x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

04/2013 Osoby 45+ na pracovním trhu

Jak zavést age management do firemní praxe

26.11.2013, Ilona Štorová, Age Management, o.s.
Koncept age managementu (1) představuje nový pohled na personální činnosti z pohledu věku a umožňuje řešit demografické změny, které v současné době a zejména v blízké budoucnosti nastanou na pracovišti. Konkrétní opatření se zaměřují na všechny věkové skupiny pracujících, tím nejdůležitějším principem je zohlednění potřeb jednotlivce, využití jeho schopností a osobního potenciálu.

Aktuálnost řešení opatření age managementu je zřejmá – populace stárne a v situaci, kdy se zvyšuje věk odchodu do důchodu, se firmy, které chtějí zůstat konkurenceschopné, budou muset zabývat vytvořením takových podmínek na pracovišti, aby vyhovovaly stárnoucím pracovníkům a pracovnicím, využívaly jejich silné stránky, životní zkušenosti a umožnily předávání cenného firemního know-how.

Zavádění age managementu

Prvním krokem k zavádění opatření age managementu je analýza firemní personální strategie a definice cílů, kterých chceme dosáhnout. Správně zvolené postupy by měly být v souladu s firemní kulturou a také s personální strategií, kterou age management doplňuje o přidanou hodnotu silných stránek, které vyplývají z rozdílného věku zaměstnaných. Základním předpokladem pro úspěšné zavádění je firemní kultura, která podporuje spolupráci mezi jednotlivými generacemi a současně důvěru mezi managementem a pracovníky a pracovnicemi.

Age management předpokládá podporu konceptu pracovní schopnosti jako klíče k úspěchu firmy. Toto je rozhodující příčinný vztah, neboť prosperita společnosti je založena na práci jednotlivců. A proto age management usiluje o zavedení koordinovaných aktivit ke zvýšení pracovní schopnosti jednotlivců, kdy jsou pracovní úkoly delegovány a upravovány tak, aby byly schopnosti zaměstnaných efektivně využity.

Neméně důležitá jsou také opatření, která směřují k podpoře kvality pracovního života – fyzické podmínky pracovního prostředí (hluk, nečistoty v ovzduší), snižování fyzické zátěže, možnosti ovlivňování vlastní práce (pracovní přestávky, pořadí pracovních úkolů), možnosti flexibilní pracovní doby a celkové vyváženosti pracovní doby a osobního volna.

Age management audit

Za pomoci tohoto nástroje lze získat základní informace o současné situaci firmy a identifikovat problematické oblasti v personální strategii s ohledem na demografický vývoj. Konkrétním výstupem z auditu je zpracovaná zpráva obsahující doporučení, která směřují k jednotlivým pilířům age managementu.

Jednotlivé otázky, které jsou v rámci auditu zvažovány, směřují do personálních činností, např.:

• Jaká je věková struktura zaměstnanců a zaměstnankyň naší firmy?

• Má firma propracován program náboru absolventů a absolventek?

• Na jakých pracovních pozicích pracují starší zaměstnaní? Které z klíčových pozic zastávají starší zaměstnaní?

• Má firma k dispozici data o počtech zaměstnanců a zaměstnankyň, kterým vzniká nárok na odchod do důchodu?

• Jakým způsobem probíhá přenos firemního know-how, jak je nastaven program předávání důležitých znalostí?

• Existují ve firmě programy na posilování pracovní schopnosti (v oblasti zdraví, ale i kompetencí a motivace)?

• Podporuje nastavená firemní kultura věkovou diverzitu?

• Uvědomuje si management firmy, že znalosti starších zaměstnanců a zaměstnankyň jsou pro ně cenné? Byl management proškolen v problematice stárnutí?

Možnosti uplatnění

Možnost uplatnění metod a postupů age managementu se nabízí v případě velkých zaměstnavatelů, ale i u malých firem a samozřejmě i u drobných podnikatelů. Příležitost uplatňovat způsoby řízení s ohledem na věk můžeme zařadit do běžných personálních činností např. v oblasti náboru a přijímání pracovníků a pracovnic s ohledem na věkovou diverzitu, v oblasti vzdělávání na rychlé zapracování absolventů a absolventek nebo rozvoj dovedností starších pracujících, v oblasti slaďování rodinného a pracovního života u rodičů s malými dětmi, ale také např. v přípravě starších pracujících při odchodu do důchodu (Tabulka 1: Příklady personálních činností a možností uplatňování opatření v rámci age managementu).

Pro všechna výše uvedená opatření platí zásadní podmínka úspěšnosti jejich aplikace – jejich úspěch je závislý na tom, jaký postoj k věku a zejména ke stárnutí mají manažeři a manažerky. Pozitivní přístup ke stárnutí začíná uvědoměním si skutečnosti, že stárnutí nabízí i pozitivní změny. Člověk v sobě nachází nové osobnostní zdroje a schopnost kontrolovat události lépe než dříve, životní zkušenosti jsou skutečným aktivem.

Nezbytným předpokladem pro úspěšné zvládání opatření age managementu na pracovišti je tedy proškolení manažerů a manažerek v oblasti stárnutí. Znalost problematiky stárnutí umožňuje managementu přijmout vhodná opatření na podporu pracovní schopnosti a tím vytvářet předpoklady pro delší pracovní život. Uvědomění si silných stránek jednotlivých generací může pro firmu představovat konkurenční výhodu. Věkově diverzifikovaný pracovní tým přináší nejenom dynamiku mládí, ale zohledňuje i profesní a životní zkušenosti starších pracujících a výrazným způsobem snižuje věkovou diskriminaci. Nespornou výhodou je tedy různorodost pracovního týmu (nejenom věková, ale i např. genderová nebo národnostní) vzhledem k tomu, že přináší do firmy více úhlů pohledu, nápadů, názorů i zkušeností.

Použité zdroje:

Iilamrinen, J. Ako si predĺžiť aktívny život. Starnutie a kvalita pracovného života v Európskej únii. Bratislava: Príroda, 2008. ISBN 978-80-07-01658-3

Kol. Age Management. Komparativní analýza přístupů a podmínek využívaných v České republice a ve Finsku. Praha: AIVD ČR, 2011, ISBN 978-80-904531-2-8

Kol. Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+. Metodická příručka. Praha: AIVD ČR, 2012, ISBN 978-80-904531-5-9

Štorová, I. Age management a jeho uplatnění v podnikání. Studijní texty. Projekt OP LZZ CZ.1.04/3.4.04/88.00345, Asistenční centrum pro podporu podnikání žen, ČMAPM Olomouc, 2013

Wallin, M., Hussi, T., Ilmarinen, J. Stárnutí pracovní síly si žádá trvalá řešení aneb Age Management na pracovištích. Andragogika, Academia Economia s.r.o., roč. XIV, 2010, ISSN 1211-6378

(1) První povědomí o konceptu age managementu přinesl do České republiky mezinárodní projekt realizovaný Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR, o. s. „Strategie Age Managementu v České republice“ v letech 2010-2012. V rámci realizace tohoto projektu vznikly dvě příručky, které jsou k dispozici na webových stránkách realizátora projektu: http://www.aivd.cz/sites/default/files/metodicka_prirucka_-_web.pdf a http://www.aivd.cz/sites/default/files/agemanagement_web_0_0.pdf. Použití obou příruček je určeno nejenom pro odbornou veřejnost, ale zejména pro firmy k využití v rámci personální práce, při koncipování vzdělávacích aktivit nebo v rámci poradenské činnosti pracovníků úřadů práce. V návaznosti na výstupy tohoto projektu je od září 2013 realizován navazující mezinárodní projekt „Implementace Age Managementu v České republice“, který bude celý koncept dále rozvíjet a přibližovat českým zaměstnavatelům.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *