x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

04/2017 Duševní zdraví v zajetí stereotypů

Vrátit lidem radost a chuť do života

30.11.2017, Lucie Šídová, Freya

Sexuální asistence je poměrně novou službou pro lidi s hendikepem a seniory/seniorky. V letošním roce, konkrétně v říjnu, oslavila již dva roky své existence. Jaký byl její vývoj? Jak funguje? Co je to vlastně sexuální asistence a kdo ji využívá?

Píše se rok 2013 a poprvé se v rámci stáže od německých organizací, které pracují se ženami ze sexbyznysu, dozvídáme o službě sexuální asistence. V Německu byl právě vyškolen 1 pracovník a 8 nových pracovnic, které se budou věnovat sexualitě lidí s hendikepem, seniorům a seniorkám. Tito pracovníci a pracovnice se nazývají sexuálními asistenty/asistentkami. V zahraničí se ještě můžeme setkat s názvy jako jsou sexuální důvěrníci, dotykoví pracovníci/e či s pojmem sexuální doprovázení. Sexuální asistent/asistentka nabízí podpůrné aktivity pro lidi s hendikepem, seniory, seniorky. Pomáhají jim prožívat jejich potřeby v oblasti sexuality. Jedná se například o poradenství v oblasti sexuality, nácvik masturbace, doteky, společnou nahotu, koupel, nákup erotických pomůcek, masáže od klasických po erotické, sexuální interakce, kam patří i sex atd.

V roce 2013 vzniká první velký článek k tématu s názvem Od sexuálních služeb k sexuální asistenci a téma je poprvé prezentováno na mezinárodní konferenci, kterou pořádala organizace ROZKOŠ bez RIZIKA. Velký zájem o téma ze strany médií, lidí s hendikepem, pracovníků/ic pomáhajících profesí či studentů/ek, kteří se chtějí tématu věnovat ve svých bakalářských a diplomových pracích, ukazuje, že jsme otevřeli velké tabuizované téma, o které je zájem, o kterém se tak trochu ví, ale moc nemluví.

Následuje podpora projektu, v rámci něhož se také proškolily sexuální asistentky, vznikají články k tématu, web, logo, pojmosloví, diplomové práce, kapitoly v knihách, přednášky, besedy, promítání zahraničních filmů, které se tématikou zabývají. Jsme ve všech médiích i zahraničních. Volají nám organizace ze Slovenska, Rakouska a další a chtějí konzultovat, jak mohou sexuální asistenci zavést i ony. Ministerstvo vnitra nám dává posudek, že náš projekt je v souladu s trestním právem a že sexuální asistentky zde mohou být a nabízet své služby, jen pozor na paragraf kuplířství. Projekt Právo na sex, díky němuž jsme otevřeli téma sexuální asistence, získává mezinárodní cenu publika Sozial Marie a patří mezi 36 nejlepších projektů ze střední Evropy.

V roce 2015 bylo proškoleno prvních pět sexuálních asistentek, které doposud pracují. Prošly školením, které vedly zahraniční partnerské organizace, které nám také předaly know-how. Sexuální asistenti/ky Erich, Eva, Nina a sexuální pedagožka Catherine se s námi podělili o zavedení sexuální asistence v Německu a Švýcarsku. Byli nám oporou při rozjezdu služby a v začátcích nám dávali rady, když jsme si nebyli jisti. Bez nich by tu sexuální asistenci nebyla.

Vnímali jsme, že je potřeba službu rozjíždět pozvolna, s rozmyslem a respektem k lidem, kterých se týká a k tématu sexuality. Přesto se objevily komentáře, že Česká republika není na sexuální asistenci připravena, že je to moc rychlé, nebezpečné a objevily se obavy, že může dojít ke zneužití klientů/ek. Byli jsme vystaveni dotazům, kdo jsou ty ženy a zda jsou dobře proškolené. Nápor na nás byl neuvěřitelný. My i sexuální asistentky jsme čelili předsudkům, zda pracovnice jak sociální, tak sexuální a k tomu z ROZKOŠE bez RIZIKA, jsou důvěryhodné, mají to pod kontrolou a jsou k zavádění služby legitimní. Vzdorovali jsme tlaku společnosti, která čekala, jak se nová a kontroverzní služba bude vyvíjet a čekala na každou chybu, která se v rámci služby sexuální asistence stane. Pochybení by mohlo stát pověst organizaci. Muselo to prostě klapnout. Druhá šance nebyla.

Oporou nám byly zpětné vazby od lidí, kterých se sexuální asistence týkala osobně a kteří ji využili a chtěli nám poděkovat. Volali nám rodiče a děkovali za novou službu. Bylo to dojemné a krásné.

Uvědomili jsme si, jak je to silné a neřešené téma. Jak je velmi těžké pro lidi se zdravotním postižením, ať již žijí ve svém bytě, u rodičů či v pobytovém zařízení, navázat vztahy a prožívat důstojně svoji sexualitu. Bylo jasné, že také mají své potřeby, svá přání, tužby, ale nemají možnosti jako lidé bez hendikepu. Sexuální asistenci chápeme jako možnost, a ne jako řešení pro ty, co nemohou naplnit svoji sexualitu. Co jim však nejvíce chybí je blízkost druhé osoby a společné soužití, s čímž se svěřují právě sexuálním asistentkám.

Naplnění sexuality přitom patří mezi základní životní potřeby každého člověka a je přirozenou a důležitou součástí lidského života. Přesto je stále tabuizovanou oblastí, která je opředena spoustou mýtů a předsudků. Nenaplněná sexualita se může projevit fyzickými a psychickými problémy, sníženým sebevědomím, negativním vztahem ke svému tělu, úzkostí, depresí nebo agresí vůči sobě či okolí.

Ne každá organizace však vnímá, že jejich klienti a klientky chtějí prožívat svoji sexualitu. Stále jsou tu mýty, které bohužel ovlivňují nejen společnost, ale i pomáhající pracovníky/ice a pečující osoby (rodiče, opatrovníky). Jsou sociální a zdravotnická zařízení, kde důstojné prožívání sexuality není možné a klienti a klientky jsou za své projevy sexuality trestáni či medikováni. Jsou ale i organizace, které se věnují tématu sexuality a sexualita je nedílnou součástí života každého klienta a klientky.

Sexuální asistence je tu dva roky. Získala si své místo. Zpětné vazby na ni jsou pozitivní. Nejsou žádné stížnosti. Začíná si získávat důvěru pomáhajících organizací, které začínají sexuální asistentky zprostředkovávat pro své klienty. Klientky zatím o službu nemají zájem. Chtějí muže, kteří v této oblasti zatím proškoleni nebyli. Není to o tom, že bychom na ženy nemysleli, ale v době rozvoje sexuální asistence jsme pracovali v organizaci, která pracovala se ženami a vyškolit právě ženy pro nás bylo vlastně jednodušší. Znali jsme je, měli jejich důvěru.

Přesto mohou služby sexuálních asistentek využít i ženy. Sexuální asistentky nerozlišují, zda služby poskytují ženám, mužům či transgender osobám. Možná zde panuje obava, strach či stud z jejich strany služby využít. Sexuální asistence je určena i párům, které potřebují asistenci při sexuálním styku či hledání vhodné polohy pro něj.

Prožívání sexuality je důležité pro muže i ženy. Pomáhající pracovníci/e, kteří se v této oblasti vzdělávají, vědí a vnímají, že téma se týká všech, i když projevy nenaplněné mužské sexuality mohou být někdy více viditelné než projevy ženské sexuality. Důležité je také znát obsah pojmu sexualita. Když se řekne pojem sexualita, většině lidí se vybaví pouze sex, ale neuvědomují si, že do této oblasti spadá spousta dalších oblastí jako je například sexuální výchova, doteky, intimita, blízkost, vztahy, rodina, masáže, sexuální identita, masturbace, pohlavní styk, sexuální projevy a chování společensky tolerované i odsuzované, namlouvání, sexuální touhy, partnerství, láska, rodičovství, důvěra a další.

Sexuální asistence může pomoci zmenšit agresivitu lidí se zdravotním hendikepem, kteří nemohou naplňovat svoji sexualitu. Může napomoci ke snížení zneužívání klientů a klientek navzájem, ale i  projevů se sexuálním podtextem vůči pomáhajícím profesím. A co je podstatné, dokáže vrátit lidem radost a chuť do života, jak dokazují kazuistiky klientů, kteří službu využili.

 

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *