x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

01 / říjen 2005 Rovné příležitosti rovná se prosperující společnost

Začněte s rovnými příležitostmi u vás ve firmě!

30.9.2005, Alexandra Jachanová Doleželová, Lada Wichterlová, Gender Studies, o.p.s.
Uvažujete-li o zavádění rovných příležitostí ve vaší firmě, poradíme vám v následujících řádcích jak na to. Mnohé české firmy či zastoupení zahraničních firem v České republice již následují trend rovných příležitostí žen a mužů v zaměstnání, který je součástí vývoje evropské společnosti k větší demokratičnosti.

Uvažujete-li o zavádění rovných příležitostí ve vaší firmě, poradíme vám v následujících řádcích jak na to. Mnohé české firmy či zastoupení zahraničních firem v České republice již následují trend rovných příležitostí žen a mužů v zaměstnání, který je součástí vývoje evropské společnosti k větší demokratičnosti.

Nejdříve je nutné si ujasnit, proč vlastně rovné příležitosti propagovat. Je k tomu hned několik pádných důvodů:
- umožníte-li zaměstnancům a zaměstnankyním snadněji slaďovat rodinné a pracovní povinnosti, zvýšíte jejich motivaci a loajalitu k podniku;
- může se vám podařit navýšit zisk (seriózní studie ukazují, že uplatnění rovných příležitostí ve firmě zvyšuje produktivitu zaměstnanců/-kyň, která přispívá ke zvýšení zisku firmy);
- zvýší se počet žen ve vaší firmě - vzhledem k vysokému procentu žen studujících vysoké školy představují ženy nevyužitou rezervu dovedností;
- zabráníte diskriminaci na pracovišti, která vede ke zvýšenému stresovému zatížení zaměstnanců/-kyň;
- získáte dobrou pověst, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR zaštiťuje Soutěž o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi v ČR a podporuje podniky, které daná opatření zavádějí;
- nařizuje to zákon.

Většina velkých firem v Severní Americe a v západní Evropě již princip rovných příležitostí uplatňuje. Na základě dobrých zkušeností ze zahraničí vám nabízíme několik technik či opatření, které vylepšují pracovní podmínky pro zaměstnance a zaměstnankyně tím, že jim umožňují více se věnovat rodině, aniž by zároveň docházelo k poškození jejich kariéry:
- flexibilní pracovní doba,
- práce z domova,
- posilování postavení žen v řízení (poskytovat ženám, u kterých lze očekávat profesní růst mentorovací programy, které jsou založeny na výměně zkušeností napříč generacemi a pozicemi, existuje např. mentoring uvnitř divize, mentoring napříč divizemi a mentoring napříč jinými firmami, ad.),
- pracovní podmínky přátelské rodině (patří sem například zavedení podnikové školky, což začíná být aktuální zvláště v současné situaci, kdy se začala zvyšovat porodnost),
- nesexistické pracovní prostředí.

Jak na to?

Užitečné je začít vypracováním plánu rovnosti žen a mužů. Tento plán zřetelně odůvodní vaši snahu vytvořit a aplikovat postupy, které nediskriminují zaměstnance na základě pohlaví a které poskytnou stejné šance všem zaměstnancům/-kyním a uchazečům/-kám.

1. Výzkum / šetření
Východiskem pro vypracování plánu rovných příležitostí je zjištění (výzkum) současné situace ve vaší firmě. Bez podrobné znalosti reálné situace není možné provádět změny. Nechte si udělat výzkum - zjistěte kolik zaměstnáváte žen, na jakých pozicích atd. Data, která získáte, vám mohou například ukázat, že máte oddělení, kde je mizivý či žádný počet žen, že máte oddělení, kde ženy jsou, ale pouze na velmi nízkých pozicích, a naopak, že máte jiné oddělení, kde je víc žen a to ve všech pozicích. Přesný popis, jak má šetření vypadat, najdete v příručce Proč a jak vypracovat plán rovnosti žen a mužů, kterou vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí v roce 2003.

Po dokončení šetření pečlivě vyhodnoťte všechna data, abyste zjistili, zda existují rozdíly v pracovních podmínkách pro ženy a muže. Na základě těchto rozdílů vypracujte konkrétní kroky ke změně.

2. Analýza potřeb
Udělejte malé šetření (např. dotazníky nebo řízené rozhovory) mezi vašimi zaměstnanci a zaměstnankyněmi. Zeptejte se, co je pro ně při harmonizaci práce a rodiny nejobtížnější, co by jim usnadnilo kariérní postup, co by usnadnilo návrat po mateřské dovolené apod. Navrhněte opatření, o jejichž zavedení uvažujete, a nechte zvolit zaměstnance to z nich, které by nejvíce uvítali.

Vyhodnoťte potřeby svých zaměstnanců a snažte se jim při projektování programu rovných příležitostí vycházet vstříc.

3. Vypracování plánu rovných příležitostí
Plán je možné vypracovat ve spolupráci s odborovou organizací, která také sleduje plnění závazků potírání diskriminace. Jinak je za politiku rovných příležitostí ve firmě odpovědný vyšší management, který pravidelně reportuje statutárním orgánům. S plánem by měli být následně seznámeni všichni zaměstnanci a zaměstnankyně, včetně nejvyššího managementu a personálních organizací.

Plán rovnosti žen a mužů by měl obsahovat:
- spolupráci zaměstnanců a zaměstnavatelů na vyvíjení politiky rovných příležitostí,
- pracovní podmínky vhodné pro ženy a muže,
- sladění pracovního a rodinného života,
- boj proti obtěžování a sexuálnímu obtěžování,
- podpora rovného zastoupení (rovné zastoupení znamená, že podíl žen a mužů v dané skupině je mezi 40 a 60 procenty a že dlouhodobý cíl je 50 ku 50),
- přijímání pracovníků a povyšování (stejná pravidla pro ženy a muže),
- stejné odměňování za práci stejné hodnoty.

4. PR plánu rovných příležitostí
Rovné příležitosti se jistě stanou pozitivně diskutovaným tématem ve firmě, informace o nich mohou být šířeny např. prostřednictvím firemních časopisů. Všichni zaměstnanci by měli být s tématem seznámeni. Je vhodné důkladněji vyškolit vyšší management a oddělení lidských zdrojů. První školení by mohlo obsahovat tyto body:
- vysvětlení pojmu diskriminace a s jakou diskriminací se mohou zaměstnanci setkat;
- odbourání stereotypu určujícího, že určitá zaměstnání jsou vhodná pro muže a určitá pro ženy;
- upozornění, že veškeré předsudky týkající se žen a mužů jsou ve firmě nepřípustné;
- poukázání na to, že zaměstnanci musí být hodnoceni pouze podle odvedené práce a nikoliv podle jiných faktorů (např. počtu dětí či nemocnosti).

5. Kompetence při prosazování politiky rovných příležitostí
Za zavedení politiky by měla zodpovídat určitá osoba či skupina podle velikosti společnosti. Alespoň jedna osoba by měla pokračovat v každodenní kontrole dodržování všech pravidel a měla by být umístěna v oddělení lidských zdrojů. Zodpovědný/á zaměstnanec/-kyně by měl mít kontakt s vyšším managementem, aby jeho/její návrhy mohly být ihned řešeny. Pokud nemá dostatečné kompetence, nemůže prosadit důležitá opatření.

Již teď jste na dobré cestě k prosazení rovných příležitostí, které přinášejí lepší kvalitu života. Vypracujte plán pro rovnost žen a mužů ve firmě a po jeho uplatnění se přihlaste do Soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi v České republice! My Vám řekneme, jak jste na tom.

Plán rovnosti žen a mužů můžete vypracovat na základě příručky Proč a jak vypracovat plán rovnosti žen a mužů, kterou vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí v roce 2003 a doporučení Britské komise pro rovné příležitosti Guidelines for Equal Opportunities Employers.

Potřebujete-li poradit při zavádění rovných příležitostí do firmy, zjistit jaká opatření se zavádějí jinde ve světě a s jakým efektem, která opatření jsou vhodná pro prostředí České republiky a další otázky, kontaktujte nás.

Líbil se Vám článek? Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma).

Email *