x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

11/2011 Téma tohoto čísla

Genderově a věkově senzitivní marketing

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
po dlouhé době se znovu vracíme k tématu marketingu a k otázce, jak marketing souvisí s genderovou a věkovou problematikou. Na stránkách našeho zpravodaje se většinou věnujeme personálním aspektům fungování firem – jaké směrnice na podporu rovných příležitostí ten který podnik má, jakými dobrými praxemi se v oblasti diverzity může pochlubit a podobně. Není však dobré zapomínat na to, že ty nejlepší firmy fungují skvěle – citlivě a rovně – nejen co se přístupu k (potenciálním) zaměstnancům a zaměstnankyním týká, ale že bez zbytečného sexizmu a ageismu zvládají také například sféru PR a reklamy.

V tomto čísle lákám především na články odbornic na slovo vzatých. Zajímavé a poučné jsou příspěvky Lucie Kuldové o sociálním marketingu a Jany Doválelové o nových trendech v marketingu. Brněnská organizace Nesehnutí se s námi podělila o zkušenosti s udělováním anticeny „Sexistické prasátečko“ a pražská neziskovka Elpida informuje o kampani „Nech mého dědečka/Nech mou babičku na pokoji.“ Redaktorka Lada Wichterlová zpovídala personalistku Barboru Stejskalovou – výsledkem je rozhovor o překonávání bariér při prosazování programů rovných příležitostí ve firmě T-mobile.

Těšíme se, že Vás brzy uvidíme na některé z našich chystaných akcí (viz rubriku „Aktuálně“).

Hezký podzim,

Nina Bosničová, šéfredaktorka.

Obsah čísla

Aktuálně...

Pozvánka na konferenci a předání cen: Firma roku: Rovné příležitosti 2011

Srdečně Vás zveme na konferenci a vyhlášení soutěže Firma roku: Rovné příležitosti 2011, jejíž tématem je rovné odměňování. Proběhne 28.11.2011 v prostorách T-mobile Czech republic, a.s. v Praze. Konference je zaměřená na rovné odměňování žen a mužů ve firemním prostředí, na příklady z praxe a konkrétní nástroje pro zavedení rovného odměňování.
Rovné příležitosti v praxi

Nové marketingové trendy slibují méně genderových stereotypů v reklamě

O nových trendech v marketingu se hovoří převážně v souvislosti s rozvojem tzv. „nových digitálních médiích“, jako jsou internet, mobilní telefony, tablety atd. Jejich společnými znaky jsou interaktivita, přenosnost, schopnost vytvářet komunity, možnost třídění informací, schopnost generovat akce a transakce.
Rovné příležitosti v praxi

Sociální/Cause Related Marketing jako efektivní nástroj CSR

V současné době již nestačí nabízet kvalitní produkty a služby za konkurenceschopnou cenu. Je třeba obstát v konkurenčním boji a odlišit nejen své výrobky v rámci konkurenční výhody. Zapojení firmy do prospěšných aktivit se stává celosvětově stále významnějším. Sociální resp.
Rovné příležitosti v praxi

Sexistická prasátečka mezi firmami

Letos pořádá občanské sdružení NESEHNUTÍ již třetí ročník soutěže Sexistické prasátečko. Jedná se o soutěž o nejvíce sexistickou reklamu, kterou se firmy prezentují na území České republiky.
Rovné příležitosti v praxi

Mluvme o stáří: Nech mou babičku na pokoji!

Tak se jmenuje dlouhodobá kampaň proti diskriminaci seniorů obecně prospěšné společnosti Elpida plus. Chce jí upozornit na klesající míru porozumění mezi generacemi v naší společnosti.
Osobnost

Překonávání bariér při prosazování programů rovných příležitostí ve firmě T mobile

Na konci listopadu proběhne slavnostní vyhlášení vítězných zaměstnavatelů letošního ročníku soutěže o ocenění Firma roku: Rovné příležitosti, kterou loni vyhrála společnost T-mobile. Přinášíme rozhovor s výkonnou ředitelkou lidských zdrojů Barborou Stejskalovou o tom, jak vítězové  loňského ročníku prakticky rovné příležitosti prosazují.
Gender Studies

Bez B nemá smysl říkat A: aneb nedotáhnutá hra na flexibilitu: Z kulatého stolu Gender Studies o zařízení péče o předškolní děti

V České republice bude možné od roku 2012 čerpat rodičovskou dovolenou zcela flexibilně. Rodičovský příspěvek pak bude moci rodič čerpat jakkoli dobu až do vyčerpání částky 220.000,-, s nejvyšší možnou měsíční částkou 11.500,-. Výši částky a dobu čerpání bude možné měnit i několikrát, maximálně po ¼ roce.

Co si myslíte o ... ?

Proč dává genderově a věkově senzitivní marketing smysl?
Na otázku odpovídají:

Nina Bosničová, projektová manažerka, Gender Studies, o.p.s.

V tomto případě můžeme, dle mého názoru, mluvit o dvou „smyslech.“ Jeden je etický a druhý pragmatický. Firmy na celém světě, Českou republiku nevyjímaje, zatím jako důležitější vnímají pragmatickou stránku věci, morální rozměr přichází na řadu až pak a souvisí s konceptem společenské zodpovědnosti. Společensky odpovědný podnik se chová eticky jak směrem dovnitř – nedopustí diskriminaci na pracovišti – i navenek – nedovolí, aby firma pro prodej svých služeb a výrobků využívala sexisticky nebo ageisticky laděný marketing. V ideálním případě spolupracuje HR a marketingové oddělení tak, aby výsledný dojem z firmy byl konzistentní, jinými slovy, aby personální politika a praxe daného podniku souzněla s jeho marketingovým chováním. Pragmatické důvody využití genderově a věkově senzitivního marketingu jsou dány zejména touhou získat si pro svůj produkt co nejvíce zákazníků a zákaznic. Šanci naplnit toto přání má jenom takový marketing, který předem nevylučuje jisté zákaznické segmenty – ženy, popřípadě starší lidi.

Kateřina Jonášová, publicistka, feministka

Sesterství genderu a marketingu vidím jako extrémně prospěšné především proto, že toto spojení kritizuje stávající marketingovou iluzi: to, že se trh obrací k jakési homogenní společnosti, která je mladá, úspěšná, zdravá a dobře vypadá. Tato diskriminující slepota postihuje jak rod-gender, tak i starší věkové skupiny či jiná etnika. Ekonomická zajímavost a efektivita genderově citlivého pojetí trhu má dvě potenciality. Na jedné straně umožňuje vytvoření nových způsobů komunikace, nových produktů, nových forem služeb – doufejme bez užívání stávajících stereotypů. Na druhé straně je ovšem třeba předcházet tomu, aby se gender nestal další potravou nenasytné spotřební tlamy a aby nevědomky nenapomáhal pouze nalezení nových mezer na trhu.

Petra Štogrová Jedličková, manažerka, PricewaterhouseCoopers a členka Správní rady Gender Studies, o.p.s.

Je to nejlevnější způsob jak dát najevo svou společenskou zodpovědnost. Jsme zvyklí, že jsou v reklamách zobrazovány určité skupiny lidí určitým způsobem, nové zobrazení může mít větší dopad, protože firma ukáže svoje sociální cítění a odliší se na trhu. Je také důležité upozornit na rovné příležitosti v širším kontextu, nejen ve vztahu k mužům a ženám, ale i ve vztahu k dalším skupinám obyvatel, které v reklamě buď nevídáme vůbec a nebo ve stereotypních rolích. Jedná se o zdánlivě samozřejmé, přitom skrývané skupiny.

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí