x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

02/2008 Rovné příležitosti ve výběrovém řízení

Otázky a odpovědi: Třírychlostní čerpání rodičovského příspěvku

31.1.2008, Linda Sokačová, Gender Studies, o.p.s.
Od 1. ledna 2008 vstoupila v souvislosti s reformou veřejných financí v platnost úprava čerpání rodičovského příspěvku, která rodičům nabízí volbu ze tří rychlostních variant. Pravidla platí i pro rodiče, kteří již děti mají. V následujícím textu jsme pro vás připravili základní informace o nových opatřeních.

Od 1. ledna 2008 vstoupila v souvislosti s reformou veřejných financí v platnost úprava čerpání rodičovského příspěvku, která rodičům nabízí volbu ze tří rychlostních variant. Pravidla platí i pro rodiče, kteří již děti mají. V následujícím textu jsme pro vás připravili základní informace o nových opatřeních.

Jak třírychlostní čerpání rodičovského příspěvku funguje?

Podle nových pravidel se rodičům nabízí tři varianty čerpání rodičovského příspěvku. Ten je možné dostávat následně po peněžité pomoci v mateřství (22 týdnů věku dítěte, 31 týdnů u vícerčat) v případě matky, nebo po porodu v případě otce. Nově si matka či otec si mohou zvolit, zda chtějí čerpat rodičovský příspěvek do 2, 3 či 4 let věku nejmladšího dítěte v rodině.

Forma čerpání rodičovského příspěvku (pokud vám vzniká nárok na peněžitou pomoc v mateřství):

  1. varianta: zvýšená rychlost – rodič pobírá do 24 měsíců věku dítěte 11 400 Kč měsíčně.
  2. varianta: klasická – rodič pobírá do 36 měsíců věku dítěte 7 600 Kč měsíčně.
  3. varianta: snížená – rodič pobírá do 21 měsíců věku dítěte 7 600 Kč a do 48 měsíců věku dítěte 3 800 Kč měsíčně.

Pokud nárok na peněžitou pomoc v mateřství nevzniká (např. při nesplnění podmínky alespoň 270 kalendářních dnů účasti na nemocenském pojištění v posledních dvou letech před porodem), pobíráte v době rodičovské dovolené základní výměru, tedy 7 600 Kč do 21. měsíce věku dítěte. V období od 22. měsíce do 48. měsíce věku dítěte pobíráte sníženou výměru, tj. 3 800 Kč měsíčně. Na volbu rychlosti čerpání tedy nemáte nárok, automaticky se přiřazuje snížená varianta.

U zdravotně postižených dětí je ponechán nárok na rodičovský příspěvek do 7 let věku dítěte v základní výměře (7 600 Kč) bez ohledu na zvolenou možnost čerpání před posouzením zdravotního stavu.

O jednotlivé rychlosti čerpání musíte včas písemně žádat (viz následující otázka: zásadní okamžiky pro volbu rychlostí). Pokud nepožádáte o zrychlenou či klasickou variantu čerpání, bude vám po 21. měsíci roku věku dítěte automaticky vyplácen rodičovský příspěvek ve snížené variantě.

zdroj: MPSV - www.mpsv.cz

Pozn.: Peněžitá pomoc v mateřství se pobírá v období tzv. mateřské dovolené po dobu 28 týdnů. Výše dávky za kalendářní den činí 69 % denního vyměřovacího základu. Maximální výše peněžité pomoci v mateřství za 30 kalendářních dní je 14 370 Kč. Má na něj nárok žena, jejíž hrubé příjmy v posledních 12 kalendářních měsících činily alespoň 24 000 Kč měsíčně.

Jaké jsou zásadní okamžiky pro volbu jednotlivých rychlostí? Co bych neměl/a zmeškat?

Pokud zvolíte rychlejší čerpání rodičovského příspěvku, tedy zvýšenou částku, musíte se rozhodnout nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, kdy dítě dosáhne 22 týdnů věku (31 týdnů u vícerčat).

O klasickém čerpání se musí rodič rozhodnout nejpozději v kalendářním měsíci, ve kterém dítě dosáhne 21. měsíce věku. Pokud tyto termíny nedodržíte, automaticky spadáte do následné kategorie čerpání rodičovského příspěvku. Nepožádáte-li do 21. měsíce věku nejmladšího dítěte o klasické čerpání, bude vám přiznán snížený rodičovský příspěvek.

Mějte na paměti, že vaše volba se vždy váže k věku nejmladšího dítěte. Vámi provedená volba je nevratná a nelze ji měnit ani při střídání rodičů v pobírání příspěvku.

Od kdy třírychlostní čerpání platí?

Třírychlostní čerpání rodičovského příspěvku je v platnosti počínaje 1. lednem 2008 a vztahuje se i na děti narozené před tímto datem – reforma rodičovské platí pro VŠECHNY rodiče.

Kdo má na zvýšený rodičovský příspěvek nárok? Může se pro něj rozhodnout každý?

Ne, každý na zvýšený rodičovský příspěvek nárok nemá. Možnost volby této varianty se odvíjí od výše mzdy, kterou jste pobíral/a před nástupem na mateřskou dovolenou. Musíte mít nárok na peněžitou pomoc v mateřství ve výši alespoň 380 Kč za kalendářní den. Je tedy potřebný měsíční příjem 16 730 Kč hrubého.

Může na vícerychlostní rodičovskou nastoupit i muž, když nemá zákonný nárok na peněžitou pomoc v mateřství?

Může. Vytváří se tzv. fikce. Ze mzdy muže se spočítá, zda a na jakou výši peněžité pomoci v mateřství by měl nárok a podle toho může zvolit rychlost čerpání rodičovského příspěvku. V případě, že nárok na peněžitou pomoc v mateřství nevzniká, spadá automaticky do pomalejší varianty čerpání. Pokud má nárok na PPM ve výši alespoň 380 Kč denně, může čerpat i zvýšený rodičovský příspěvek.

Kolik peněz dostanu v jednotlivých rychlostech?

Celkový objem:

Nepřijdu o rodičovský příspěvek, když při jeho pobírání zároveň pracuji?

Ne, při čerpání rodičovského příspěvku můžete pracovat a příspěvek není vázán na výši vašich příjmů. Vaší povinností však je zajistit celodenní péči o dítě jinou zletilou osobou. Pokud volíte institucionální péči, může dítě mladší 3 let navštěvovat předškolní zařízení (jesle, mateřská škola) nejvýše 5 dnů v měsíci, dítě starší 3 let věku pak nejvýše 4 hodiny denně nebo 5 dnů v měsíci. Rodiče, kteří pobírají rodičovský příspěvek a zároveň dávají dítě do některého z předškolních zařízení, musí i v případě, že tento limit nepřekročí, pravidelně každý měsíc na úřadu sociální péče tuto skutečnost hlásit, jinak jim není vyplacen v následujícím měsíci příspěvek.

Na jaké instituce se obrátit při vyřizování rodičovského příspěvku?

S žádostí o vybranou výši rodičovského příspěvku se rodič písemně obrací na příslušný úřad státní sociální podpory. Musí k tomu použít předepsaný formulář. Pokud požadujete zrychlené či klasické čerpání, dokládáte také výši peněžité pomoci v mateřství. Podle informací těch, kdo již o příspěvek žádali, však některé úřady státní sociální podpory tato potvrzení nepožadují, je to však uvedeno v oficiálním formuláři.

Po jakou dobu mi musí zaměstnavatel garantovat zaměstnání a další práva, která jsou zaručena Zákoníkem práce v případě rodiče na rodičovské dovolené?

Zaměstnavatel vám musí garantovat veškerá zákonná práva po celou dobu rodičovské dovolené, tzn. i v době, kdy nepobíráte (např. v případě rychlejší varianty) rodičovský příspěvek.

Rodičovská dovolená se poskytuje:

Rodičovská dovolená se poskytuje v rozsahu, o jaký matka či otec požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let. Rodičovská dovolená však může být i kratší. S rodičovskou dovolenou bývá často zaměňována doba poskytování rodičovského příspěvku. Ten může být poskytován až do doby, kdy dítě dosáhne věku 4 let. Mezi třetím a čtvrtým rokem dítěte už ale rodič nečerpá rodičovskou dovolenou. Zaměstnavatel mu může poskytnout neplacené volno, ale zaměstnanec již nepožívá právní ochrany jako po dobu rodičovské dovolené.

Náhradní doba důchodového pojištění je pro ženy i muže stejná - do důchodu jsou vám přiznány 4 roky. Nezáleží na tom, jestli byl přiznán rodičovský příspěvek. Muži i ženy pečující o děti do 4 let věku prokazují dobu této péče formou čestného prohlášení v době žádosti o důchod.

Zdravotní pojištění platí podle § 7 odst. 1 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb. stát i za osoby na mateřské a rodičovské dovolené (tj. do tří let věku). Osoba, za kterou neplatí pojistné stát nebo nemá příjmy ze zaměstnání, platí podle § 3b zákona č. 592/1992 Sb. pojistné ve výši 13,5 % z minimálního vyměřovacího základu, kterým je minimální mzda. Platba sociálního pojištění (kromě zákonem stanovených výdělečných činností) není povinná.

Jaké jsou podmínky pro pobírání peněžité pomoci v mateřství? Kdy na ni má nárok otec?

Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje od počátku šestého týdne před očekávaným porodem, nejdříve však od počátku osmého týdne před tímto dnem. Výše dávky za kalendářní den činí 69 % denního vyměřovacího základu. Maximální výše peněžité pomoci v mateřství za 30 kalendářních dní je 14 370 Kč. Má na něj nárok žena, jejíž hrubé příjmy v posledních 12 kalendářních měsících činily alespoň zhruba 24 000 Kč měsíčně.

Podmínkou nároku zaměstnankyně je:

Nezaměstnané ženy nárok na peněžitou pomoc v mateřství od ledna 2008 nemají. Nyní budou nezaměstnané ženy od narození dítěte pobírat rovnou rodičovský příspěvek 7 600 Kč. Nárok na PPM vzniká pouze v ochranné lhůtě ze skončeného zaměstnání (7 kalendářních dnů od skončení zaměstnání) a po splnění zákonem stanovených podmínek.

Narozdíl od rodičovské dovolené nemá otec nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Toto právo přísluší pouze ženě-zaměstnankyni. Muž-zaměstnanec je oprávněn po dobu, po kterou může zaměstnankyně čerpat tuto formu podpory, využít rodičovskou dovolenou s právními důsledky, které se k ní vztahují. Peněžitou pomoc v mateřství může muž pobírat ve specificky vymezených případech: náleží zaměstnanci, jestliže pečuje o dítě na základě rozhodnutí příslušného orgánu, nebo o dítě, jehož matka zemřela. Převezme-li zaměstnanec do své trvalé péče dítě do 7 let věku, náleží mu peněžitá pomoc v délce 22 týdnů ode dne převzetí dítěte. Podle platné právní úpravy se PPM dále poskytuje i zaměstnanci, který pečuje o dítě, jestliže jeho manželce se neposkytuje PPM a sama nemůže nebo nesmí podle lékařského posudku o dítě pečovat pro závažné dlouhodobé onemocnění.

Která z nabízených možností je nejvýhodnější?

Rozhodnutí o čerpání rodičovského příspěvku je neměnné, proto je důležité při volbě vzít v úvahu různé okolnosti a nezaměřovat se pouze na výši rodičovského příspěvku. Snažte se zvážit, jaké pozitivní a negativní důsledky může vaše volba mít. Zodpovězte si především tyto otázky:

  1. V jakém časovém horizontu se chci vrátit na trh práce? Chci se vůbec vracet? Jaké místo u mě zaujímá rodina a práce?
  2. Jak chci slaďovat osobní a pracovní život? (např. Chci pracovat na částečný úvazek a za jakých podmínek? apod.)
  3. Je můj zaměstnavatel přístupný různým formám flexibilního pracovního uspořádání (zkrácený úvazek, práce z domova) a poskytuje služby usnadňující slaďování?
  4. Jsou ve vašem okolí k dispozici zařízení péče o děti (jesle, mateřské školy), které vaše dítě přijmou? Můžete využívat dalších forem péče o děti? (babysitting apod.).
  5. Jaké jsou moje životní priority a co chci v následujících letech dělat? Kdy plánuji další dítě?

Pokud jste v situaci, kdy má váš partner/ partnerka možnost čerpat zvýšený rodičovský příspěvek a uvažujete o tom, že podmínku celodenní péče o dítě naplníte tím, že budete zároveň čerpat rodičovskou dovolenou bez nároku na rodičovský příspěvek, zvažte, zda je to pro vás nejvhodnější varianta a zda to pro vás nemůže mít v budoucnu (byť jen potenciální) negativní dopady – např. v případě rozchodu apod.

Obecně však nelze na otázku, jaká varianta je nejlepší, odpovědět. Vždy záleží na konkrétní životní situaci těch, kdo se rozhodují a také na jejich životních prioritách. Vždy však platí, že je důležité zvažovat různé okolnosti a nejen krátkodobý efekt v podobě výše rodičovského příspěvku.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *