x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

Zpravodaj 04/2021 Feministická solidarita

30 let na jednom písečku

30.11.2021, Klára Čmolíková Cozlová, Gender Studies o.p.s.

Gender Studies, o.p.s. letos slaví 30 let svého fungování. V kontextu tohoto čísla zpravodaje jsme chtěli využít této příležitosti a zreflektovat, jak se nám ty dlouhé roky daří spolupracovat s dalšími organizacemi, se kterými sdílíme působení na poli genderové rovnosti. Zajímají nás nejen pozitiva, ale i otázky toho, do jaké míry si konkurujeme, či jaké další výzvy různorodost ženských a genderových organizací pracujících na omezeném prostoru přináší.   

 

Otevřená společnost, o.p.s., Tomáš Pavlas, manažer programu Prosazování genderové rovnosti

Vzpomenete na začátky – jak a kdy jste přišli jako organizace do kontaktu s GS?

Osobně jsem do kontaktu s GS přišel nejprve díky knihovně, kterou zpětně viděno pokládám za obrovský počin. Měl jsem možnost půjčovat si zde knihy a časopisy zaměřené na téma maskulinit a ještě dříve jsem knihovnu navštěvoval během studia Genderových studií na FHS. Otevřená společnost o.p.s. vždy dobře spolupracovala s Gender Studies o.p.s. v různých poradních orgánech vlády a také na platformě České ženské lobby. Také jsem s ředitelkou Helenou Skálovou s jako první osobou konzultoval možnost společného projektu zaměřeného na cílovou skupinu mužů, který jsme s velkým časovým odstupem v jiné podobě spustili v Otevřené společnosti.

Jak a kdy jsme spolupracovali?

Úspěšná spolupráce ve smyslu tažení za jeden provaz, nikoliv už tak ve výsledcích, které jsou přeci jen trochu mimo naši moc, probíhala a probíhá v připomínkování vládní politiky. Myslím, že se se obě organizace vždy na sebe mohly spolehnout. Také jsme realizovali společné projekty, např. ten zaměřený na rovnost v odměňování a feminizaci chudoby ve stáří. Obě organizace se podílely na přípravách stínových zpráv o stavu rovnosti žen a mužů v ČR.

Jak a kdy jsme si konkurovali?

Podfinancování podpory rovnosti žen a mužů v ČR, viz nízká výše vládní dotace i dalších dotačních titulů, vede nutně ke konkurování si o velmi omezené finanční zdroje, které jsou naprosto zásadní pro přežití organizací. Že v takovém prostředí vztahy jednotlivých organizací a lidí mají stále výbornou a přátelskou úroveň, je vlastně zázrak. 

Přeji GS ke kulatému výročí vše nejlepší a těším se za Otevřenku na další spolupráci.

 

Jako doma – Home-like, o.p.s., Lexa Doležalová, zakladatelka

Gender Studies, o.p.s. slaví 30 let od svého založení. Vzpomenete na začátky – jak a kdy jsme přišli jako organizace do kontaktu s GS?

Já bych řekla, že Jako doma se vlastně zrodila jako dcera Gender Studies. Všechny původní zakladatelky jsme byly s Gender Studies propojené a přišly jsme s projektem, který už se pod křídla Gender Studies nevešel a potřeboval vlastní platformu, aby mohl úspěšně zapojit samotné ženy bez domova. Bylo to tedy v roce 2012, kdy Jako doma vznikla, kdy se poprvé dostala do kontaktu s Gender Studies. :) Taky už budeme mít deset let, hurá! :) 

Jak a kdy jsme spolupracovali?

Na začátku jsme spolupracovaly hodně. Pro Jako doma je důležitý genderový rozměr, je to jeden z našich principů. Takže členky Gender Studies chodily na naše tematické sítě, aktivně se zapojovaly do konferencí apod. Tím, že většina z nás vlastně z Gender Studies pocházela, tak jsme měly a stále ještě máme slušný feministický základ a snažíme se ho přenést i mezi ostatní organizace, které se věnují bezdomovectví. V současné době už tolik nespolupracujeme, ale myslím si, že je to spíš tím, že se Jako doma více proměnila v servisní organizaci a zde už tolik prostoru pro spolupráci není anebo na to jen není čas... Principy genderové rovnosti a feminismu jsou pro nás ale pořád nejdůležitější témata, jen si myslím, že v nich máme vlastní know-how. 

Jak a kdy jsme si konkurovali?

Nepamatuji se... Bylo to někdy? 

 

Genderové informační centrum NORA, o.p.s., E. Lukešová, ředitelka, K. Hodická, senior konzultantka

Jak a kdy jsme spolupracovali? (odpověď Kateřiny Hodické)

Genderové informační centrum NORA, která je brněnskou organizací, se s Gender Studies potkává nejčastěji prostřednictvím členství v České ženské lobby, na jejíchž aktivitách se obě organizace podílí. Momentálně NORA intenzivně spolupracuje s Gender Studies v oblasti genderově citlivého vzdělávání. Společně s expertkami z Gender Studies vytváříme informační materiály k vybraným tématům spojeným s genderem ve vzdělávání.

Jak a kdy jsme si konkurovali? (odpověď Evy Lukešové)

Genderové informační centrum NORA stejně jako Gender Studies nabízí realizaci genderových auditů. Přesto, že by se tedy dalo říci, že si na trhu konkurujeme, dochází spíše k přirozenému přerozdělení nabídek a nasycení trhu. A není výjimkou, že se spíše podporujeme, pokud jde o jakési neformální (do adekvátní míry anonymizované) sdílení dojmů z praxe.

 

Nesehnutí, z.s., Petra Havlíková

Jak a kdy jsme spolupracovali?

Spolupráce Nesehnutí a Gender Studies má dlouholetou tradici, až sama nevím, kdy přesně začala, ale určitě je to alespoň 15 let. Spolupracovali jsme nejdříve na Mezinárodním dni rovnosti žen a mužů a vždy v červnu informovali a diskutovali s veřejností o aktuálních tématech rovnosti. Dlouhou dobu byly také Gender Studies a Nesehnutí jedinými místy, kde se díky našim knihovnám dala půjčit genderová literatura. Nesehnutí už knihovnu pro veřejnost v provozu nemá, ale jsme rádi, že Gender Studies v tom vytrvala, a navíc obohacuje knihovnu o přednášky a kulturní program. Mnohokrát jsme se potkali také na odborných akcích, konferencích a workshopech, ale také v poradních orgánech, kde se zastáváme rovnosti vždy společně. V posledních letech máme společné hlavně téma citlivého vzdělávání a společně podporujeme svobodu a autonomii třeba při volbě budoucího povolání mladých lidí.

Jak a kdy jsme si konkurovali?

Na českých organizacích zasazujících se o genderovou rovnost se mi líbí, že spolupráce je mnohem častější než konkurence. Nejvíce si konkurujeme při získávání financí, kdy všechny organizace podávají projekty do podobných grantových výzev a zdroje jsou spíš stále menší než větší. Mnohdy tak hodně kvalitních projektů podporu nezíská, ale i když jsme těmi, kdo grant nedostal a Gender Studies třeba ano, tak nezávidíme a jsme rádi, že finance podpoří dobrý projekt. 

 

Česká ženská lobby, Hana Stelzerová, ředitelka

Jak a kdy jste přišli jako organizace do kontaktu s GS?

To by byla nejspíš otázka na Helenu Skálovou, vaši ředitelku, která byla dlouholetou členkou výboru ČŽL, a která ví o vzniku České ženské lobby jako střešní organizace možná víc než já. Gender Studies je jednou ze zakladatelek ČŽL. Pojí nás tedy dlouhá společná historie ve snaze o zlepšování postavení žen v české společnosti.

Jak a kdy jsme spolupracovali?

Moje první větší spolupráce s Gender Studies byla někdy v roce 2015 při organizaci MDŽ, které jsme společně s aktivními organizacemi uskutečnily v Divadle na prádle a Jana Hradilková vedla kreativní workshop. Od té doby jsme spolupracovali ještě mnohokrát, a to zejména na advokačních a lobbingových činnostech.   

Jak a kdy jsme si konkurovali?

Role ČŽL je propojovat a spolupracovat – naše motto je podporovat činnost členských organizací a snažit se nevytvářet konkurenci, ale vzájemně se doplňovat. Vnímám, že to máte podobně, a proto nejlepší způsob, jak toto naplňovat je podávat partnerské projekty. Ale abych byla upřímná, nedostatek finanční podpory na téma rovnosti žen a mužů ze strany státu nás často tlačí do konkurence. Věřím však, že solidarita a vzájemná podpora vždy převáží.   

 

Genderová expertní komora, Blanka Nyklová a Iva Šmídová místopředsedkyně

Vzpomenete na začátky – jak a kdy jste přišli jako organizace do kontaktu s GS?

Při zakládání GEKu, respektive při zvaní účastnic a účastníků na zakládající členskou schůzi bylo celé pracoviště GS jednou z organizací, kterou jsme oslovovali, protože se tématu věnuje dlouhodobě a protože prakticky dokládá expertízu, která plyne z feministické praxe. V rámci GEKu jsme od začátku nechtěli vytvářet elitní klub pro ty, kdo učí GS nebo se věnují výzkumu v rámci oboru, ale chtěli jsme naopak poukázat na to, že expertíza v oboru má různé podoby a expertízu plynoucí právě z dlouhodobé aktivistické praxe není možné pomíjet, jak se to mnohdy ve veřejném prostoru děje.

Jak a kdy jsme spolupracovali?

Spolupráce tak začala od samotného počátku GEKu, který je výrazně mladší než GS. Navíc pro řadu stávajících členek GEKu, expertek, byla knihovna GS a organizace GS vstupenkou do světa genderových studií, výzkumů i angažovanosti. Postupně se vyprofilovaly zájmy i cílové skupiny lidí kolem genderu a tím i specifické primární náplně práce obou (a dalších) organizací.

Jak a kdy jsme si konkurovali?

Ke konkurenci z podstaty docházet nemůže, neboť GEK garantuje genderovou expertízu jednotlivých lidí, nikoli celých organizací, které na základě jejich přihlášení k feministickým cílům sdružuje ČŽL.

 

PROUD Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu z.s., Zdeněk Sloboda, spoluzakladatel spolku a dlouholetý člen Výkonné rady PROUDu

Jak a kdy jste přišli jako organizace do kontaktu s GS?

Gender Studies sehrálo v založení PROUDu významnou roli. Jedna ze zakládajících členek našeho spolku byla zaměstnankyní GS, a dokonce ustavující členská schůze se konala v dřívějších prostorách Gender Studies na jaře roku 2011.

Jak a kdy jsme spolupracovali? Jak a kdy jsme si konkurovali?

Jelikož PROUD má silnou rodičovskou agendu nebo se zabývá vzděláváním jak na školách, tak profesionálů a profesionálek, kde se bez konceptů jako jsou gender nebo rodičovství neobejdeme, je spojení s GS velice přirozené a logické. I proto bylo GS několik let členskou organizací PROUDu a bylo podporou i pomocí. Bylo skvělé, že jsme mohli využít synergii, částečně i zázemí a know-how Gender Studies jak v počátcích fungování našeho spolku, tak i v dalších letech.  

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *