x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

Zpravodaj 03/2021 Soukromí a práce - hledání rovnováhy

Tipy z knihovny ke slaďování

31.8.2021, Lucie Königsmarková, Gender Studies, o.p.s.

Pro toto číslo jsme pro vás připravili výběr knih z fondu knihovny Gender Studies, které se zabývají tématem slaďování pracovního a osobního života. Pokusili jsme se obsáhnout co nejširší spektrum témat, která se s touto oblastí pojí. Současně tak chceme obohatit téma aktuálního zpravodaje, které bylo zároveň tématem uplynulého ročníku soutěže Firma roku: Rovné příležitosti, o určité teoretické zázemí.

KRÖGER, Teppo a Jorma SIPILÄ. Overstretched: European families up against the demands of work and care. Oxford: Blackwell, 2005. ISBN 1-4051-3212-4.

Publikace je výstupem mezinárodního projektu SOCCARE, v jehož rámci probíhaly kvalitativní výzkumy rodinné péče ve Finsku, Francii, Itálii, Portugalsku a Spojeném království. Výsledkem je sedm studií na různá témata související s organizací péče v evropských rodinách.

Setkáme se v nich s klasickými i okrajovějšími tématy souvisejícími se slaďováním pracovního a osobního života viděnými nejen perspektivou různých států, ale také různých sociálních skupin a rodinných uspořádání. Mezi výzvy slaďování, které byly v rámci mezinárodních průzkumů analyzovány, patří například dopad atypické pracovní doby na péči o děti (především směnný provoz, ale také pružná pracovní doba), strategie organizace péče o děti v imigrantských rodinách a v širším mezinárodním srovnání či realizace péče a vyjednávání o ní v rodinách tzv. sendvičové generace [= lidé v dospělém věku, kteří mají již odrůstající, ale stále nesamostatné, děti, o které se však nadále starají, a zároveň jim přibývá nová starost o stárnoucí rodiče].

Ačkoli je publikace již staršího data, témata v ní obsažená jsou stále velmi aktuální. Mezinárodní srovnání různých oblastí péče, které nabízí, může být nosné nejen pro navazující komparaci, ale také pro přehled o vývoji problematiky slaďování v čase.

 

SIROVÁTKA, Tomáš a Ondřej HORA, ed. Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. Boskovice: Fakulta sociálních studií (Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti) Masarykovy univerzity v Brně v nakl. Albert, 2008. ISBN 978-80-7326-140-5.

Předchozí publikace se soustředila na mezinárodní srovnání několika evropských států, kniha Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti analyzuje v podobném duchu lokální situaci. Devět studií nabízí komplexní pohled na problémy a dilemata, která řeší české rodiny v rámci péče o děti a domácnost a v zaměstnání. Zabývají se také důsledky, které problémy na soukromé úrovni přinášejí široké společnosti.

Autoři*rky se na širší úrovni zabývají sociální politikou českého státu a jejím vlivem na soukromou sféru: rozdělené péče a zapojení žen do trhu práce a jejich návrat po přerušení kariéry kvůli péči o dítě/děti. Na úrovni osobních strategií a trendů v rodinách pak analyzují také hlubší, komplexnější otázky, například hodnotu dítěte v životě českých rodin, identitu matky se silnou vazbou na kariéru nebo roli redukce nejistoty v rozhodování o rodičovství a v plánování rodiny. 

Není bez zajímavosti (ale zároveň asi nepřekvapí), že v mnoha oblastech výzkumu se v České republice projevuje silný genderový konzervativismus v oblasti dělby práce v domácnosti. Zajímavé je, že je tomu stejně i u méně tradičních rodinných uspořádání, např. u nesezdaných párů.

Oproti předchozí publikaci zde najdeme také pohled zaměstnavatelských organizací na harmonizaci práce a rodiny. Blanka Plasová ve svém textu analyzuje jak vztah zaměstnavatelů k jednotlivým opatřením usnadňujícím slaďování práce a rodiny, tak obecněji jednotlivé flexibilní formy práce.

 

Dále doporučujeme:

KUCHAŘOVÁ, Věra, Jana BARVÍKOVÁ, Sylva HÖHNE, Olga NEŠPOROVÁ, Jana PALONCYOVÁ a Lucie VIDOVIĆOVÁ. Zpráva o rodině 2020. Praha: VÚPSV, 2020. ISBN 978-80-7416-379-1. Dostupné také v PDF: https://www.mpsv.cz/documents/20142/225508/Zpr%C3%A1va+o+rodin%C4%9B+2020.pdf/c3bdc63d-9c95-497d-bded-6a15e9890abd 

KOTKOVÁ, Anna a Jarka ŠVARCBACHOVÁ. Mezi péčí a prací: diskriminace na trhu práce a jak se jí bránit. Gender Studies, 2014. Dostupné také v PDF: https://aa.ecn.cz/img_upload/8b47a03bf445e4c3031ce326c68558ae/mezi-peci-a-praci-publikace.pdf 

KŘÍŽKOVÁ, Alena. Práce a péče: proměny "rodičovské" v České republice a kontext rodinné politiky Evropské unie. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2008. Sociologické aktuality. ISBN 978-80-86429-94-6.

MARKSOVÁ-TOMINOVÁ, Michaela. Rodina a práce: jak je sladit a nezbláznit se. Praha: Portál, 2009. Rádci pro rodiče a vychovatele. ISBN 978-80-7367-615-5.

MAŘÍKOVÁ, Hana, Alena KŘÍŽKOVÁ a Marta VOHLÍDALOVÁ. Živitelé a živitelky: reflexe (a) praxe. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. Gender sondy. ISBN 978-80-7419-100-8.

NEDĚLOVÁ, Karolina. Rodina v profesním životě ženy: modely rodiny podporující profesní dráhu ženy... V Praze: Prostor pro rodinu, z.ú., 2016. ISBN 978-80-260-9524-8.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *