x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

05/2012 Téma tohoto čísla

Sendvičová generace a její genderový rozměr

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

demografická data jsou neúprosná – v současnosti populace v České republice strmě stárne, lidé odkládají rozhodnutí o potomstvu na pozdější věk, případně děti vůbec nemají nebo jich mají méně. Tento trend má pro pracovní trh hned několik důsledků. Povede mj. k tomu, že se zaměstnavatelé, pokud budou chtít v budoucnosti přežít a udržet si konkurenceschopnost, budou muset naučit méně stereotypně přistupovat k starší pracovní síle a lépe a senzitivněji řídit osoby patřící do tzv. sendvičové generace.

Právě Vám, zaměstnavatelům, věnujeme toto číslo našeho zpravodaje. I když demografické tlaky typu popsaného výše již v české společnosti nějakou dobu přetrvávají a zcela bezpochyby budou sílit, firmy této problematice zatím věnují velmi malou pozornost. Příspěvky v tomto čísle vznikly jako snaha Gender Studies uvést zástupce a zástupkyně firem do otázky věkového managementu z teoretického úhlu pohledu, ale také jim poskytnout pár praktických tipů, jak s fenoménem stárnutím pracovní síly citlivě a efektivně naložit. Z první skupiny článků je příspěvek Ilony Štorové z AIVD, která, na pozadí srovnání Česka a Finska, vypracovala komparativní analýzu tématu age managementu nebo rozhovor s finskou profesorkou Kaisou Kauppinen o genderových rozměrech sendvičové generace. Z druhého soudku je text „Šest mýtů o starší pracovní síle“ a také psychologický příspěvek „Jak přežít „v sendviči“.“

Poučné a inspirativní čtení přeje

Nina Bosničová, šéfredaktorka.

Obsah čísla

Rovné příležitosti v praxi

Je na čase řídit věk: Šest mýtů o starší pracovní síle

Francouzská pobočka skupiny Adecco vydala na konci loňského roku bílou knihu na téma věkového managementu nebo lépe řečeno řízení zaměstnanců a zaměstnankyň 50 plus. Publikace obsahuje demografický přehled fenoménu stárnutí napříč Evropou, ale také praktické tipy a dobré firemní praxe, co se týká věkové diverzity v prostředí byznysu.
Rovné příležitosti v praxi

Jak přežít v „sendviči“- možná podpora lidem sendvičové generace

Fenoménu sendvičové generace a prožitkům jejích příslušníků a příslušnic je pozornost věnována poměrně krátkou dobu. Připomeňme, že název neodkazuje do kuchyně ani k piknikovému koši, ale popisuje stav, v němž se, v závislosti na demografickém vývoji, ocitá stále více osob.
Rovné příležitosti v praxi

2012: Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity

To, že evropská společnost stárne, je tématem téměř každodenním. Bohužel, pozitivní obraz stárnutí a to, že stárnutí nemusí být hrozbou ale příležitostí, tyto zprávy většinou nenabízí. Letošní rok, rok 2012, byl vyhlášen Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity.
Rovné příležitosti v praxi

Flexibilní formy práce v malých a středných podnicích

Rovné příležitosti na trhu práce, to není separátní téma firemní kultury. Naopak, je provázána s férovostí a dobrým fungováním ve firmě obecně: s nastavením transparentních a spravedlivých procesů ve firmě. Tipy nejen pro malé a střední podniky nabízí nový seriál našeho zpravodaje. Tentokrát na téma flexibilních forem práce.
Osobnost

„Pečovatelská role v rámci rodiny negativně ovlivňuje více ženy než muže“: Rozhovor o sendvičové generaci

Skandinávské země bývají často dávány na odiv, co se týká jejich fungování jako sociálních států, jejich podpory rovných příležitostí (nejen) žen a mužů a podobně. Nepřekvapí proto, že již teď se na jejich území více a analytičtěji mluví o nových společenských fenoménech souvisejících mj. se stárnutím populace, jakým je třeba tzv.
Aktuálně...

Vyplatí se rovné příležitosti?

Dlouhodobě se zajímáme o to, jaké jsou přínosy rovných příležitostí v praxi a zajímá nás i váš názor. Proto jsme vytvořili krátké dotazníkové šetření, kde se vám ptáme na vaše zkušenosti. Vyplnění vám zabere maximálně 10 minut. Dotazník naleznete zde: http://dotazniky.sociores.cz/index.php?sid=69493&newtest=Y&lang=cs.
Aktuálně...

Jesle a jejich nejistá budoucnost

Gender Studies, o.p.s. uspořádala kulatý stůl na téma jesle a jejich role v současné společnosti (v rámci projektu Rodinná politika II podpořeného nadací Open Society Fund).

Co si myslíte o ... ?

Co by v ČR ulehčilo život lidí, kteří patří do sendvičové generace?
Na otázku odpovídají:

Jaroslava Hasmanová Marhánková, socioložka, ZČU v Plzni

Na té nejobecnější úrovni by to jistě bylo uznání péče o členy rodiny jako hodnotné práce a něčeho, co nemusí být nutně v rozporu se zaměstnáním na pracovním trhu. S tím souvisí rovněž zlepšení informovanosti pečujících a jejich zaměstnavatelů o možnostech forem pomoci a opatřeních, která umožní pečujícím kloubit jejich životní role. Pečující často zůstávají osamoceni ve své situaci, chybí jim jasné a kompletní informace o dostupných službách a možnosti pomoci ze strany státu. Praxe ze zahraničí ukazuje na prostor pro zapojení samotných zaměstnavatelů do poskytování těchto informací. Ti mohou sehrávat důležitou roli jednak v nastavování atmosféry, kde péče o členy rodiny přestane být pro zaměstnance stigmatem a zároveň v zavádění flexibilních forem zaměstnávání, které jim umožní nastalou situaci řešit. Tato pomoc může nabývat formu kontaktních míst či pozice pracovníků/pracovnic, na které se mohou zaměstnanci-pečující obrátit. Zásadní roli zároveň hraje rozšíření nabídky služeb pro pečující, která je v české společnosti stále příliš úzká.

Vera M. Budway-Strobach, manažerka programu Diversitas, Česká spořitelna

Lidem, kteří patří do sendvičové generace, by určitě pomohly flexibilní formy práce, které by jim umožnily slaďovat pracovní a osobní život. Oni často nejen pečují o dospívající děti, ale také o závislé osoby (např. rodiče) a potřebují flexibilní formy práce, jako jsou zkrácené úvazky, sdílená pracovní místa, práce z domova, klouzavá pracovní doba. Důležitou součástí toho je realizace vzdělávacích aktivit zaměřených na podporu flexibilních úvazků, jako je manažerské vzdělávání (jak s tím pracovat) a mezigenerační dialog a komunikační kampaň napříč společností (k čemu to je a proč nám to všem pomáhá). Tento přístup zajistí trvalou udržitelnost a zlepšení atmosféry a firemní kultury.

Lenka Plašilová, Deputy HR Manager, Allianz pojišťovna

Dle mého názoru se jedná o komplexní problém a pomoc tak může přicházet z různých stran - rodina, zaměstnavatel, veřejný i neziskový sektor. Základem je větší informovanost o problematice sendvičové generace i konkrétních problémech pečujících. V rámci veřejného sektoru by situaci usnadnily investice nejen do tradičních, ale především do alternativních služeb a podpora individuální péče. Z pohledu zaměstnanců by se pak měly více potkávat jejich potřeby a možnosti zaměstnavatelů - hledat spíše individuální řešení místo zavádění plošných opatření.

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí