x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

03/2017 Gender a sport

Ženy a muži ve sportu

28.8.2017, Michaela Chržová, Gender Studies o.p.s.

Obě představované knihy postihují řadu velkých témat, o kterých se v kontextu sportu v současnosti hovoří. Fyzické možnosti žen a mužů, snášenlivost k bolesti, prožívání aktivního sportu, rovné genderové zastoupení v managementu sportu i pojetí mužství a ženství. Čísla, případové studie i osobní zkušenosti dělají z obou publikací hodnotné informační prameny a zajímavé čtení, pro každého, koho sport zajímá a má chuť dozvědět se o ženách a mužích ve sportu něco víc.

Gender and sport

Gender and sport: changes and challenges. Edited by Gertrud Pfister, Mari Kristin Sisjord. Münster: Waxmann, 2013. ISBN 978-3-8309-2873-7.

Publikace obsahuje příspěvky od celé řady autorek a autorů, kteří se zabývají širokým spektrem témat, jež se v kontextu genderu a sportu objevují. Knihu otevírá historická perspektiva, která uvozuje především do problematiky žen ve sportu ve druhé polovině minulého století. Autorka (M. Ann Hall) pojí studium tradičních informačních pramenů s osobní zkušeností a úvahami.

Samostatná kapitola s titulem Gender, sport a moc (Gender, Sport and Power) je věnována souvislostem genderu a vedoucích rolí ve sportovním prostředí. Jaká je situace žen v pozici sportovních agentek ve sportech s převahou mužů a jak si stojí trenérky? Jeden z příspěvků se zabývá i rolí mužů v dosahování genderové rovnosti v rámci sportovního managementu, tedy vedení sportovních klubů a organizací. Autorka zkoumá, jakým způsobem muži ovlivňují gender mainstreaming v rámci řízení sportovních struktur.

Ženy sportovkyně ve světě „mužských sportů“ jsou v knize popsány ve třech příspěvcích. Případová studie z prostředí norského fotbalu vypovídá o zkušenostech hráčů, hráček i trenérů a trenérek. Z genderové perspektivy nahlížíme na mediální obraz, komercionalizaci i osobní zkušenosti. Příspěvek odpovídá na otázku, jak se liší fotbal z pohledu mužů a žen. Následující text zevrubně rozebírá situaci žen ve snowboardingu a trojici uzavírá kapitola o pravidlech oblékání (dress code) hráček plážového volejbalu a zápasnic v boxu.

Kniha neopomíjí ani problematiku sexuálního a emocionálního obtěžování nebo homofobie.

Aby si dívky a ženy mohly plně užívat účast ve sportech, mělo by sportovní prostředí představovat bezpečný prostor, v němž se nevyskytuje fyzické, sociální ani emocionální zneužívání, hodnotové modely představované vedoucími osobnostmi by měly být vzorem rovnosti mezi pohlavími, tvrdí jedna z autorek. Data předkládaná v této knize dokazují, že v tomto směru je nutno ujít ještě dlouhou cestu. Vedle toho se kniha také zabývá oblastí tělesné výchovy v kontextu genderu. Jak se vyvíjí pohled společnosti na toto téma v současném měnícím se světě a jaké změny pozorují vyučující? Jaká je situace v rozdílných kulturách a společnostech? Případové studie opět přináší velice konkrétní výpovědi z evropského i mimoevropského prostředí.

Knihu uzavírá trojice textů, v nichž autorky popisují své osobní vzpomínky a pohled na téma genderu a sportu. Vedle výzkumnice Celie Brackenridge a uznávané odbornice a sportovkyně Anity White dostala prostor také Naděžda Knorre, předsedkyně Komise sportu žen Českého olympijského výboru, která napsala pojednání o ženách, tradicích a možnostech v managementu sportu v tuzemském prostředí.

 

Rethinking gender and youth sport

Rethinking gender and youth sport. Edited by Ian Wellard. London; New York: Routledge, 2007. ISBN 978-0-415-41092-2.

O genderové identitě i stereotypech v tělovýchově pojednává druhá představovaná kniha. Úvodní kapitola přináší vhled do problematiky i přehled napříč výzkumy provedenými v této oblasti. Hlavní tezi tvoří názor, že navzdory přínosu sportu na vývoj dětí, se stále ještě mnoho mladých lidí a především dívek nezapojuje tolik, jak by samy chtěly, nebo jim k tomu nejsou dány příležitosti.

Tělesná výchova, fyzická aktivita a sport jsou v souvislosti s genderem tématem mnohých diskusí. Kniha zdůrazňuje schopnost kulturní a politické praxe ovlivnit životy, životní styl a zdraví mladých lidí, a zabývá se tím, jaký význam má možnost vyjádření (genderové) identity ve sportu a fyzické aktivitě. Jeden z textů popisuje tělesnou výchovu jako prostředí, které mladé lidi nejen učí výkonu, ale také připravuje na celoživotní vzdělávání a působení ve vzdělávacích společenstvích (learning communities), která jsou v dnešním pedagogicko-psychologickém diskursu tak hojně používaná (Physical education, physical activity, sport and gender. Dawn Penney).

Samostatná kapitola je věnovaná boxu a maskulinitám, kde sport a pohyb čelí tradičním stereotypům o pojetí mužství definovaném agresí a kuráží. Z genderového hlediska pak atributy přisuzované boxerům a jejich tělům, reprezentují média jako atributy mužství a společnost je následně aplikuje jako test ověření mužnosti. Maskulinity, které jsou přijaty a známy v boxu, pak utváří současnou verzi hegemonické maskulinity.
Dalším sportem, který je v knize analyzován, je naopak považován za tradičně ženský. Mladé baletky (ve věku 10 až 14 let) a jejich těla jsou předmětem zájmu v kapitole, která se ve velké míře zabývá bolestí v tomto sportu. Text z oblasti tance, sportu a zdraví zkoumá témata týkající se těla, bolesti a potěšení v kontextu genderové praxe, definice bolesti a pojmů pozitivní bolest, estetika a dokonalost v tradičním baletu. Není opomenuto ani téma chlapců, mužů a tance, jemuž se věnuje jeden z následujících textů. Třetí samostatně rozebraný sport v této knize je surfing. Text analyzuje, jak je vnímána sexualita a gender v této oblasti a jaký má vliv na podobu této disciplíny.

Kniha ale probírá i obecnější témata spojená se sportem a tělovýchovou u mladých lidí. Jak genderové aspekty ve sportu reflektují učitelé a učitelky a jak jsou zohledněna v současné podobě tělesné výchovy, popisuje rozbor britského Národního kurikula tělesné výchovy, který umožňuje sledovat dlouhodobý vývoj v této oblasti. Kniha přináší témata jako fyzické a mentální zdraví, sociální aspekty i vzdělávací stránku sportu.


Tyto i další zajímavé publikace najdete v širokém fondu Knihovny Gender Studies. Otevírací dobu a další informace najdete zde. Příjemné a inspirativní čtení Vám přeje tým Knihovny Gender Studies.

 

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *