x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

10/2007 Gender a marketing

I po padesátiletém úsilí o zrovnoprávnění žen a mužů v Evropské unii si stále nejsme rovni

29.9.2007, Alexandra Jachanová Doleželová, Gender Studies, o.p.s.
Již Římská smlouva z roku 1957 zakládající Evropské hospodářské společenství (předchůdce Evropské unie) zmiňuje rovné příležitosti žen a mužů. Lze tedy říci, že letos oslavila 27-členná EU 50. výročí politiky rovnosti žen a mužů. Rok 2007 je také Evropským rokem rovných příležitostí pro všechny. I přes padesátileté úsilí o zrovnoprávnění žen a mužů, si stále nejsme rovni. Potvrzuje to zpráva Komise Evropských společenství o rovnosti žen a mužů pro rok 2007.

Již Římská smlouva z roku 1957 zakládající Evropské hospodářské společenství (předchůdce Evropské unie) zmiňuje rovné příležitosti žen a mužů. Lze tedy říci, že letos oslavila 27-členná EU 50. výročí politiky rovnosti žen a mužů. Rok 2007 je také Evropským rokem rovných příležitostí pro všechny. I přes padesátileté úsilí o zrovnoprávnění žen a mužů, si stále nejsme rovni. Potvrzuje to zpráva Komise Evropských společenství o rovnosti žen a mužů pro rok 2007.

Rozdíly v pracovních podmínkách a segregace trhu práce se nezmenšují, což dokazuje stále přetrvávající nerovné odměňování. Ženy vydělávají v průměru o 15% méně než muži za hodinu práce. Ženská pracovní síla je přitom hnací silou růstu zaměstnanosti v Evropě. „Od zahájení lisabonské strategie v roce 2000 obsadily ženy šest z osmi milionů vytvořených pracovních míst v EU. Rok 2005 byl dvanáctým rokem v řadě, kdy rostla míra zaměstnanosti žen, která dosáhla 56,3%, což je o 2,7% více než v roce 2000, oproti zvýšení míry zaměstnanosti mužů o 0,1%,“ udává zpráva. Pokud bude tento růst pokračovat, můžeme v roce 2010 počítat s dosažením lisabonského cíle, tj. 60% zaměstnanosti žen.

I přes příznivý vývoj mají ženy problémy se sladěním osobního, resp. převážně rodinného, života s tím pracovním. Ve věkové skupině 20-49 zaměstnanost žen s dětmi klesá o 15%, u mužů naopak o 6% stoupá.

Situace se nezlepšuje ani v řídících pozicích: ženy představují 1/3 vedoucích pracovníků. Ve správních radách 50 největších vybraných evropských společností jsou ženy zastoupeny méně než 10%. V národních parlamentech jsou ženy v průměru zastoupeny 24%, v Evropském parlamentu 33%.

Jak na nerovnosti?

Evropská unie vydala několik doporučení, jak nerovnosti mezi muži a ženami odstranit, a vyzývá členské státy Evropské unie, aby se zaměřily na jejich plnění. V kontextu trhu práce doporučuje:
- aktivně odstraňovat stereotypní výběr studijních oborů dívkami a chlapci
- vyvinout úsilí k odstranění překážek bránících ženám v přístupu k rozhodovacím a vedoucím pozicím
- použít všechny prostředky k odstranění rozdílů v odměňování žen a mužů
- brát ohled na rozdílný dopad flexibility na ženy a muže a spojovat koncept flexibility se zajištěním jistoty
- při vytváření politik zaměstnanosti zohledňovat specifika různých cílových skupin: mužů, žen, mladých, starých, národnostních menšin aj., a u každé skupiny zohledňovat dopad na muže a ženy

Celou zprávu si můžete stáhnout zde.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *