x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

06/2006 Společenská odpovědnost firem

Genderové aspekty společenské odpovědnosti firem

27.5.2006, Alexandra Jachanová Doleželová, Gender Studies, o.p.s.
Ve čtvrtek 20. dubna pořádala Gender Studies, o.p.s. za finanční podpory Citigroup Foundation konferenci "Genderové aspekty společenské odpovědnosti firem aneb Kde jsme a kde bychom chtěli/-y být?" Konference předchází dalšímu kolu Soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi, které bude vyhlášeno v červnu 2006.
Základními tématy byly genderové aspekty společenské odpovědnosti firem (SOF) spolu s postavením žen v řídících pozicích a možnostmi sladění osobního a pracovního života. Hlavními hosty byli Paulette R. Gerkovich z americké výzkumné agentury Catalyst a Neil Cockroft z oddělení "Diversity & Talent Management" firmy Citigroup.

Ve čtvrtek 20. dubna pořádala Gender Studies, o.p.s. za finanční podpory Citigroup Foundation konferenci "Genderové aspekty společenské odpovědnosti firem aneb Kde jsme a kde bychom chtěli/-y být?" Konference předchází dalšímu kolu Soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi, které bude vyhlášeno v červnu 2006.
Základními tématy byly genderové aspekty společenské odpovědnosti firem (SOF) spolu s postavením žen v řídících pozicích a možnostmi sladění osobního a pracovního života. Hlavními hosty byli Paulette R. Gerkovich z americké výzkumné agentury Catalyst a Neil Cockroft z oddělení "Diversity & Talent Management" firmy Citigroup.

Konferenci zahájil Milan Ruttner, ředitel lidských zdrojů Citibank, a.s., který zdůraznil, jak je téma rovnosti příležitostí pro firmu důležité. Alena Králíková, ředitelka Gender Studies, o.p.s., představila soutěž a shrnula také workshop, který proběhl předcházející den.
Workshopu se zúčastnily zástupkyně Gender Studies, o.p.s., Neil Cockroft, Paulette R. Gerkovich a Soňa Brabcová ze CMC Graduate School of Business. Cílem intenzivní diskuse bylo stanovit kritéria pro další ročníky soutěže, revidovat její pravidla a diskutovat o poskytování zpětné vazby zúčastněným firmám. Vzhledem k tomu, že společnost Catalyst uděluje každý rok ve Spojených státech ocenění firmám, které jsou proaktivní ve vztahu k rovným příležitostem, byla přítomnost Paulette Gerkovich velkým přínosem. Zajímavými vstupy přispěl i Neil Cockroft, který má zkušenost s oceňováním firemních politik rovných příležitostí z druhé strany - ze strany firmy, která se rovností intenzivně zabývá. Soňa Brabcová zase přispěla zkušenostmi z vedení manažerských programů a srovnáním se znalostmi Paulette Gerkovich a Neila Cockrofta.

Konferenci moderoval někdejší šéfredaktor časopisu HR Forum, dnes ředitel reklamní agentury Handy Media, Herbert Brynda, kterému se ne vždy dařilo používat genderově citlivý jazyk.

Prezentace Paulette Gerkovich a Neila Cockrofta skvěle otevřely celou konferenci - byly velmi konkrétní a praktické. Paulette Gerkovich uvedla své vystoupení na téma "Ženy v byznysu: Vytváření příležitostí pro mimořádné výsledky" představením Catalystu, neziskové výzkumné a poradenské organizace, která spolupracuje s firmami a odborníky na podpoře příležitostí pro ženy v zaměstnání. Dále hovořila o studii, která klade zastoupení žen v top managementu do souvislosti s finanční výkonností společnosti. Více informací o studii naleznete v článku "Firmy s vysokým zastoupením žen v top managementu vykazují vyšší zisky".

Paulette Gerkovich se zaměřila na to, zda zastoupení žen v řídících pozicích souvisí se ziskovostí firmy. Studie, kterou citovala, dokazuje, že počet žen ve vedoucích pozicích má dopad na finanční výkonnost firmy. V návaznosti na to uvedla velmi zajímavé příklady.
V roce 2004 získala cenu Catalyst firma Harley-Davidson. Ta zcela proměnila svoji kulturu a zvýšila počet žen v manažerských pozicích. Důvodem ke změnám byla krize, do níž se firma dostala v 80. letech, a potřeba komplexní revize strategie. Firma se rozhodla, že nestačí, aby mezi jejich zákazníky patřili pouze muži-běloši kolem čtyřicítky. Chtěla nalákat i nové zákazníky - ženy a rasové menšiny. Aby se jí to podařilo, musela tuto skupinu přivést i do firemních struktur. Různými programy tak Harley-Davidson začal podporovat diverzitu a z krize se dostala.

Neméně zajímavý byl příspěvek Neila Cockrofta na téma "Vytváření podmínek pro spoluúčast a opětovný návrat ženských talentů". Klíčovými tématy, která rozvinul, byly: rovnost ve společnostech a její souvislost se společenskou odpovědností firem, pojmy skleněný strop a skleněný útes, problematika profesního růstu v životním cyklu zaměstnankyně, genderové rozdíly, a flexibilita a slaďování pracovního a rodinného života.
Neil Cockroft zdůraznil přínos talentů pro firmu, zejména s ohledem na jejich diverzitu. Upozornil na fakt, že ztráta talentů je pro firmu finančně nepříjemná. Ve svém vystoupení představil nový koncept: skleněný útes. Žena, která překoná skleněný strop, dostane sice vysokou, ale velmi rizikovou pozici. Neuspěje-li, spadne z tohoto tzv. skleněného útesu. (více se o pojmu dozvíte v článku "Ženy na skleněném útesu")
Dalším zajímavým a do značné míry novým termínem, byl "mentoring opačným směrem" (upwards mentoring): žena v nižší pozici učí muže v řídící pozici, jaké to je být ženou ve struktuře dané společnosti.

Pavlína Kalousová, výkonná ředitelka Fóra dárců, představila koncept společenské odpovědnosti firem. Poukázala zejména na to, že hlavními oblastmi, na něž se firmy zaměřují je volný čas, amatérský sport a děti a mládež. Souhlasila s konstatováním, že genderové aspekty nejsou v České republice v rámci společenské odpovědnosti firem zohledňovány.

První panelové diskuze na téma "Společenská odpovědnost firem v ČR a v zahraničí - má genderová specifika?" se vedle Pavlíny Kalousové zúčastnila Ivana Guthová, personální manažerka Ernst&Young, Hana Kučerová, Account Director agentury Mmd, Jitka Chocová, manažerka společenské odpovědnosti firem v T-Mobile, Ivana Machková, personální ředitelka PricewaterhouseCoopers, a Alena Králíková, ředitelka Gender Studies, o.p.s. Zastoupení v panelu bylo dostatečně reprezentativní, ale k genderovým tématům se jeho participantky nedostaly. Pavlína Kalousová uvedla, že genderový aspekt může být v kontextu SOF zohledněn pouze komunikací mezi firmami a neziskovými organizacemi. To dokazuje právě Soutěž o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi, kterou financuje Citigroup Foundation.

Astrid Lethert, zástupkyně výzkumné instituce work & life sídlící v Bonnu, jejíž účast zprostředkovalo zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung v České republice, představila Audit "Rodina a zaměstnání" a s ním související certifikát udělovaný v Německu a Rakousku podnikům, které úspěšně zavádějí prorodinná opatření.

Na téma "Existují genderově citlivá opatření atraktivní pro zaměstnance i vedení?" diskutovaly Iva Šmídová, vedoucí oboru genderová studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, Soňa Brabcová, ředitelka výkonného vzdělávání na CMC Graduate School of Business, Denisa Bellinger, prokuristka a právnička firmy Hewlett-Packard, s.r.o., a Lenka Pavilková, zakladatelka a ředitelka jazykové agentury Channel Crossings.

Iva Šmídová představila dětský koutek na Masarykově univerzitě, který založili sami studenti a učitelé. Diskuzi vládlo téma work-life balance; ve většině případů dokonce převažovala "práce" nad "životem". Výpovědi některých manažerek totiž vyzněly tak, že žena má volit mezi rodinou a kariérou. Proti tomu se ohradil Neil Cockroft argumentem, že progresivní společnosti umožňují ženám i mužům - které je vhodné na tomto místě zmínit, protože se na ně v tomto ohledu často zapomíná - mít jak kariéru, tak rodinu.

Konferenci zhodnotila Kateřina Machovcová z Gender Studies, o.p.s. Zdůraznila, že rovné příležitosti by měly jít napříč problematikou společenské odpovědnosti firem a všemi jejími dílčími koncepty. Konferenci uzavřela slovy: "Měli bychom se naučit přemýšlet o věcech nově, hledat aspekty, kterých jsme si dříve nevšimli a nebát se zavádět novinky. Ani na otázku "kde bychom chtěli/y být" nemůžeme najít jednoduchou a pro všechny přijatelnou odpověď. Hlavní je nalézt inspiraci pro konkrétní situaci a nebát se zapojit do procesu změn. V tom firmám pomáhá i Soutěž, která slouží jako nástroj pro diagnostiku současného stavu a podporuje vytvoření komplexní strategie rozvoje rovných příležitostí. Cílem je provokovat k přemýšlení o společnosti v kontextu rozdílností a uplatňování rovných šancí."

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *