x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

02/2017 Genderové aspekty válečných konfliktů

Postavení žen ve válečných konfliktech

29.5.2017, Michaela Chržová, Gender Studies o.p.s.

Postavení žen ve válečných konfliktech je významným tématem současných genderových studií. První představovaná kniha Women and war autorské dvojice Kaufman a Williams zevrubně toto téma rozebírá a snaží se odpovědět na otázky související s postavením žen v období, které válečným konfliktům předchází, během války samotné a v období po ní. Druhá publikace Rámce války je dílem přední světové politické a feministické teoretičky Judith Butler, která v pěti esejích zkoumá téma vnímání lidských životů a jejich hodnoty ve válečných konfliktech.

Women and war : gender identity and activism in times of conflict

Kaufman, Joyce P., Williams, Kristen P. Women and war : gender identity and activism in times of conflict.  1st. ed. Sterling, VA : Kumarian Press, 2010. 159 s. ISBN 978-1-56549-309-4.

Kniha Women and war (Ženy a válka) je teoretickým i empirickým zpracováním otázky, kde je místo žen ve válečných konfliktech. Autorky si uvědomují, že ženy vždy byly součástí válek ve všech fázích (před válkou, během ní a po ní), ale společnost vnímá role často poněkud omezené. Ženy narážely na neporozumění jejich roli ve společnosti a v politických procesech. Jejich místo ve společnosti, jak ho popisují autorky, je spojeno s omezeným vnímáním jejich postavení. Například zatímco na jednu stranu ženy zápolily s problémy spojenými se získáním či prosazením svých občanských práv, na straně druhé byla jejich role spojená se zodpovědností za „produkci“ nové generace. Ženy tak hrají významnou roli, kdy především v době války je tlak na esenciální stránku ženství až přehnaný, ale v kontrastu s tím stojí fakt, že důležitá rozhodnutí týkající se válek a konfliktů dělají muži v politickém systému, ze kterého jsou ženy prakticky vyloučeny.

V publikaci hrají roli tři základní prvky. Zaprvé to je střet feministického a tradičního „maternalistického“ aktivismu, zadruhé střet esencialistického a sociálně konstruktivistického přístupu a třetí rovinu tvoří role žen jako oběti a/nebo aktérek. Kniha vidí ve středu těchto prvků otázku ženské identity, v celém textu se tak problematika genderových identit skloňuje ve všech pádech.

Text je strukturován velmi přehledně do několika kapitol, které shrnují jednotlivé součásti problematiky žen ve válečných konfliktech. V první části knihy tak čtenáři a čtenářky získávají teoretické základy na téma genderu, žen, bezpečnosti, konfliktů a politického aktivismu. Další kapitola zkoumá souvislosti válečných konfliktů a jejich genderového rozměru. Hlavním tématem je násilí na ženách a součástí je tak téma sexuálního násilí, ale například také pozice žen-uprchlic.

V následující části knihy autorky zkoumají ženy a politický aktivismus v období konfliktu a po něm. Text si klade otázku, jaká je role žen v budování míru, ve vyjednávání, kde jsou příležitosti a jaké jsou bariéry, které ovlivňují fungování žen v těchto procesech.

Rámce války: za které životy netruchlíme?  

Butler, Judith. Rámce války: za které životy netruchlíme? [z anglického originálu ... přeložil Antonín Handl].  1. české vyd. Praha: Karolinum, 2013. 169 s. (Politeia). Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze. ISBN 978-80-246-2265-1.

Autorkou knihy je Judith Butler, významná politická a feministická teoretička, jejíž jméno se stalo takřka zárukou kvality, co se literatury týče. V tomto svém textu zpracovává téma soudobých válečných konfliktů a věnuje se otázce „za které životy (ne)truchlíme.“

Kniha se skládá z pěti esejů. Judith Butler napsala jednotlivé z nich jako reakci na současné války. Hlavním motivem spojujícím jednotlivé části knihy jsou kulturní způsoby regulace emočních a etických dispozic pomocí selektivního a diferencovaného rámování násilí. Především se jedná o otázku, zda lze určité životy chápat jako poškozené nebo ztracené, pokud nebyly nikdy chápány jako žité.

Butler tak k filozofickým úvahám na téma bytí připojuje problematiku moci a přenáší je tím do čtenářům a čtenářkám známé reality. Na počátku vidí autorka právě rámování. Vnímání životů druhých lidí, to jakým způsobem je chápeme (nebo, jak podotýká Butler, nedokážeme chápat) je podle autorky politicky saturováno a tak se tyto rámce stávají mocenskými operacemi. Kniha je proto unikátní prací na téma chápání života v kontextu války. Toho, jak a proč působí porozumění životu na vedení války, a zda jej činí snazším nebo obtížnějším.

Texty jsou určitým apelem na obyvatele a obyvatelky zemí tzv. prvního světa, autorka v knize připomíná demokratické hodnoty a lidská a občanská práva. Neopomíjí ani téma nadvlády, násilí, nenásilí a další témata jako schopnost přežít, zranitelnost, mučení, sexuální politika či normativita a etika v jejich podobách v prostředí války. A jak na přebalu knihy poznamenal vydavatel, Butler v tomto díle vychází z přesvědčení, že život každého člověka je vždy do určité míry v rukou druhých.

 

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *