x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

02/2018 Gender za hranicemi České republiky

Chcete zavádět opatření na podporu rovných příležitostí? Potřebujete genderový audit? Operační program Zaměstnanost podporuje zaměstnavatele v uplatňování rovných příležitostí

29.5.2018, Adéla Purschová, vedoucí oddělení projektů rovnosti žen a mužů I odbor realizace programů ESF – adaptabilita a rovné příležitosti MPSV

Operační program Zaměstnanost (OPZ) Evropského sociálního fondu v současné době nabízí jedinečnou možnost získat finanční podporu na zavádění opatření na podporu rovných příležitostí v podnicích . Rovné příležitosti a diverzita ve firemní praxi jsou stále aktuální témata a to obzvláště s ohledem na aktuální situaci zaměstnanosti v ČR. Firmy i veřejná správa se snaží přilákat kvalitní zaměstnance a zaměstnankyně a značka zaměstnavatele podporujícího rovné příležitosti nabírá na síle.

Prošli jste v období od roku 2010 genderovým auditem?2 Můžete žádat o návazný projekt, který napomůže zavádění opatření vedoucích ke zlepšení podmínek pro uplatňování rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života u zaměstnavatelů.

Projekt můžete zaměřit na zavádění a rozšiřování flexibilních forem práce; aktivity směřující k vyšší transparentnosti odměňování v rámci organizace; aktivity přispívající k proměně vnitřní kultury organizace ve vztahu k rovným příležitostem žen a mužů a slaďování pracovního a soukromého života; aktivity směřující k vyrovnanému zastoupení žen a mužů ve vedoucích funkcích; vznik strategie rozvoje podmínek pro uplatňování rovnosti žen a mužů v organizaci; zavádění opatření usnadňujících zaměstnancům a zaměstnankyním sladění práce s rodinným a soukromým životem; zavádění opatření usnadňujících rodičům návrat z mateřské a/nebo rodičovské; zřízení příležitostného hlídání dětí zaměstnanců a zaměstnankyň (dětského koutku).

Již něco takového děláte? Chcete svou práci více prohloubit, navázat na předchozí zkušenosti a rozšířit např. profesní vzdělávání i pro osoby vracející se po mateřské a/nebo rodičovské dovolené? I na to můžete využít finanční podporu, nicméně doplňkové aktivity3 nesmí přesahovat 30 % přímých nákladů projektu. Povinnou aktivitou je absolvování genderového re-auditu provedeného dle Standardu - po zavedení plánovaných opatření vám pomůže vyhodnotit jejich dopad na posílení rovnosti žen a mužů, diverzitu a možnosti slaďování osobního a pracovního života vašich zaměstnanců a zaměstnankyň.

Celý text výzvy k předkládání žádostí včetně příloh a kontaktů naleznete pod těmito odkazy:
Výzva pro mimopražské regiony
Výzva pro Prahu

Výzva k předkládání žádostí o podporu „Implementace doporučení genderového auditu u zaměstnavatelů“ je určena výhradně pro zaměstnavatele, kteří mohou získat dotaci ve výši 1-8 milionů Kč. Žadatelem o dotaci a realizátorem projektu však nemusí být jen podporovaný zaměstnavatel, ale také organizace disponující potřebným know-how v této oblasti, která s dotyčným zaměstnavatelem uzavře smlouvu o partnerství a bude mu v průběhu projektu poskytovat odborné poradenství a supervizi. Uzávěrka pro podání žádostí o podporu je 21. 12. 2018 v 15:00.


2 Zaváděná opatření vychází z výstupů provedeného genderového auditu v rámci předchozí výzvy OPZ „Realizace genderových auditů u zaměstnavatelů“ nebo z vlastního auditu odpovídajícímu standardu provedeného nejpozději v roce 2010. Standardem je míněn dokument vytvořený Úřadem vlády ČR za účelem poskytnutí minimálního standardu pro realizaci genderového auditu. Cílem Standardu je poskytnout jednotný výklad tohoto nástroje, ale také sjednotit dosavadní odlišné postupy při realizaci genderových auditů. Standard je přílohou výzvy k překládání žádostí o podporu.

3 jsou profesní vzdělávání osob vracejících se po mateřské / rodičovské dovolené; vzdělávání zaměstnanců/kyň v oblasti rovných příležitostí žen a mužů, prevenci diskriminace a možností slaďování pracovního a soukromého života; profesní vzdělávání zaměstnanců/kyň za účelem snížení horizontální a vertikální segregace práce v podniku. Mezi podporované aktivity nepatří služby péče o děti (s výjimkou výše uvedeného dětského koutku).

 

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *