x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

06/2006 Společenská odpovědnost firem

Právní expertíza aneb Jak zřídit mateřskou školku

27.5.2006, Gender Studies, o.p.s.
V rámci projektu "O rovnosti s firmami" zpracovala advokátní kancelář Sophos právní expertízu o možnostech zřídit firemní mateřskou školku, případně jesle, ze strany zaměstnavatele. Expertíza posuzuje hygienické, provozní a jiné podmínky zřízení školky vyplývající z české legislativy. Projekt "O rovnosti s firmami" se zaměřuje na oblast trhu práce, testování úprav na pracovištích a motivování zaměstnavatelů k zavádění rovných příležitostí do firem. Projekt má za cíl přispívat ke zvyšování povědomí o významu rovných příležitostí a oslabování předsudků vyplývajících z existujících postojů vůči ženám.

V rámci projektu "O rovnosti s firmami" zpracovala advokátní kancelář Sophos právní expertízu o možnostech zřídit firemní mateřskou školku, případně jesle, ze strany zaměstnavatele. Expertíza posuzuje hygienické, provozní a jiné podmínky zřízení školky vyplývající z české legislativy.

Projekt "O rovnosti s firmami" se zaměřuje na oblast trhu práce, testování úprav na pracovištích a motivování zaměstnavatelů k zavádění rovných příležitostí do firem. Projekt má za cíl přispívat ke zvyšování povědomí o významu rovných příležitostí a oslabování předsudků vyplývajících z existujících postojů vůči ženám. Jeho významnou součástí je partnerství s Hewlett-Packard, s.r.o., kde probíhá pilotní program rovných příležitostí.
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Shrnutí právní analýzy:

1. U zaměstnavatele lze zřídit pro předškolní děti zaměstnanců tzv. zaměstnanecké jesle a školky.

2. Živnostenským zákonem jsou tyto činnosti charakterizovány takto:
- péče o dítě do tří let věku v denním režimu (vázaná živnost)
- mimoškolní výchova a vzdělávání (volná živnost)

Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností (změny nařízení vlády č. 491/2004 Sb, č. 100/2005 Sb.) podle § 73 a odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění. Příloha č. 4 k nařízení vlády - obsahové náplně volných živností, č. 114, příloha č. 2 k nařízení vlády - obsahové náplně vázaných živností, skupina 214 - ostatní.
Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) (ve znění pozdějších změn a doplnění), příloha č. 2 k živnostenskému zákonu.

3. Živností není výchova a vzdělávání v předškolních zařízeních zařazených do sítě předškolních zařízení podle zvláštního právního předpisu

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, podle §23 odst. 3, §35 odst. 2 a §123 odst. 5 zák. č. 561/2004 Sb. - školský zákon, (změna: vyhl. č. 43/2006 Sb.).

Tato předškolní zařízení jsou součástí vzdělávací soustavy a jsou zapsána do školského rejstříku. Zřizovat lze mateřské školy s celodenním, polodenním a internátním provozem.
Předškolní vzdělávání má 3 ročníky.

4. Režim dne v obou typech předškolních zařízení musí zohledňovat věkové a fyzické zvláštnosti dětí, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, režim stravování včetně pitného režimu. Tyto upraví každý ze shora označených subjektů ve svém provozním řádu.

5. Subjekt, který vykonává činnost školky, zodpovídá za dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

6. Osoba provozující živnost péče o dítě do 3 let věku v denním režimu a osoba provozující živnost "výchova a mimoškolní vzdělávání", je-li živnost provozována v provozovně, má stejně jako školy zapsané do školského rejstříku povinnost zajistit, aby byly splněny hygienické požadavky upravené prováděcím právním předpisem na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou, úklid a nakládání s prádlem.

7. Režim stravování včetně pitného režimu upraví předškolní zařízení v provozním řádu. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle příslušných ustanovení školského zákona podmínky školního stravování tak, jak je uvedeno dále.

Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými v příloze č. 1 k vyhlášce 107/2005 Sb. a rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2 k této vyhlášce.

8. K předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění je zařízení pro výchovu a vzdělávání povinno zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby.

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (ve znění pozdějším změn a doplnění).

Kompletní podoba expertízy je k nahlédnutí v Gender Studies, o.p.s., Gorazdova 20, Praha 2.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *