x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

01/2016 Proč má Mezinárodní den žen stále smysl?

Z knihovny Gender Studies

29.2.2016, Michaela Chržová, Gender Studies, o.p.s.
Dnešní společnost podléhá mnohým stereotypům, kterým je třeba porozumět, aby bylo možné pracovat na jejich odbourávání. Dokonce i sami v sobě podvědomě některé představy živíme. Publikace, které představujeme v tomto článku, jsou čtivými a bohatými zdroji informací, jež mohou vést k pochopení různých předsudků, s nimiž se setkáváme v pracovním i soukromém životě každý den.

Obě knihy se zabývají genderem v celé jeho šíři, jedna je ještě žhavou, dlouho očekávanou novinkou a ta druhá stálicí a s trochou nadsázky v podstatě „biblí“ genderových studií.

Novější z textů (Vyvlastněný hlas) nabízí vhled do předlistopadové historie českých žen a mužů. Text pomáhá pochopit vývoj některých současných problémů a aspektů naší společnosti, jež byla ovlivněna dobou, ve které se prolínaly emancipační a tradicionalistické tendence. Druhá představovaná kniha (Ženy, muži a společnost) je základní literaturou oboru gender studies. Přináší komplexní vhled do problematiky jednotlivých oblastí tohoto průřezového tématu.

Vyvlastněný hlas

Havelková, Hana, Oates-Indruchová, Libora. Vyvlastněný hlas: proměny genderové kultury české společnosti 1948 - 1989.  Hana Havelková, Libora Oates-Indruchová (eds.).  Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2015. 512 s. ISBN 978-80-7419-096-4.

Publikace Vyvlastněný hlas vyšla v loňském roce. Obsahuje soubor textů, které se zabývají proměnami genderové kultury české společnosti v období mezi lety 1948 a 1989. Autoři a autorky ve svých příspěvcích obsáhli v předlistopadových souvislostech celou řadu témat, která gender nese. Jednotlivé texty jsou rozděleny do dvou bloků.

První část s titulkem Gender jako sociální kategorie hovoří o genderu z hlediska socialistického státu. Nalezneme zde texty, které se na věc dívají v kontextu práva a politiky. Jeden z příspěvků představuje problematiku postavení žen v Československu v datech dobových sociologických výzkumů. V prvním bloku textů je také prostor věnovaný ženským organizacím či otázce podob manželství, na niž je zde nahlíženo z hlediska tehdejší populárně-naučné literatury. Obsah knihy zahrnuje také státní přístup k homosexualitě a neheterosexuálním životům v době normalizace. Blok textů uzavírá příspěvek k tématu konstruování identity „československé socialistické ženy.“

Druhý oddíl nese název Gender jako symbolická kategorie. Touto částí publikace se prolíná téma kultury a veřejného života. Právě zde jsou texty hovořící o tehdejší československé literatuře, spartakiádách, kulturní reprezentaci genderu i feministické kinematografii Věry Chytilové a Ester Krumbachové. Závěrečný text hovoří o nemoci AIDS mimo jiné jako o dobové metafoře společenského úpadku.

Ženy, muži a společnost

Renzetti, Claire M., Curran, Daniel J. Ženy, muži a společnost. Claire M. Renzetti; Curran, Daniel J.; z angličtiny přeložil Lukáš Gjurič ... [et al.].  1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 642 s. ISBN 80-246-0525-2.

Český překlad učebnice, kterou vytvořil kolektiv amerických sociologů a socioložek, je jednak vynikajícím informačním zdrojem pro laickou i odbornou veřejnost a jednak poutavým obohacením všednodenní četby. Publikace patří dnes k základní literatuře oboru gender studies. Čtenáři a čtenářky mají možnost seznámit se se současným feministickým myšlením a feministickým pohledem na odlišnou mužskou a ženskou životní zkušenost se soudobou sociální a politickou realitou.

Kniha přináší obecný přehled studia genderu ze sociologického pohledu i historické perspektivy a provází čtenáře a čtenářky až k současným feministickým směrům. Text se zabývá se otázkou, zda a jak se liší ženy a muži. Publikace se věnuje souvislostem mezi biologií, pohlavím a genderem. Kromě kontextu hormonů a pohlavní diferenciace, otázek rozdílů takzvaně mužského a ženského mozku, je kapitola věnována také vzájemnému působení biologie a kultury.

Významná část knihy se zabývá genderovými rolemi. Autorka probírá téma genderové socializace v raném dětství, věnuje se vztahům rodičů a dětí a tomu, jak jsou lidé ovlivněni školstvím i médii a jejich jazykem. Učebnice nevynechává problematiku intimních vztahů, ani souvislosti mezi genderem a zaměstnaností, ekonomikou, kriminalitou, spravedlností, politikou, vládou nebo armádou.

Publikace se zabývá tématem genderu a spirituality ve spojitosti jednak s představami o Bohu, ale také provázaností s jednotlivými světovými náboženstvími, komentován je například také ekofeminismus.

Poslední kapitola se věnuje zdraví ať už v pohledu na úmrtnost a délku života, na zdravotní péči či sport a tělesnou kondici. Zde je také prostor pro komentář k normám krásy a duševnímu zdraví.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *