x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

03/2013 Téma tohoto čísla

Čas na alternativu

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
věřím tomu, že zdaleka nejsem jediná, kdo u sledování politické, ekonomické a sociální situace ve světě i u nás nabývá dojmu, že je nejvyšší čas najít vhodnou alternativu k silně problematickému statu quo. Týká se to samozřejmě i otázek kolem stárnutí a stáří. Jak tyto fenomény vnímáme? Jak jejich percepce ovlivňuje postavení starších osob ve společnosti a na pracovním trhu? Jsme schopni život se všemi jeho cykly prožít smysluplně a spokojeně?

Hned několik příspěvků v novém čísle zpravodaje „Rovné příležitosti“ naznačuje směr. Vřele doporučuji rozhovor s ekologickou ekonomkou Evou Fraňkovou, která se zanícením mluví o možných alternativách ve světě financí. S konceptem úspěšného stárnutí nás v kontextu pozitivní psychologie seznamuje článek Aleny Slezáčkové z Masarykovy univerzity v Brně. O tom, jak lidé v České republice vidí věkovou hranici mezi mládím a stářím, informuje text socioložky Lucie Vidovićové.

Již tradiční součástí newsletteru je zamyšlení Lady Wichterlové nad genderovými rozměry důchodového systému. Přinášíme také již třetí díl seriálu o genderu a penzích autorky Radky Dudové ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR.

Přeji krásný podzim s chutí přemýšlet nad změnou,

Nina Bosničová, šéfredaktorka.

Obsah čísla

Rovné příležitosti v praxi

Kdy končí mládí, kdy začíná stáří a co je mezitím?

Při využití poměrně velké zkratky bychom mohli říci, že v historii lidské společnosti odrážejíc intenzitu a disponibilitu měření chronologického času byla otázka „Kolik je Vám let?“ nejdříve nesmyslná, později zásadní, pak mírně politicky nekorektní a konečně nerelevantní.
Rovné příležitosti v praxi

Jak udržet starší lidi na pracovním trhu

V celé Evropské unii se vlády společně se sociálními partnery (tedy zástupci zaměstnavatelů a zaměstnaných) snaží řešit vzrůstající počet osob v důchodovém věku. Je potřeba hledat způsoby, jak tuto skupinu udržet v aktivním pracovním zapojení a omezit tak zatížení důchodových systémů. V článku přinášíme informace o tom, jaké strategie lze zaujmout.
Rovné příležitosti v praxi

Druhá dcera, která se nebojí výzev

Tvář Jany Niklové určitě znáte ze sportovního zpravodajství České televize. Byla jednou z prvních žen, které pronikly do mužského světa sportovních zpráv. Jak se jí to povedlo? Prostě se jen nebála chopit se příležitostí, které se nabízely.
Gender a penze

Reformy důchodového systému v ČR a jejich dopady na ženy – díl třetí: Minimální nutná doba pojištění a minimální příjem zakládající nárok na pojištění

Potřebná doba pojištění pro nárok na starobní důchod činila do roku 2010 celkem 25 let při dosažení důchodového věku. Tato doba se bude postupně prodlužovat až na 35 let (viz zákon 305/2008 Sb.). V evropském srovnání se jedná o relativně dlouhou dobu, která např. u vysokoškoláků pokrývá takřka celé období ekonomické aktivity.
Gender a penze

Jak udržet důchody, práci a naše životy při síle

V Evropě se rodí méně dětí a zvyšuje se věk dožití. To způsobuje a nadále bude způsobovat snižování zdrojů, z nichž lze čerpat důchody. V roce 1950 připadalo na jednoho důchodce 7 lidí v produktivním věku, v roce 2047 bude poměr jeden důchodce na dvě osoby v produktivním věku.
Aktuálně...

Filmové dílny

V červnu 2013 uspořádala Gender Studies filmové dílny pro mládež. Účastníci a účastnice ve věku 15 až 20 let se po dva týdny věnovali tématu mužů a žen v netradičních povoláních. Toto téma poté zpracovali do krátkých videí.
Aktuálně...

Jak se žije a pracuje ženám 45+

Ženy ve věku nad čtyřicet pět let jsou v ČR připraveny pečovat o své blízké a skloubit svůj rodinný život s plným pracovním úvazkem. Uvítaly by k tomu ale větší možnost využití zejména flexibilní pracovní doby a práce z domova. Nejméně spokojené se svou schopností slaďovat práci a povinnosti péče jsou ty, které pečují o děti a rodiče zároveň (tzv.

Co si myslíte o ... ?

Snažíte se nabírat dívky a chlapce do genderově netradičních oborů a povolání?
Na otázku odpovídají:

Alena Střížová, vedoucí resortu lidských zdrojů, dm drogerie markt s.r.o.

Dlouhodobě se snažíme o zvýšení prestiže povolání drogisty a současně i o zaměstnávání mladých lidí s touto kvalifikací. Rádi bychom zaměstnali muže, ale obor drogista je pro mužskou část populace vskutku genderově netradiční povolání. Je to jako hledání jehly v kupce sena. Přes veškerou snahu se stěží daří najít vyučeného prodavače/prodavačku smíšeného zboží. Neskládáme ruce do klína a aktivně oslovujeme výchovné poradce a poradkyně základních škol, prezentujeme naši firmu i povolání drogisty v 9. třídách, kontaktujeme střední odborná učiliště obchodní s nabídkou umístění žáků/ studentů jak pro praktické vyučování, tak i po vyučení. Prozatím s nevalným úspěchem, ale s naší promyšlenou strategií budeme pokračovat i v příštím školním roce.

Václav Pospíšil, ředitel, ŠKODA AUTO a.s. - SOUs

Naší filozofií je genderově nerozlišovat. Všechny obory jsou vhodné jak pro chlapce, tak pro dívky. Vzhledem k tomu, že v učebních oborech převažuje počet chlapců, snažíme se aktivně zvyšovat podíl dívek na učilišti a nadchnout je pro naše obory. Po loňském úspěchu historicky prvního Dne pro dívky v ČR plánujeme tuto náborovou akci zopakovat i v letošním roce. Den pro dívky se bude konat 4. 12. 2013 v Mladé Boleslavi. Dívky si stále více uvědomují, že vzdělání v technických oborech má budoucnost a jejich uplatnění na trhu práce bude daleko snazší. Samotná čísla vypovídají o tom, že se nám přilákat dívky daří. V letošním roce se počet dívek na učilišti ve srovnání s loňským rokem téměř zdvojnásobil. Největší zájem mají o technickohospodářský obor Průmyslový logistik.

Dana Dvořáková, ředitelka Korporátní komunikace, Telefónica Czech Republic

Do naší společnosti přivádí mladé lidi program nazvaný Talentum, kterým oslovujeme absolventy a absolventky i studující nejen na technicky zaměřených školách. V loňském roce jich k nám do společnosti nastoupilo 40 a letos v září se tento počet více jak zdvojnásobí. Mladí lidé přicházejí do všech útvarů napříč celou společností včetně genderově netradiční oborů. Jako největší telekomunikační operátor v České republice pracujeme s nejnovějšími digitálními technologiemi, což by se mohlo na první pohled zdát, že je to zaměstnání určené především pro muže. My zde však zaměstnáváme i řadu dívek. A jejich počet rok od roku roste. Při náboru nehledíme na pohlaví, ale motivaci, ochotu učit se a dále rozvíjet v dynamickém prostředí naší společnosti. Mladí lidé s sebou přinášejí inovativní pohled nejen na digitální technologie, ale i na život ve firmě. My jim za to nabízíme možnost nastartovat pracovní kariéru a získat cenné pracovní zkušenosti.

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí