaných informací  o změnách v přístupech k reprezentaci žen a mužů, které se v souvislosti s rozvojem v této oblasti udály. Jedná se zejména o reakci na příchod nových technologií, formátů médií i politik. Autor také obohatil obsah o zcela novou kapitolu, jež se zabývá reprezentací populárních kulturních osobností a to dokonce také ve spojení s formátem televizních reality show. Toto vydání titulu přináší celou řadu nových cvičení, obrázků a příkladů, které se setkávají s potřebami nové generace čtenářů a čtenářek.

Kniha je kvalitním odrazovým můstkem pro kritické čtení institucionálních a mediálních textů a obrázků. V jednotlivých kapitolách autor rozebírá jazykové aspekty reprezentace žen a mužů, zabývá se touto problematikou v souvislosti s dokumentárním filmem a televizní tvorbou, nezapomíná na reprezentaci jiných kultur a rasy a věnuje se také tématu maskulinity. Samostatná kapitola je věnována reprezentaci genderu a žánru tzv. soap oper. Každá kapitola obsahuje teoretický text, velké množství příkladů, končí krátkým shrnutím a nechybí cvičení, na kterých mohou čtenáři a čtenářky sami vyzkoušet představené nástroje kritické analýzy.

 

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *