x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

10/2011 Téma tohoto čísla

Muži a společnost

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
z vlastní zkušenosti vím, jak obtížné bývá přesvědčit okolí o tom, že by muži měli podporovat feminismus či dokonce feministy být. I mnozí, kteří nevidí nic zvláštního na podpoře rovných příležitostí pro muže a ženy a odmítají (alespoň na obecné úrovni) diskriminaci, vnímají spojení muž feminista jako protimluv. Feminismus je chápán jako čistě ženská záležitost, někdy dokonce jako směr, který vnímá muže jako nepřátele. Nutno podotknout, že se jedná o velké a obtížně odstranitelné nedorozumění – které ale při bližším prozkoumání propagují obvykle jedinci, kteří o feminismu (či abych byla přesnější – feminismech) nic neví. Je totiž v zájmu samotných mužů se k boji za práva žen připojit. Proč?

Ano, statisticky jsou ženy oproti mužům častěji diskriminovány; mají horší postavení ve veřejné sféře, ať už se jedná o přístup k moci, penězům, vytoužené profesi apod. To není v pořádku, a je smyslem právě různých feministických směrů tuto skutečnost měnit. Jak ale říkala moje vyučující na vysoké škole, tato situace (říkejme jí patriarchát) by těžko byla udržitelná, kdyby i ženy nenacházely ve stávajícím systému určité výhody. K tomu analogicky – patriarchát nemusí být v konečném důsledku pro muže tak výhodný, jak se na první pohled zdá. Genderové role omezují jak ženy, tak muže. Je pro muže opravdu tak výhodné, když od nich společnost automaticky očekává roli živitele, který pracuje od rána do večera? Když nemohou ukázat strach, pochybnosti a nejitostu? Když je jejich otcovská role často zpochybňována jako podřadná? Ano, role mužů se samozřejmě pozvolna proměňuje – především díky těm mužům, kteří se nebojí výše uvedené stereotypy narušovat. I z toho důvodu je nutné odmítat dominantní představy o správné maskulinitě a uvědomit si, že podob mužství (stejně jako ženství) existuje nekonečné množství. Jen je zapotřebí dám jim prostor. I o to se (snad úspěšně) snažíme v tomto, trochu netradičním čísle.

Pěkné a inspirativní čtení,

Kristýna Ciprová, redaktorka.

Obsah čísla

Rovné příležitosti v praxi

Co znamená být hlavním živitelem a co spoluživitelem rodiny?

Podle mnohých sociologických výzkumů v České republice stále převládá model, kde muž je hlavním živitelem a úkolem ženy je starat se převážně o dítě – přinejmenším v prvních letech jeho života. I když tento model již není tak rigidní, jako býval v předchozích generacích, má svou „životaschopnost“ podporovanou nastavením rodinné politiky (1).
Rovné příležitosti v praxi

Muži a krize, muži a genderová rovnost

Když zmíním před lidmi, zejména ženami, že „zkoumám muže“, následuje často otázka: „A jsou teda muži v krizi?“ Neskrývají pak překvapení, že zrovna já váhám s odpovědí.
Rovné příležitosti v praxi

Gay otcovství

Fenomén (aktivního) otcovství již nějakou dobu prostupuje českou společností (1). Péče o děti není známkou nedostatečné mužnosti, naopak. Být tátou je žádoucí a sexy. Pro tuto chvíli nechám stranou, co přesně chápání aktivního otcovství zahrnuje a kolik mužů aktivními otci skutečně je, a zaměřím se na postavu samotného otce.
Aktuálně...

EROTICS: Sex, práva a internet

Jak internet přispívá k vyjádření sexuality a jejích různých forem a prosazování práv různých skupin? Jak facilituje situaci žen žijících v různorodých podmínkách? Jak svobodné vyjádření sexuality ovlivňuje regulace internetu? To jsou některé z otázek, jež se snažil prozkoumat výzkum Asociace pro progresivní komunikaci (APC) v pěti zemích světa –
Aktuálně...

Výsledky dotazníkového šetření vzorku malých a středních firem naznačují vysokou míru diskriminace a obtěžování

V rámci projektu Nebojte se rovných příležitostí realizovala organizace Liana ke konci června 2011 u 16 firem dotazníková šetření, z nichž vyplynula vysoká míra diskriminačního jednání zkoumaných firem zvláště v oblasti náboru zaměstnanců a zaměstnankyň, a dále pak neobvyklá míra sexuálního obtěžování, včetně obtěžování ze strany nadřízených.
Gender Studies

Pár tipů z knihovny Gender Studies, o.p.s.

K tématu maskulinity a jeho různých aspektů je v knihovně Gender Studies, o.p.s. k dispozici řada publikací a informačních materiálů. Zde vám představíme tři zdroje, ze kterých jistě načerpáte řadu užitečných poznatků a informací.

Co si myslíte o ... ?

Proč by i muži měli bojovat za dosažení genderové rovnosti?
Na otázku odpovídají:

Bjørnar Andreassen, konzultant, KUN – centrum pro genderovou rovnost

Existuje mnoho důvodů, proč bychom i my, muži, měli bojovat za dosažení rovnosti žen a mužů. Zmíním jich jen pár. Jsem otec tří dětí a nevidím důvod, proč by měla mít má dcera méně příležitostí, nižší plat a horší zdravotní péči než mí synové. Jako muži máme i zodpovědnost za to, abychom se ozvali, pokud se děje genderově podmíněné násilí páchané jinými muži. Dokud jsou muži součástí problému, musí být i součástí jeho řešení. A nakonec, skutečně věřím, že společnost postavená na rovnosti pohlaví a respektu k rozmanitosti je více udržitelná.

Lukáš Sedláček, psycholog, Vyšší policejní škola MV v Brně

Kdysi jsem na podobné otázky odpovídal takovým tím klišé, že genderová nerovnost přece dopadá i na muže a že i mnozí muži jsou tradičním dělením mužsko-ženských rolí omezováni. Zčásti to je sice pravda, ale zároveň to je dosti patriarchální odpověď, která zdůrazňuje, že problém by se měl řešit teprve, až se týká i mužů. Dnes tedy odpovídám tak, že muži mají bojovat proti nespravedlnosti a nerovnosti i tehdy, kdy z ní těží (nebo právě proto). Člověk nemusí být gay a přece může hájit práva homosexuálů. Nemusíte být černoch a přece můžete bojovat proti rasismu. A světe div se, člověk nemusí být ani ženou, aby pochopil, že někdy se ženy na tomhle světě necítí bezpečně. A že proti tomu může bojovat prostě proto, že mu takový svět vadí - neboť má v tom světě mezi ženami kamarádky, sestry, matky, dcery, kolegyně, a prostě nechce, aby se jim dělo příkoří a nespravedlnost.

Helena Skálová, projektová manažerka, Gender Studies, o.p.s.

Rovná práva a rovné příležitosti jsou věcí jak mužů, tak žen. Obě pohlaví jsou součástí genderového řádu, který ovlivňuje životy nás všech. Každý kdo cítí, že na tom není něco v pořádku, bez ohledu na to, zda jde o ženu či muže, by se to měl v rámci svých možností snažit změnit. Už jen třeba tím, že se panujícími stereotypy nenechá spoutat a bude žít svobodně a bez předsudků vůči svému okolí i sám či sama sobě.

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí