x

Přihlaste se k odběru zpravodaje (zdarma)

06/2008 Téma tohoto čísla

Management diverzity

Milé čtenářky, milí čtenáři,
pro červnové číslo zpravodaje Rovné příležitosti do firem, jsme pro vás nachystali celou řadu článků z oblasti managementu diverzity. Lidé se mezi sebou liší nejrůznějšími charakteristikami. Otevřenost a diskuse o odlišných zkušenostech, přístupech či pohledech na věc mohou přispět k tomu, že rozdílnosti nepovedou ke konfliktům, ale naopak k vytvoření inspirativního pracovního prostředí. Různorodost týmů sama o sobě opravdu může být spíše zdrojem problémů – někteří lidé se nemusí cítit součástí firmy, kolegové si navzájem nerozumí a vytvářejí se koalice stojící tvrdě proti sobě... Výhodou se diverzita stává až v okamžiku, kdy se s ní jako s principem začne otevřeně pracovat a kdy je přínos každého oceněn a patřičně uplatněn.

Přinášíme vám proto články, které alespoň naznačí směry, jimiž se můžete vydat i vy. K dispozici je vám text uvádějící základní kroky (Jak na management diverzity), či ukázky dobré praxe z firemního prostředí v zahraničí (Diverzita - nevíte jak na ní?). Představíme i různé iniciativy, které v České republice diverzitu podporují (například kampaň Zkuste to!). Chcete-li si přečíst více, neopomeňte recenzi na knihu Managing diversity in public sector workforces (Diverzita ve veřejných institucích) a navštivte naši knihovnu, kde naleznete další publikace, které stojí za vaši pozornost.

Máte-li sami zkušenosti z této oblasti, napište nám! Váš příspěvek se může objevit v některém z dalších čísel zpravodaje. Budeme se těšit!

S přáním mnoha slunečných dní,

Kateřina Machovcová, redaktorka

Obsah čísla

Půl na půl

Vyšlo třetí číslo zpravodaje Rovné příležitosti do firem

Zajímají vás rovné příležitosti na trhu práce? Odebíráte elektronický zpravodaj Rovné příležitosti do firem a přivítali byste i tištěnou podobu toho nejlepšího z něj doplněnou o něco navíc? Pak vám přání dokážeme splnit v podobě již třetího speciálního tištěného vydání zpravodaje Rovné příležitosti do firem.
Půl na půl

Jako každý rok 19. června slavíme Den rovnosti žen a mužů

Rovnost žen a mužů otevírá svět všem bez rozdílu. Za rovné příležitosti pro ženy a muže je odpovědný každý z nás. Den rovnosti žen a mužů je příležitostí k diskuzi o tom, co se za pojmem rovnost žen a mužů skrývá: může jít např. o různé formy sladění osobního a pracovního života, zapojení otců do péče o děti či kariéru žen.
Půl na půl

Diverzita ve veřejných institucích

Téma diverzity a zavádění opatření na podporu tohoto konceptu je důležitou součástí politik firem a podniků několik posledních desetiletí, a to jak v Evropě, tak v zámoří. Diverzita má zásadní podíl na kokurenceschopnosti podniku, ale i na míře motivace a loajality zaměstnaných.
Rovné příležitosti v praxi

Jak na management diverzity?

„Diverzita rozpoznává, uznává, cení si a využívá unikátní talent a přínos všech jednotlivců.“ (podle Diversity Dividend) Diverzita odkazuje k zážitkům rozdílnosti i podobnosti s druhými. Zkušeností s odlišnostmi máme v 21. století čím dál tím více.
Rovné příležitosti v praxi

Diverzita – nevíte jak na ní? Inspirujte se v zahraničí

Diverzita, neboli rozmanitost, je v mnoha firmách již zavedenou součástí rozvoje lidských zdrojů. Zaměstnavatelé vědí, že produktivita a efektivnost nelze zakládat na týmech složených pouze ze zaměstnaných, kteří jsou stejně staří, stejného pohlaví a vyrůstali ve stejných sociálních podmínkách.
Rovné příležitosti v praxi

Olho-Technik: Nejlepší je naslouchat svým lidem

Olho-Technik Czech je firmou vyrábějící součástky pro automobilový průmysl. Česká pobočka sídlící v klatovském regionu vznikla v roce 2004 a již o tři roky později se jí podařilo umístit se mezi nejlepšími zaměstnavateli ČR. Firma spolupracuje s místní mateřskou školou: zásobuje ji například materiály pro výtvarnou tvorbu tamějších dětí.
Osobnost

Diverzita: každá změna chce svůj čas

Dozvím-li se od někoho, že diverzita je pro něj či pro ni „velmi zajímavým tématem, protože akceptuje různorodost a respektuje ji“, mám zájem s ní nebo s ním diskutovat o něco déle. Dodá-li navíc, že „by si velmi přála, aby se lidé naučili navzájem respektovat“, je určitě
Místo přátelské rodině

Je libo dětskou pizzu v Libni?

Tentokrát jsem vybrala zbrusu nové místo v Praze 8, které mi udělalo opravdu radost. Je jím pizzerie U divadla v Zenklově ulici 36. Bydlím v bezprostřední blízkosti této pizzerie, proto jsem celkem rychle zaznamenala změnu, k níž v restauraci došlo.
Aktuálně...

Nový Prostor prosazuje různorodost jako výhodu

Občanské sdružení Nový Prostor je obvykle spojováno s vydáváním stejnojmenného časopisu, který po Praze a dalších městech distribuují lidé v obtížné sociální situaci. Vedle tohoto projektu je v současnosti hlavní aktivitou Nového Prostoru i projekt H/R/D/I.
Aktuálně...

Zaměstnanec s mentálním postižením? Zkuste to!

„Lidé s mentálním postižením jsou jako vy, jen nemají práci,“ vzkazovalo zaměstnavatelům v průběhu března a dubna občanské sdružení Máme otevřeno? prostřednictvím své mediální kampaně. Povědomí o tom, že i lidé s mentálním postižením mohou pracovat, má v České republice stále málokdo. A do jejich zaměstnávání se firmy až na výjimky nehrnou.

Co si myslíte o ... ?

Jaké máte zkušenosti s managementem diverzity?
Na otázku odpovídají:

Vera M. Budway - Štrobach, Program Manager, Corporate Culture & Leadership Development, Česká spořitelna

Česká spořitelna momentálně začíná rozvíjet programy zaměřené na vytváření opravdu rozmanitého pracovního prostředí. Chystáme program mobilit na manažerských pozicích a usilujeme o zvyšování genderové diverzity na úrovni nejvyššího managementu. Před tím, než jsem přešla do soukromé sféry, jsem pracovala ve velkých mezinárodních organizacích. Vedla jsem skupiny lidí z různých kulturních i sociálních prostředí. Téměř denně jsem se setkávala se střety názorů a zájmů, s nedorozuměními, která pramenila z různorodostí kulturních prostředí, s konflikty s politickým i osobním podtextem. V takovém prostředí jsem mohla obstát jen za předpokladu, že jsem se řídila několika zásadami, které mají obecnou platnost pro téměř všechny situace, ve kterých je potřeba se nějakým způsobem rozhodnout.

  1. Buďte nestranní, nenechte se ovlivnit svou osobní zaujatostí a emocemi. Člověk lehce podlehne emocím nebo se nechá ovlivnit zažitými stereotypy myšlení. Dobře jednat je ale možné jen s objektivním přístupem a se zaměřením na cíle týmu nebo firmy.
  2. Držte se svých principů a dodržujte je ve všech situacích. Jednejte se všemi lidmi a ve všech situacích podle stejných pravidel. Mějte vždy na zřeteli hodnoty a principy týmu nebo firmy. Nikdy se nezavděčíte všem, ale pokud budete důslední, přímí a spravedliví máte šanci získat si respekt i od těch, kdo se s vašimi rozhodnutími neztotožňují.
  3. Při jednání vždy vycházejte z podložených faktů, nikdy z domněnek a předpokladů. Rozhodujte se vždy na základě podložených informací a analýz, o které můžete svá rozhodnutí opřít. Pokud svá rozhodnutí postavíte na nepodložených informacích, budete vy i vaše argumenty působit nedůvěryhodně. Negativně můžete ovlivnit také dobrou reputaci lidí kolem vás a oslabit celý tým nebo firmu.Ivana Pavelková, Human Resources Manager, OSRAM Česká republika

Bezpochyby můžeme říci, že naše společnost je multikulturální organizací. Donedávna jsme atmosféru zahraniční společnosti vnímali ve vztahu mezinárodní managament a český pracovník. Dnes naši pracovníci komunikují s kolegy z celého světa, cestují, uplatňují se na pracovních pozicích v jiných závodech OSRAM ve světě. Již se neučíme jenom my od zahraničních kolegů, učí se také oni od nás.

Všechno funguje na základě aktivního přístupu zaměstnanců. Našim pracovníkům je vlastní snaha zvládnout cizí jazyk, někdy i dva, bez ohledu na věk a pracovní pozici. Důraz klademe zejména na komunikaci; důležitá je také fáze zapracování, aklimatizace a hlavně začlenění do kolektivu. Podle naší zkušenosti ale nejvíc funguje to, že jak se chováme my sami, tak se chovají i naši zaměstnanci.Lucie Suchochlebová Ryntová, koordinátorka projektu Equal, Aperio

Prováděli jsme v loňském roce genderový audit v šesti firmách a s dalšími zaměstnavateli jsme o tématu genderové rovnosti na pracovním trhu komunikovali. Na základě takto získaných zkušeností můžeme shrnout, že pro většinu organizací je management diverzity známým, ale stále ještě abstraktním pojmem. V některých větších firmách, které podstoupily audit, je diverzita zmíněna v interních dokumentech, ale téma zůstává v úrovni vize. Chybí zatím konkrétní nástroje a plány, jak diverzitních týmů dosáhnout. V některých organizacích pojem management diverzity naopak neznají, ale přesto jeho principy, alespoň částečně, v praxi uplatňují.

Ačkoli s pojmem management diverzity nepracují personální oddělení běžně, rozhodně je pro ně pojmem známějším a srozumitelnějším než gender. Přes pochopení významu diverzity se pak snáze dostávají i k pochopení problematiky genderové rovnosti.

Kalendář akcí

Přehled nejbližších akcí s tematikou rovných příležitostí