x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

06/2009 Téma tohoto čísla

Péče o děti

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, jedním z cílů Evropské unie je zvýšit zaměstnanost žen. Proto se její sociální politika zaměřuje také na zařízení péče o děti, rodičovskou dovolenou a zapojení mužů do péče o děti. V souvislosti s prioritou zvýšení zaměstnanosti žen si Evropská unie v roce 2002 stanovila tzv. Barcelonské cíle, které ukládají členským státům do roku 2010 nabídnout zařízení péče pro nejméně 90 % dětí ve věku od tří let do věku povinné školní docházky a pro nejméně 33 % dětí mladších tří let.

Pokud mluvíme o zařízeních péče o děti, měli bychom myslet převážně na děti a nejen na rodiče. Steven Saxonberg, švédský výzkumník hostující v Sociologickém ústavu AV ČR, v knize Práce a péče upozorňuje na mezinárodní studie, které „ukazují, že děti, které navštěvující zařízení denní péče, jsou rozvinutější po stránce sociální, psychologické a vědomostní více než děti, které je nenavštěvují.“ Ve Švédsku (na rozdíl od České republiky) panuje názor, že pobyt v jeslích či mateřských školách dětem prospívá.

Česká republika Barcelonské cíle, pokud jde o zařízení péče o děti do tří let, neplní. Bývalý ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas se dokonce vyjádřil, že je plnit nebude. I když narozených dětí přibývá, zařízení péče o děti naopak ubývá. Pokud mluvíme o nabídce zařízení péče o děti do tří let, jsme v současnosti pod jedním procentem.

rozhovoru s Belindou Pyke, ředitelkou pro rovnost příležitostí žen a mužů Generálního ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Evropské komise, se mimo jiné dozvíte, jak jsou na tom s plněním Barcelonských cílů v ostatních členských zemích EU.

Na otázku, zda je dobré dávat kvantitativní indikátory v oblasti péče o děti, vám v anketě odpoví Vladimír Špidla, evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti, Klára Vítková Rulíková, ředitelka odboru rodiny a dávkových systémů na Ministerstvu práce a sociálních věcí a Brigitte Triems, prezidentka Evropské ženské lobby.

V České republice už ale citelně chybí i místa ve školkách. Přibývá tříletých i čtyřletých dětí, jejichž přijetí do školky je problematické, či jim není umožněno vůbec. Rodiče, kteří bydlí v místě, kde je školka plná, musí měnit trvalé bydliště. Více v článku Kdy se budu moci vrátit do práce?

Již dříve jsme se oblasti zařízení péče o děti věnovali, zde najdete některé starší články:

Štepán Jurajda: Jesle, dětská duše a svoboda volby

Kateřina Machovcová: Institucionální péče o děti: příklad Dánska

Barcelonské cíle zajistí rodičům v ČR větší možnost volby

Na Praze 4 máme více než deset procent celorepublikové kapacity jeslí… (rozhovor Jan Schneider, ředitelem Zdravotnického zařízení Podolí)

Lada Wichterlová: Jak slaďovat lépe rodinný a pracovní život v ČR, aneb co je také obsahem zprávy OECD

Přeji vám příjemné čtení a do budoucna příjemnější podmínky pro založení rodiny,
a nezapomeňte, 19.června opět oslavíme Den rovnosti žen a mužů,

Alexandra Jachanová Doleželová,
šéfredaktorka

Obsah čísla

Rovné příležitosti v praxi

Kdy se budu moci vrátit do práce?

Tuto otázku si v současnosti klade čím dál tím víc žen. Mateřské školy jsou v řadě měst přeplněné a zajištěné místo mají pouze předškoláci. Rodičům, především matkám, se tak výrazně komplikuje návrat do práce, děti mohou být ochuzeny o zážitky s podobně starými kamarády.
Rovné příležitosti v praxi

Dopad péče o děti v jeslích či mateřských školkách - 2 americké výzkumy

V USA běží dlouhodobý velmi ambiciózní výzkum dopadu péče o děti ve školkách a jeslích. Výsledky v roce 2001 hovořily o tom, že čtyřleté děti, které tráví v daných zařízeních více než 30 hodin týdně jsou agresivnější a méně ústupné, bez ohledu na kvalitu péče v jednotlivých zařízeních.
Rovné příležitosti v praxi

České ženy mají malý podíl na příjmu párů

Mnoho studií, které se zabývají nerovnostmi příjmů, zkoumá buď pouze jednotlivce, či domácnost jako celek. Oba tyto přístupy ale ignorují rozdělení příjmů v rámci domácností a mohou zkreslovat finanční a sociální situaci jednotlivců.
Osobnost

Rodičovství a práce – pohledem Evropské komise

Jednou z priorit Evropské unie je zajištění rovnováhy mezi osobním a pracovním životem. Snaží se o to např. prostřednictvím financování projektů, legislativními návrhy v oblasti rodičovské a mateřské dovolené či doporučeními členským státům v oblasti zařízení péče o děti. Legislativní návrhy Evropské komise
Aktuálně...

Práce a péče: Plánujete děti? Tak se radši přestěhujte do zahraničí

Sociologické nakladatelství vydalo publikaci Práce a péče: Proměny „rodičovské“ v České republice a kontext rodinné politiky Evropské unie. Připravilo jí oddělení Gender a sociologie Sociologického ústavu Akademie věd. Publikace představuje systém mateřské a rodičovské dovolené a pobírání rodičovských příspěvků v ČR a porovnává jej
Aktuálně...

V Goethe Institutu o předškolní výchově

Do aktuální diskuze nad mateřskými školkami přispěl i pražský Goethe institut, který na jedno setkání pravidelného cyklu „Fórum Výchova“ pozval německou a českou odbornici zabývající se předškolní pedagogikou. Hlavní hostka večera, profesorka Marion Musiol z univerzity v německém Neubrandenburgu, hovořila především o principech vzdělávání

Co si myslíte o ... ?

Považujete za vhodné nastavovat číselné indikátory v oblasti zařízení péče o děti (viz Barcelonské cíle)?
Na otázku odpovídají:

(Evropská rada na svém zasedání v Barceloně v březnu 2002 vyzvala členské státy, že by „měly odstranit překážky účasti žen na trhu práce a s přihlédnutím k poptávce po zařízeních péče o děti a struktuře nabídky těchto služeb na vnitrostátní úrovni usilovat o to, aby do roku 2010 byly schopny poskytovat péči pro nejméně 90 % dětí ve věku od tří let do věku povinné školní docházky a pro nejméně 33 % dětí mladších tří let“)

Vladimír Špidla, komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti, Evropská komise

Ano, číselné ukazatele jsou potřeba, neboť péče o děti je v současné době v EU obecně nedostatečná. A tyto indikátory umožňují sledovat pokroky, které členské státy činí směrem k jejímu vylepšení.
V roce 2002 Evropská rada v Barceloně vyzvala členské státy, aby „odstranily překážky účasti žen na trhu práce a pokusily se, s přihlédnutím k poptávce po zařízeních pečujících o děti a v souladu s národními modely poskytování této péče, zajistit v roce 2010 péči pro minimálně 90% předškoláků starších 3 let a pro minimálně 33% dětí mladších tří let."
Od té doby se tyto cíle staly důležitými referenčními hodnotami používanými především v rámci Evropské strategie zaměstnanosti a jako takové byly zahrnuty do hlavních směrů politik zaměstnanosti přijímaných každý rok členskými státy v rámci Rady EU.
Členské státy znovu potvrdily důležitost plnění Barcelonských cílů na Evropské radě v březnu 2006 v tzv. Paktu pro rovnost žen a mužů. Ve většině členských států jsou služby péče o děti nedostačující pro uspokojení potřeb rodičů, a je proto klíčové sledovat pokrok jednotlivých států v této oblasti na základě kvantitativních ukazatelů, pro které máme nyní harmonizované údaje pro celou EU.
Samozřejmě, že počet zařízení není jediným kritériem a že kvalita a finanční dostupnost zařízení pečujících o děti by měly být sledovány současně, jak bylo zdůrazněno ve zprávě, kterou Komise přijala v říjnu 2008.

Klára Vítková Rulíková, ředitelka odboru rodiny a dávkových systémů, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Pouhé kvantitativní hodnoty bez bližší specifikace nemají výpovědní hodnotu. Současné nastavení tzv. Barcelonských cílů je opravdu pouze na bázi číselných indikátorů a to nepovažuji za nejlepší řešení. Každá země si pod pojmem "zařízení péče o děti" představuje něco jiného, tato zařízení nejsou nikde definována a každá členská země může proto udávat i jinak validní údaje.


Brigitte Triems, prezidentka, Evropská ženská lobby

Domnívám se, že ukazatele v oblasti služeb péče o děti jsou nejen vhodné, ale nezbytné. Již existují indikátory z tzv. Barcelonských cílů, aby do roku 2010 státy poskytly relevantní nabídku zařízení péče o děti - pro 90 % předškolních dětí starších tří let a pro 33 % dětí mladších tří let. Pouze kvantitativní ukazatele, ale nejsou dostačující. Společně s nimi potřebujeme indikátory pro finanční dostupnost, dopravní dostupnost a kvalitu péče. Situace v oblasti služeb péče o děti se ve všech členských státech EU zlepší pouze tehdy, pokud budou stanoveny standardy péče a zlepšeny pracovní podmínky zaměstnankyň a zaměstnanců, včetně vzdělávání a odměňování.

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí