x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

02/2016 O rodičích a dětech

O rodičích a dětech v Knihovně Gender Studies

31.5.2016, Michaela Chržová, Gender Studies, o.p.s.
Co dnes znamená „rodina“ a jaké jsou důsledky proměn, které v moderním světě institut rodiny zaznamenává? První z doporučovaných knih se zabývá otázkou, jak pracovat s rodiči jako zaměstnanci a zaměstnankyněmi firem. Tipy, příklady a úkoly v textu obsažené jsou pomocníkem nejen pro zaměstnavatele. Rodičovství však není spojeno jen s výzvami v prostředí pracovního trhu, samotná jeho podoba prochází v současnosti transformací. O tom, jaké jsou například děti, které vyrůstají s homosexuálními rodiči, nebo děti, které se narodily díky metodám moderní medicíny, a jak tyto a další nové formy rodin vypadají a fungují, se dočtete v druhé představované publikaci.

Možnosti a bariéry zaměstnávání rodičů

Machovcová, Kateřina. Možnosti a bariéry zaměstnávání rodičů: praktické tipy pro zaměstnavatele. 1. vyd. Praha: Gender Studies, 2012. 70 s. ISBN 978-80-86520-44-5.

Publikace, kterou v roce 2012 vydala Gender Studies, o. p. s., přináší praktické tipy zaměstnavatelům a těm, kdo se ve firmách zabývají a/nebo mají zájem zabývat postavením rodičů. Brožura je přínosná velkým množstvím modelových situací s možnostmi řešení, obsahuje řadu rad a doporučení, příkladů, zajímavých informací i cvičných úkolů.

Přehledně uspořádané kapitoly se zabývají jednotlivými oblastmi problematiky slaďování práce a rodičovství. Prostor je věnován flexibilitě pracovní doby, omezení v práci během těhotenství, odchodu na mateřskou a rodičovskou dovolenou nebo téma otců pečujících o dítě. Opomenuta není spolupráce v průběhu rodičovské dovolené, úpravy pracovní doby po rodičovské dovolené, péče o potřebné členy a členky rodiny ani role zaměstnavatele ve vztahu k zajištění péče o děti nebo rovnost odměňování.

V textu jsou uvedeny konkrétní situace, se kterými v praxi přichází zaměstnavatelé do styku při práci se svými dosavadními zaměstnanci a zaměstnankyněmi nebo s uchazeči a uchazečkami o zaměstnání.  K popsaným situacím je vždy nabídnuta řada možných řešení, jež jsou doplněna srozumitelnými informacemi o stávajících legislativních možnostech a také četnými příklady z praxe českých zaměstnavatelů.

Publikace slouží také jako interaktivní pracovní listy, s nimiž je možné vyzkoušet si řešení modelových situací a přináší tak příležitost zamyslet se nad opatřeními, která může zaměstnavatel v praxi aplikovat. Praktickým nástrojem jsou mnohá cvičení a doporučení v publikaci obsažená. Poslední dvě kapitoly nabízejí zmapování situace v organizaci a schéma pro vytvoření vlastního akčního plánu.

Modern families

Golombok, Susan. Modern families: parents and children in new family forms. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. 267 s. ISBN 978-1-107-05558-2.

Publikace představuje výzkum zaměřený na rodičovství a vývoj dětí v nových formách rodin. Novými formami rodiny jsou v této knize míněny rodiny s lesbickými a gay rodiči, s matkami, které se rozhodly vychovávat děti samy, rodiny vzniklé s pomocí asistované reprodukce, například umělého oplodnění, darování vajíček nebo spermií, darování embryí či náhradního mateřství.

Publikace se v samém úvodu zabývá tradičním modelem rodiny a postupně přechází k představení rozličných forem moderních rodin, jež tvoří stěžejní část publikace. Výzkum se zabývá otázkami a problémy, které se vztahují přímo k takovým rodinám. Jedná se o záležitost, kterou, jak zjistil výzkum, opřádají mnohé mýty a stereotypy. Problematika je spojena s různými předsudky týkajícími se sociálních a psychologických důsledků, které mají nové formy rodin, na děti v nich vyrůstající. V závěru se dotýká také otázky, jak budou vypadat rodiny budoucnosti.

Měnící se podoba rodin přináší výzvu pro dobře zavedené teorie vývoje dítěte, které jsou tradičně založeny na nadřazenosti tradiční rodiny. Výsledky výzkumu publikované v této knize ale naopak dokládají, že kvalita rodinných vztahů a širší sociální prostředí jsou v psychickém vývoji dítěte významnější než počet, pohlaví, sexuální orientace jejich rodičů nebo způsob jejich početí. Autorka shromažďovala výzkumný materiál o dětech vyrůstajících v nových formách rodin 35 let a dospěla k závěru, že to, co je pro psychickou pohodu dětí nejdůležitější, není struktura rodiny, ale spíše kvalita vztahů uvnitř ní. Děti vyrůstající v nových rodinných formách se neliší od dětí vyrůstajících v tradičních rodinách. Nicméně, děti pocházející z nových forem rodin stále často čelí jisté stigmatizaci, která přichází i od ostatních dětí.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *